Strona główna
Logo unii europejskiej

Element układu do precyzyjnej konfiguracji charakterystycznych parametrów udarów wysokonapięciowych - generator udarów prądowych - PLCRC/2830701/06/2732/2018

Data publikacji: 14.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-09-2018

Numer ogłoszenia

1137052

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Pytanie:
Czy ma Pani to ogłoszenie/formularze/umowę w wersji angielskiej?
Odpowiedź:
Formularze w języku angielskim dołączone zostały do zestawu dokumentów

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim na adres: joanna.jakubek@pl.abb.com, do dnia 21.09.2018 do godz. 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

joanna.jakubek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Jakubek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238434

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup elementu układu do precyzyjnej konfiguracji charakterystycznych parametrów udarów wysokonapięciowych - generatora udarów prądowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest zakup elementu układu do precyzyjnej konfiguracji charakterystycznych parametrów udarów wysokonapięciowych - generatora udarów prądowych.

Przedmiot zamówienia

Generator udarów prądowych
Układ służący do kształtowania przebiegu napięcia wytworzonego przy użyciu konwencjonalnego generatora udarów napięciowych – zestaw wysokonapięciowych elementów pasywnych tworzący obwód elektryczny pozwalający na generowanie udarów prądowych.

Specyfikacja techniczna:
1. Kształt impulsu prądowego
(Czas narastania czoła/ czas narastania do półszczytu):
• 8/20μs
• 4/10μs
2. Udar znormalizowany: IEC 60099-4
3. Wartość szczytowa udaru prądowego: do 10kA
4. Elementy pasywne tworzące obwód [szt.]:
• 8 rezystorów szeregowych
• 4 cewki indukcyjnie do generowania udaru 8/20μs
• 4 cewki indukcyjnie do generowania udaru 4/10μs
• 1 równoległy rezystor
Wartości elementów należy dobrać w taki sposób, aby zapewnić udar prądowy o kształcie 8/20us, 4/10us, 10kA uwzględniając parametry układu zasilającego (poniżej).
5. Bocznik do pomiaru prądu:
• 0.1Ω
• min. 10kA
6. Wymiary ramy montażowej (max)
• Szerokość 800mm
• Długość 800mm
• Wysokość 2800mm
7. Warunki pracy:
• Temperatura (min.) 10 .. 40°C
• Wilgotność do 85%
8. Obwód przystosowany do zasilenia z układu składającego się z:
• Prostownik ładujący 100kV, 20mA
• Bateria czterech kondensatorów, każdy 100kV, 1μF
• Układ zasilający posiada wbudowany system kontrolno-pomiarowy
9. Inne:
• Instalacja i uruchomienie systemu w lokalizacji klienta
• Szkolenie z obsługi systemu
• Instrukcje dla systemu
• Inne niezbędne elementy tworzące system (m.in. elementy łączeniowe)

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa nie później niż do 28.02.2019.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium najniższej ceny.
Ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie średnim NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 301