Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla uczestników projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 14.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-09-2018

Numer ogłoszenia

1137268

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Z uwagi na przeszkodę o charakterze technicznym na stronie baza konkurencyjności, która spowodowała, iż wszystkie załączniki były nieczytelne, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 28 września 2018 r. do godziny 14:00. W tym zakresie zmieniono treść zapytania ofertowego oraz zapisy zawarte w części Miejsce i sposób składania ofert. Do zapytania dołączono także skorygowane załączniki, których aktualne wersje opatrzono datą 20180924 i dopiskiem wersja aktualna.

Miejsce i sposób składania ofert

Kompletną dokumentację oferty należy złożyć:
a) osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” część ......”, w siedzibie Zamawiającego: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź (w godzinach otwarcia 8-16 pn. – pt.) w terminie do dnia 28 września 2018 roku do godz. 14:00.
lub
b) przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej dokumentacji oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: cus@wsparciespoleczne.pl w temacie wiadomości wpisując: „Oferta na świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” część ......”, w terminie do dnia 28 września 2018 roku do godz. 14:00.

Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

cus@wsparciespoleczne.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Krajewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607117702

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części 1 jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków w formie zestawów II śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla uczestników projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w ilości nie większej niż: 1524 zestawy w roku 2018, 3012 zestawów w roku 2019, 2556 zestawów w roku 2020 dostarczanych od poniedziałku do piątku w ilości 12 szt.

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków w formie dwudaniowego obiadu dla uczestników projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w ilości nie większej niż: 6 060 posiłków w roku 2018, 18 180 posiłków w roku 2019, 12 240 w roku 2020 dostarczanych od poniedziałku do czwartku w ilości 60 szt. oraz w piątki w ilości 120 szt.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Skierniewice Miejscowość: Skierniewice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie najlepszej oferty na świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla uczestników projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowania i dostarczania posiłków. Zamówienie podzielono na dwie części.:

Część 1
Przedmiotem zamówienia w części 1 jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków w formie zestawów II śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla uczestników projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w ilości nie większej niż: 1524 zestawy w roku 2018, 3012 zestawów w roku 2019, 2556 zestawów w roku 2020 dostarczanych od poniedziałku do piątku w ilości 12 szt.

Część 2
Przedmiotem zamówienia w części 2 jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków w formie dwudaniowego obiadu dla uczestników projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w ilości nie większej niż: 6 060 posiłków w roku 2018, 18 180 posiłków w roku 2019, 12 240 w roku 2020 dostarczanych od poniedziałku do czwartku w ilości 60 szt. oraz w piątki w ilości 120 szt.

Zamawiający dla części 1 szczegółowo określił gramatury posiłków w formie II śniadania i obiadu.
Zamawiający dla części 2 szczegółowo określił gramatury posiłków w formie obiadu.
Szczegółowy opis dostępny jest w załączniku - Zapytanie ofertowe.

Składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:
a) świadczenia usługi z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych,
b) przyrządzania posiłków w dniu dostarczenia do zamawiającego,
c) przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości; ryby podawane w zestawach powinny być świeże i pozbawione ości - filetowane, dania i napoje gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie dostarczenia,
d) przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych,
e) dostarczania każdej porcji ciepłej w styropianowych jednorazowych opakowaniach (osobno zupa oraz danie główne),
f) zapewnienia do każdej z dostarczanych porcji papierowej 3-warstwowej serwetki,
g) zapewnienia do każdej z dostarczanych porcji jednorazowych sztućców (łyżka, widelec, nóż).
h) uwzględniania w ramach menu posiłku diet specjalnych (bezglutenowa, cukrzycowa, niskocholesterolowa) w zależności od indywidualnych preferencji uczestników o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie min. 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.
Kod CPV: 55321000-6: usługa przygotowywania posiłków, 55520000-1: usługa dostarczania posiłków

Miejsce realizacji usługi: Miasto Skierniewice, ul. Nowobielańska 92A.

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do 31.10.2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu (dotyczy części 1 i 2):
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże się, zgodnie z art. 61 i 62 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.) posiadaniem aktualnego wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
b) Weryfikacja spełnienia warunku: na postawie dołączonego do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.).

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy, przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze będącej przedmiotowi zamówienia, tj. dwie usługi cateringowe polegające na przygotowaniu, przetransportowaniu i wydaniu posiłków obiadowych o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł każda.

b) Uwaga: przez usługę należy rozumieć: usługę jednorazową lub usługę ciągłą lub usługę powtarzającą się okresowo, realizowaną na podstawie jednej umowy z jednym kontrahentem lub na podstawie wielu bezpośrednio następujących po sobie umów z tym samym kontrahentem.

c) Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie dołączonego do ofert oświadczenia wykonawcy w załączniku nr 2 oraz w wykazie zrealizowanych usług, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zrealizowane usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, poświadczenia, zaświadczenia itp.)

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje (lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia) co najmniej jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przez odpowiedniego inspektora sanitarnego, którym będzie transportowana żywność do wykonawcy oraz od wykonawcy do miejsca wskazanego przez zamawiającego.

b) Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia wykonawcy w załączniku nr 2 oraz w Wykazie środków transportu przystosowanych i dopuszczonych do przewozu żywności (posiłków), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

4. Dysponują odpowiednim potencjałem osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje (lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia), co najmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj.:
i. kucharzem, posiadającym wykształcenie kierunkowe oraz co najmniej 12 miesięczne doświadczenie na stanowisku kucharza lub pomocnika kucharza;
ii. dietetykiem, posiadającym wykształcenie kierunkowe oraz co najmniej 6 miesięczne doświadczenie na stanowisku dietetyka;
b) Wszystkie w/w osoby biorące udział w procesie przygotowywania i dostarczania posiłków, które mają lub mogą mieć kontakt z żywnością powinny posiadać aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy do celów sanitarno-epidemiologicznych lub aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z wymaganiami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.)

c) Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia wykonawcy w załączniku nr 2 oraz w wykazie osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem orzeczenia lub książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

d) Przed zawarciem umowy Zamawiający może zażądać od wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedstawienia, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 2 dni, dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 4a. Dokumentami tymi mogą być: świadectwa szkolne, zaświadczenia, dyplomy itp. Świadectwa pracy, referencje itp.).

5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia:

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min 50 000 zł (z uwzględnieniem OC za produkt).

b) Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie dołączonej do oferty opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 50 000 zł (z uwzględnieniem OC za produkt). Do oferty należy dołączyć dowody opłacenia polisy.

6. Ocena spełniania ww. warunków odbędzie się wg reguły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych w załączeniu do oferty.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu (dotyczy części 1 i 2):
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże się, zgodnie z art. 61 i 62 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.) posiadaniem aktualnego wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
b) Weryfikacja spełnienia warunku: na postawie dołączonego do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.).

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy, przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze będącej przedmiotowi zamówienia, tj. dwie usługi cateringowe polegające na przygotowaniu, przetransportowaniu i wydaniu posiłków obiadowych o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł każda.

b) Uwaga: przez usługę należy rozumieć: usługę jednorazową lub usługę ciągłą lub usługę powtarzającą się okresowo, realizowaną na podstawie jednej umowy z jednym kontrahentem lub na podstawie wielu bezpośrednio następujących po sobie umów z tym samym kontrahentem.

c) Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie dołączonego do ofert oświadczenia wykonawcy w załączniku nr 2 oraz w wykazie zrealizowanych usług, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zrealizowane usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, poświadczenia, zaświadczenia itp.)

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje (lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia) co najmniej jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przez odpowiedniego inspektora sanitarnego, którym będzie transportowana żywność do wykonawcy oraz od wykonawcy do miejsca wskazanego przez zamawiającego.

b) Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia wykonawcy w załączniku nr 2 oraz w Wykazie środków transportu przystosowanych i dopuszczonych do przewozu żywności (posiłków), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

4. Dysponują odpowiednim potencjałem osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje (lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia), co najmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj.:
i. kucharzem, posiadającym wykształcenie kierunkowe oraz co najmniej 12 miesięczne doświadczenie na stanowisku kucharza lub pomocnika kucharza;
ii. dietetykiem, posiadającym wykształcenie kierunkowe oraz co najmniej 6 miesięczne doświadczenie na stanowisku dietetyka;
b) Wszystkie w/w osoby biorące udział w procesie przygotowywania i dostarczania posiłków, które mają lub mogą mieć kontakt z żywnością powinny posiadać aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy do celów sanitarno-epidemiologicznych lub aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z wymaganiami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.)

c) Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia wykonawcy w załączniku nr 2 oraz w wykazie osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem orzeczenia lub książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

d) Przed zawarciem umowy Zamawiający może zażądać od wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedstawienia, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 2 dni, dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 4a. Dokumentami tymi mogą być: świadectwa szkolne, zaświadczenia, dyplomy itp. Świadectwa pracy, referencje itp.).

5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia:

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min 50 000 zł (z uwzględnieniem OC za produkt).

b) Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie dołączonej do oferty opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 50 000 zł (z uwzględnieniem OC za produkt). Do oferty należy dołączyć dowody opłacenia polisy.

6. Ocena spełniania ww. warunków odbędzie się wg reguły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych w załączeniu do oferty.

Potencjał techniczny

Wykonawcy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje (lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia) co najmniej jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przez odpowiedniego inspektora sanitarnego, którym będzie transportowana żywność do wykonawcy oraz od wykonawcy do miejsca wskazanego przez zamawiającego.

b) Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia wykonawcy w załączniku nr 2 oraz w Wykazie środków transportu przystosowanych i dopuszczonych do przewozu żywności (posiłków), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu (dotyczy części 1 i 2):
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże się, zgodnie z art. 61 i 62 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.) posiadaniem aktualnego wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
b) Weryfikacja spełnienia warunku: na postawie dołączonego do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.).

2. Wykonawcy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje (lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia), co najmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj.:
i. kucharzem, posiadającym wykształcenie kierunkowe oraz co najmniej 12 miesięczne doświadczenie na stanowisku kucharza lub pomocnika kucharza;
ii. dietetykiem, posiadającym wykształcenie kierunkowe oraz co najmniej 6 miesięczne doświadczenie na stanowisku dietetyka;
b) Wszystkie w/w osoby biorące udział w procesie przygotowywania i dostarczania posiłków, które mają lub mogą mieć kontakt z żywnością powinny posiadać aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy do celów sanitarno-epidemiologicznych lub aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z wymaganiami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.)

c) Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia wykonawcy w załączniku nr 2 oraz w wykazie osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem orzeczenia lub książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

d) Przed zawarciem umowy Zamawiający może zażądać od wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedstawienia, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 2 dni, dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 4a. Dokumentami tymi mogą być: świadectwa szkolne, zaświadczenia, dyplomy itp. Świadectwa pracy, referencje itp.).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia:

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min 50 000 zł (z uwzględnieniem OC za produkt).

b) Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie dołączonej do oferty opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 50 000 zł (z uwzględnieniem OC za produkt). Do oferty należy dołączyć dowody opłacenia polisy.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wymogów dotyczących dokumentowania świadczenia usługi.
c) Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na prawidłowo przygotowaną ofertę składają się następujące dokumenty:
a) czytelnie wypełniony pismem ręcznym lub komputerowym i podpisany przez osobę reprezentującą oferenta formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),
b) czytelnie wypełnione pismem ręcznym lub komputerowym i podpisane przez osobę reprezentującą oferenta oświadczenie oferenta (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),
c) podpisana przez osobę reprezentującą oferenta klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego),
d) czytelnie wypełnione pismem ręcznym lub komputerowym i podpisane przez osobę reprezentującą oferenta wykaz (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego),
e) dokumenty wskazane w treści pkt 6 zapytania ofertowego.

Oferta musi zostać złożona w sposób i w terminie wskazanym w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych część 1 i/lub 2

Jeden oferent może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.

Jeżeli jeden oferent składa ofertę na dwie części musi złożyć formularz ofertowy w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej z części).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegające na powtórzeniu podobnych usług na tych samych warunkach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria (dla części 1 i 2):
Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena 50% 50 punktów
Klauzule społeczne 50% 50 punktów
Suma 100% 100 punktów

Łączna liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + KS
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena (całkowita cena brutto wskazana przez wykonawcę w ofercie)
KS – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – klauzule społeczne
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

A. Punkty za kryterium „Cena” – całkowita cena brutto wskazana przez wykonawcę w ofercie, zostaną obliczone według wzoru:
Cena brutto najtańszej oferty
-------------------------------------------------- x50 pkt. = liczba punktów w danym kryterium
Cena brutto badanej oferty

B. Punkty za kryterium „Kryterium społeczne” (tj. 50 pkt): Wykonawca, który w wykonaniu całego przedmiotu zamówienia zatrudni lub zaangażuje (umowa o pracę, co najmniej na ½ etatu) osoby niepełnosprawne, z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę w rozumieniu stosownych przepisów. W kryterium tym Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów za zatrudnienie/zaangażowanie:
a. jednej osoby niepełnosprawnej – 10 pkt,
b. dwóch osób niepełnosprawnych – 20 pkt,
c. trzech osób niepełnoprawnych – 30 pkt,
d. czterech osób niepełnosprawnych – 40 pkt,
e. pięciu osób niepełnosprawnych i powyżej – 50 pkt.

Liczby punktów otrzymane za kryterium cena oraz klauzule społeczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
W danej części wybrana zostanie oferta tego oferenta, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów (max. 100 pkt).

Zamawiający dokonuje oceny ofert oddzielnie dla każdej z części.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA - TY - MY"

Adres

28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

90-558 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

796141420

NIP

7251872735

Tytuł projektu

POMOC-Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-C004/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Ogłoszenie przedłużono ogłoszeniem nr 1139301 z dnia 25.09.2018.
Liczba wyświetleń: 285