Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja szkolenia stacjonarnego w woj. zachodniopomorskim - technik elektroradiologii, zakończonego egzaminem

Data publikacji: 13.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-09-2018

Numer ogłoszenia

1136977

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę prosimy dostarczyć: osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 24.09.2018r. do godz. 9:30, na adres: 4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra do Sekretariatu(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na zamówienie dotyczące przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego technik elektroradiologii, zakończonego egzaminem – część …. (należy wpisać nr części postępowania, do której jest składana oferta)” oraz „Prosimy nie otwierać przed 24.09.2018, godz. 10:30”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gondek zachodniopomorskie@4system.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 68 45 10 888 wew. 103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego oraz egzaminu w woj. zachodniopomorskim - technik elektroradiologii.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego oraz egzaminu w woj. Zachodniopomorskim, z zakresu technik elektroradiologii.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie będzie polegało w szczególności na:
1) Część I Przeprowadzenie 144h dydaktycznych szkolenia stacjonarnego dla łącznie 18 uczestników – trener;
2) Część II Zapewnienie/udostępnienie sal komputerowych do przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego technik elektroradiologii -144h;
3) Część III Wynajęcie konsoli syngo.via do szkoleń Etap I - modalność CT i MR – 2 sztuk (1szt. na 1szkolenie) i szkoleń Etap II – modalność CT i MR – 4 sztuk (przy czym 1szt. konsoli na 1szkolenie fizycznie oznacza najem 5szt.)
4) Część IV Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu technik elektroradiologii wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie przez uczestnika projektu określonych kwalifikacji – egzamin dla 18 osób. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca dostarczy konsole syngo.via również na egzamin zewnętrzny. Zamawiający poinformuje o takim fakcie Wykonawcę przed planowanym egzaminem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

Kod CPV

80531200-7

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia technicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia rozpocznie się od podpisania umowy, a zakończy najpóźniej do 31 stycznia 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Oferent/Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem - wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z należytą starannością usługi:

Dla części I:
Wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi, gdzie w ramach jednej usługi Wykonawca przeszkolił minimum 10 osób, w wymiarze minimum 30h z zakresu, szkoleń technicznych, przeprowadzanych na wysoko zaawansowanym sprzęcie digitalowym. Wartość usługi nie była mniejsza niż 60 000 PLN netto.

Dla części II:
Wykonawca wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wynajmie sal/pomieszczeń komputerowych (co najmniej7 stanowisk komputerowych) w wymiarze łącznie min. 100h z przeznaczeniem do prowadzenia usług szkoleniowych umożliwiających wykorzystanie podczas zajęć sprzętu digitalowego.

Dla części III:
Wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi, polegające na wynajęciu sprzętu digitalowego do szkoleń technicznych, gdzie każda usługa obejmowała dowóz, odbiór sprzętu, a także jego serwis w trakcie szkolenia. Wartość usługi nie była mniejsza niż 6.000 PLN netto.

Dla części IV:
Wykonawca wykonał usługę polegającą na przeprowadzeniu egzaminów zakończonych sprawdzeniem wiedzy i wydaniem certyfikatów, potwierdzających zdobycie przez uczestników kwalifikacji w zakresie szkoleń technicznych na sprzęcie digitalowym. Wartość usługi nie była mniejsza niż 4 000 PLN brutto.

Dotyczy wszystkich części: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego – wykazu usług i dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych usług oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Potencjał techniczny

Dla części II:
Oferent/Wykonawca wykaże, że posiada/dysponuje na terenie województwa zachodniopomorskiego salami szkoleniowymi, wyposażonymi w co najmniej 9 stanowisk komputerowych, pozwalających na ich kompatybilną pracę z wykorzystywanym w trakcie zajęć sprzętem digitalowy, w których mogą bez przeszkód odbywać się szkolenia techniczne.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zamieszczonego w formularzu ofertowym.
Dla części III i IV :
Oferent/Wykonawca wykaże, że posiada/dysponuje na terenie województwa zachodniopomorskiego sprzętem do szkoleń technicznych, na którym mogą bez przeszkód odbywać się szkolenia i i jest w stanie dostardostarczyć go na miejsce szkolenia w terminie wskazanym w formularzu lub przewieźć w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego ( jeśli miejsce szkolenia lub odbywania się egzaminu ulegnie zmianie).

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o speł-nieniu warunków udziału w postępowaniu zamieszczonego w formularzu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do części I:
1) Wykonawca dysponuje kadrą szkoleniową – trenerami, którzy spełniają poniższe warunki:
 co najmniej 2-letnie doświadczenie,
 wykształcenie – tytuł magistra lub ukończone studia licencjackie w danej dziedzinie lub równoważ-ne wraz z szkoleniami/kursami/studiami podyplomowymi podnoszącymi kwalifikacje zawodowe,
 osoba posiadająca unikalną wiedzę na rynku, z zakresu prowadzonego szkolenia,
 osoba/trener musi być certyfikowanym specjalistą aplikacyjnym w zakresie syngo.via lub równo-ważne,
 wskazana osoba na bieżąco aktualizuje wiedzę teoretyczną i praktyczną zgodnie z postępem tech-nologicznym z dziedziny elektroradiologii uczestnicząc w szkoleniach podnoszących wiedzę,

2) Wykonawca dysponuje i udostępni na czas i miejsce szkoleń osobę techniczną, która odpowiedzialna będzie za sprawne, bezawaryjne i bezproblemowe działanie i funkcjonowanie sprzętu, na którym prowadzone będą szkolenia i egzaminy z elektroradiologii.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o speł-nieniu warunków udziału w postępowaniu zamieszczonego w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent/Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na rea-lizację zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o speł-nieniu warunków udziału w postępowaniu zamieszczonego w formularzu ofertowym.

Dodatkowe warunki

1. Formularz oferty ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieucz-ciwej konkurencji
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamó-wienia
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
7) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
8) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
7. Oferent/Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
8. Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdą się zapisy przewidujące możliwość nałożenia kar umownych na Wykonawcę i zostały one zdefiniowane w załączniku do zapytania, w dokumencie 01_zapytanie_ofertowe.pdf
9. Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdą się zapisy przewidujące możliwość wypowiedzenia umowy Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia umowy lub nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do stosowania się do jej postanowień. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym od ostatniego dnia terminu wyznaczonego w wezwaniu do wywiązania się z postanowień i obowiązków wynikających z umowy.
2) Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z winy Wykonawcy, w przypadkach zdefiniowanych w zapisach dotyczących kar umownych.
3) W przypadku otrzymania od więcej niż 20% Uczestników skarg na jakość prowadzonego szkolenia/sal szkoleniowych/digitalowego sprzętu Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z winy Wykonawcy, ze skutkiem natychmiastowym.
4) Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z winy Wykonawcy, w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w formie papierowej dotyczących uczestnika, w ter-minie dłuższym niż 7 dni po zakończeniu szkolenia/egzaminu.
5) Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z winy Wykonawcy, w przypadku, gdy łączne opóź-nienia w realizacji umowy wyniosą powyżej 15 dni.
6) Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Wykonawcy umowę z winy Wykonawcy, gdy wartość nali-czonych kar umownych przewyższy wartość 25% łącznego wynagrodzenia.
7) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia poinformowania o tym fakcie drugą stronę.
10. Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, do wniesienia wadium dla części postępowania, do której składana jest oferta Warunki wniesienia wadium zostały zdefiniowane w załączniku do zapytania, w dokumencie 01_zapytanie_ofertowe.pdf
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie za-mówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykona-nie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
2. W informacji o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne jego unie-ważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

1) Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
2) Zamawiający przewiduje możliwość postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
a) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ulegnie przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”), jednak nie dłużej niż o 30 dni lub z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które wynikły w toku prac przeprowadzonych w niniejszym zamówieniu lub w toku realizacji innych zamówień powiązanych z niniejszym zamówieniem;
b) wystąpienie siły wyższej;
c) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. na skutek zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) formularz ofertowy
2) oświadczenia oferenta/wykonawcy
3) wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych usług
4) oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach (jeśli dotyczy - Oświadczenie należy dołączyć w sytuacji, kiedy Wykonawca, jako forma współpracy wybierze: Umowy zlecenia (rozliczenie na podstawie rachunku),
5) informacja o przetwarzanych danych osobowych.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena oferty dla części I zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
 całkowita wartość usługi brutto za dla części I – 50%
 gotowość do rozpoczęcie przeprowadzenia szkolenia (dalej: gotowość)– 50%
2. Ocena oferty dla części II zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
 całkowita wartość usługi brutto za realizację części II – 50%
 gotowość do udostępnienia sal szkoleniowych (dalej: gotowość)– 50%
3. Ocena oferty dla części III zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
 całkowita wartość usługi brutto za realizację części III – 50%
 gotowość do udostępnienia sprzętu (dalej: gotowość)– 50%
4. Ocena oferty dla części IV zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
 całkowita wartość usługi brutto za dla części IV – 40%
 gotowość do udostępnienia sprzętu (dalej: gotowość)– 30%
 gotowość do przeprowadzenia egzaminu – 30%
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny i opisu sposobu przyznawania punktacji dla każdego z kryteriów został zdefiniowany w w załączniku do zapytania, w dokumencie 01_zapytanie_ofertowe.pdf

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2) wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Uwaga!
Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Botaniczna 70

65-392 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Certyfikowany program kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K052/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EDULINE Sp z o.o., ul. Głogowska 31 lok. 33, 60-702 Poznań
Data wpłynięcia oferty dla części I postępowania 24.09.2018, cena oferty dla części I postępowania - 99.504,00 zł
Data wpłynięcia oferty dla części II postępowania 24.09.2018, cena dla części II postępowania - 10.800,00 zł
Data wpłynięcia oferty dla części III postępowania 24.09.2018, cena dla części III postępowania - 11.400,00 zł
Data wpłynięcia oferty dla części IV postępowania 24.09.2018, cena dla części IV postępowania - 3.960,00 zł
Liczba wyświetleń: 204