Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/RPOWZ 1.6 /2018 na „DOSTAWĘ 20 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ W POSTACI PÓŁAUTOMATÓW SPAWALNICZYCH DO SPAWANIA STALI MIG/MAG”

Data publikacji: 14.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-10-2018

Numer ogłoszenia

1136843

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:
BBC SP. z o.o.
Chojnica 3
78-650 Chojnica
Polska
lub przesłać w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres:
poczta.bbc@gmail.com
Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poczta.bbc@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Ireneusz Ciepielewski; Pan Łukasz Beer:

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 502-119-984; +48 691-670-150

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42662100-5 Elektryczny sprzęt spawalniczy
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego STANOWI DOSTAWA 20 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ W POSTACI PÓŁAUTOMATÓW SPAWALNICZYCH DO SPAWANIA STALI MIG/MAG

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych urządzeń w postaci półautomatów spawalniczych do spawania stali MIG/MAG spełniających następujące wymagania techniczno-funkcjonalne:
1. Zasilanie trójfazowe 400V,
2. Zakres prądu spawania: minimalna wartość nie więcej niż 25A maksymalna wartość nie mniej niż 400 A,
3. Obciążalność ED 100% w temp 40 C minimum 290 A,
4. Sterowanie cyfrowe inwertora,
5. Wyposażone w dedykowane programy do spawania umożliwiające:
a. spawanie w pozycji pionowej z możliwością szybkiego spawania z przetopem,
b. spawanie w trudno dostępnych miejscach,
c. wykonywanie spoin przetopowych dla blach grubych i cienkich,
d. minimalizowanie ilości odprysków,
e. spawanie cienkich blach o grubości w przedziale od nimimum 0,6mm do 3 mm (z minimalnym wprowadzeniem ciepła).
6. Możliwość ustawiania indywidualnych parametrów prądowych dla fazy początkowej, spawania i fazy końcowej,
7. Czytelny panel sterowania z komunikacją w języku polskim,
8. Wyposażenie w funkcję dynamiki dla łuku zwarciowego,
9. Wyposażenie w funkcję zapisywania programów i spawania sekwencyjnego,
10. Możliwość odczytu błędów z pamięci urządzenia.
11. Wymagane wyposażanie:
a. czterorolkowy wydzielony podajnik drutu z regulacją parametrów i wyświetlaczem parametrów,
b. uchwyt spawalniczy z regulowaną i wymienną szyjką, chłodzony gazowo o długości 4.5 mb,
c. przewód masowy długości 10mb,
d. lekka przyłbica spawalnicza z regulacją stopnia filtracji 9-13 oraz czasu zwłoki z 4 sensorami i funkcją szlifowania oraz ogniwem fotooptycznym,
e. zespół przewodów pomiędzy podajnikiem a źródłem prądu o długości 10mb,
f. źródło prądu wyposażone w podwozie transportowe na kółkach,
g. podajnik drutu wyposażony w podwozie transportowe na kółkach,
12. Dostawca musi zagwarantować stałość parametrów urządzenia w całym okresie trwania gwarancji technicznej.
13. Dostawca ma obowiązek potwierdzać stałość parametrów urządzenia dokonując pomiarów i testów urządzenia minimum raz na 12 miesięcy w całym okresie trwania gwarancji technicznej.

Wymagane dokumenty do dostarczenia:
- karta gwarancyjna
- instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania, w tym w szczególności świadectwo kalibracji.
Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla pracowników Zamawiającego. Cena szkolenia jest uwzględniona w cenie dostarczonego urządzenia. Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.

UWAGA:
Zamawiający wymaga okresu gwarancji w identycznym wymiarze dla wszystkich dostarczanych urządzeń spawalniczych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: wałecki Miejscowość: Chojnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie 20 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ W POSTACI PÓŁAUTOMATÓW SPAWALNICZYCH DO SPAWANIA STALI MIG/MAG, dla celów realizacji projektu pod nazwą „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia; Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0010/16

Przedmiot zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42662100-5 Elektryczny sprzęt spawalniczy
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego STANOWI DOSTAWA 20 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ W POSTACI PÓŁAUTOMATÓW SPAWALNICZYCH DO SPAWANIA STALI MIG/MAG
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych urządzeń w postaci półautomatów spawalniczych do spawania stali MIG/MAG spełniających następujące wymagania techniczno-funkcjonalne:
1. Zasilanie trójfazowe 400V,
2. Zakres prądu spawania: minimalna wartość nie więcej niż 25A maksymalna wartość nie mniej niż 400 A,
3. Obciążalność ED 100% w temp 40 C minimum 290 A,
4. Sterowanie cyfrowe inwertora,
5. Wyposażone w dedykowane programy do spawania umożliwiające:
a. spawanie w pozycji pionowej z możliwością szybkiego spawania z przetopem,
b. spawanie w trudno dostępnych miejscach,
c. wykonywanie spoin przetopowych dla blach grubych i cienkich,
d. minimalizowanie ilości odprysków,
e. spawanie cienkich blach o grubości w przedziale od nimimum 0,6mm do 3 mm (z minimalnym wprowadzeniem ciepła).
6. Możliwość ustawiania indywidualnych parametrów prądowych dla fazy początkowej, spawania i fazy końcowej,
7. Czytelny panel sterowania z komunikacją w języku polskim,
8. Wyposażenie w funkcję dynamiki dla łuku zwarciowego,
9. Wyposażenie w funkcję zapisywania programów i spawania sekwencyjnego,
10. Możliwość odczytu błędów z pamięci urządzenia.
11. Wymagane wyposażanie:
a. czterorolkowy wydzielony podajnik drutu z regulacją parametrów i wyświetlaczem parametrów,
b. uchwyt spawalniczy z regulowaną i wymienną szyjką, chłodzony gazowo o długości 4.5 mb,
c. przewód masowy długości 10mb,
d. lekka przyłbica spawalnicza z regulacją stopnia filtracji 9-13 oraz czasu zwłoki z 4 sensorami i funkcją szlifowania oraz ogniwem fotooptycznym,
e. zespół przewodów pomiędzy podajnikiem a źródłem prądu o długości 10mb,
f. źródło prądu wyposażone w podwozie transportowe na kółkach,
g. podajnik drutu wyposażony w podwozie transportowe na kółkach,
12. Dostawca musi zagwarantować stałość parametrów urządzenia w całym okresie trwania gwarancji technicznej.
13. Dostawca ma obowiązek potwierdzać stałość parametrów urządzenia dokonując pomiarów i testów urządzenia minimum raz na 12 miesięcy w całym okresie trwania gwarancji technicznej.

Wymagane dokumenty do dostarczenia:
- karta gwarancyjna
- instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania, w tym w szczególności świadectwo kalibracji.
Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla pracowników Zamawiającego. Cena szkolenia jest uwzględniona w cenie dostarczonego urządzenia. Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.
UWAGA:
Zamawiający wymaga okresu gwarancji w identycznym wymiarze dla wszystkich dostarczanych urządzeń spawalniczych.

Kod CPV

42662100-5

Nazwa kodu CPV

Elektryczny sprzęt spawalniczy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

7. Termin wykonania zamówienia:
Termin dostawy wynosi nie później niż do 21.12.2018 r.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

4.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

4.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Potencjał techniczny

4.3. Posiadanie potencjału technicznego.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4.4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4.5. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej dla realizacji zamówienia
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Dodatkowe warunki

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą BBC Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Przesłanki zmiany umowy określone są we wzorze umowy.
Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień,
b) w przypadku siły wyższej,
c) w przypadku uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub modyfikacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu zamówienia spełniającej co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) zwiększona zostanie funkcjonalność przedmiotu zamówienia,
b) obniżone zostaną koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia,
c) zmniejszony zostanie negatywny wpływ przedmiotu zamówienia na środowisko,
d) zmniejszona zostanie cena przedmiotu zamówienia.
3. Zmiana wynagrodzenia:
a) zostanie dokonana zmiana lub modyfikacja przedmiotu zamówienia,
b) przedmiot zamówienia zostanie wyposażony w elementy dodatkowe,
c) zmian dotyczących sposobu i kosztów transportu.
4. Zmiana miejsca spełnienia świadczenia.
5. Zmiany dotyczące warunków gwarancji.
6. Zmiany dotyczące sposobu i kosztów transportu, w szczególności zmiany nakładające na Zamawiającego obowiązek transportu.
7. Zmiany wysokości płatności końcowej, terminów płatności, zmiany terminów i wysokości płatności częściowych oraz udzielenia, terminów płatności i wysokości zaliczek na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Inne zmiany dopuszczalne zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020"
9. Strona inicjująca zmianę złoży drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany powołujący się na choćby jedną ze wskazanych powyżej przesłanek.

§ 9 UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

9. Dokumenty wymagane od wykonawcy na etapie składania oferty:
1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Karta katalogowa lub opis urządzenia oferowanego przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania parametrów urządzenia wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.
5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. Pełnomocnictwo w przypadku podpisu oferty przez osobę niewskazaną w dokumencie rejestrowym jako upoważnionej do reprezentowania wykonawcy. (jeśli dotyczy)

Zamówienia uzupełniające

12. Zamówienia Uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

9. Kryteria oceny ofert.
L.p. 1.
Nazwa Kryterium CENA NETTO
Waga: 80%
Sposób przyznawania punktów.:
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący:
Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą ceną/cena badanej oferty) X waga kryterium X 100

l.p. 2.
Nazwa kryterium:Okres gwarancji,
Waga 20%
Sposób przyznawania punktów.
Do 24 miesięcy – 0 pkt
25-35 miesięcy – 10 pkt
36 miesięcy i więcej – 20 pkt

UWAGA:
1. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZAOFEROWANIA GWARANCJI KRÓTSZEJ NIŻ 1 ROK. OFERTY Z OKRESEM GWARANCJI KRÓTSZYM NIŻ 1 ROK ZOSTANĄ ODRZUCONE. WARUNKI GWARANCJI OKREŚLA UMOWA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt, w tym maksymalnie 80 punktów w kryterium cena netto (według wzoru wskazanego powyżej) i maksymalnie 20 punktów w kryterium okres gwarancji.
Cena NETTO do oceny oferty stanowić będzie sumę cen obu stanowisk spawalniczych.
Zamawiający wymaga okresu gwarancji w identycznym wymiarze dla WSZYSTKICH DOSTARCZANYCH W RAMACH ZAMÓWIENIA URZĄDZEŃ SPAWALNICZYCH.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Wykluczenia

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą BBC Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

78-650 Chojnica

zachodniopomorskie , wałecki

Numer telefonu

502 119 984

NIP

7651691121

Tytuł projektu

STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

Numer projektu

RPZP.01.06.00-32-0010/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/09/RPOWZ 1.6 /2018 na „DOSTAWĘ 20 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ W POSTACI PÓŁAUTOMATÓW SPAWALNICZYCH DO SPAWANIA STALI MIG/MAG”

Niniejszym informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienie zostaje udzielone firmie: PUH TEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Podmiejska 15C; 66 – 400 Gorzów Wlkp. Oddział Szczecin; ul. Heyki 2N; 70-631 Szczecin
Liczba wyświetleń: 458