Strona główna
Logo unii europejskiej

Sukcesywna dostawa testów ELISA służących do detekcji mysiej i szczurzej osteopontyny oraz detekcji ludzkiego i mysiego białka YKL40 przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Data publikacji: 12.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-09-2018

Numer ogłoszenia

1136593

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

email

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.czyzewska@oncoarendi.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Czyżewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 798 352 548

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa testów ELISA służących do detekcji mysiej i szczurzej osteopontyny oraz detekcji ludzkiego i mysiego białka YKL40:
1. Test ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) służący detekcji mysiej i szczurzej osteopontyny– produkt RnD Systems o nr. katalogowym MOST00 lub produkt równoważny – 10 opakowań
2. Test ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) służący detekcji ludzkiego białka YKL40 (Chi3l1)– produkt RnD Systems o nr. katalogowym DC3L10 lub produkt równoważny – 10 opakowań
3. Test ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) służący detekcji mysiego białka YKL40 (Chi3l1)– produkt RnD Systems o nr. katalogowym MC3L10 lub produkt równoważny – 10 opakowań

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadań merytorycznych wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie projektów.

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa testów ELISA służących do detekcji mysiej i szczurzej osteopontyny oraz detekcji ludzkiego i mysiego białka YKL40:
1. Test ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) służący detekcji mysiej i szczurzej osteopontyny– produkt RnD Systems o nr. katalogowym MOST00 lub produkt równoważny – 10 opakowań
2. Test ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) służący detekcji ludzkiego białka YKL40 (Chi3l1)– produkt RnD Systems o nr. katalogowym DC3L10 lub produkt równoważny – 10 opakowań
3. Test ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) służący detekcji mysiego białka YKL40 (Chi3l1)– produkt RnD Systems o nr. katalogowym MC3L10 lub produkt równoważny – 10 opakowań

Kod CPV

33696500-0

Nazwa kodu CPV

Odczynniki laboratoryjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

dostawy sukcesywne przez 12 miesięcy od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie odo wykonania zamówienia

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia;

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp. (posiadane certyfikaty środowiskowe np. ISO).

Warunki zmiany umowy

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień́ zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że:
A) zmiany dotyczą̨ realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się̨ niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana Dostawcy nie może zostać́ dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność́ lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość́ każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
B) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność́ zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością̨, nie mógł przewidzieć́,
ii. wartość́ zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
C) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość́ zmian jest mniejsza niż̇
209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

A) Formularz ofertowy
B) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV ww. zaproszenia.
C) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
D) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – Waga: 80% (80 pkt)
W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:
Pc=C_min/C_badana x80
Pc – Punkty w kryterium ceny
Cmin – cena netto najniższa
Cbadana – Cena netto badanej oferty
80 – waga kryterium (80%)

Czas dostawy – Waga: 20% (20 pkt)
W kryterium Czas dostawy punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:
20 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana w 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia
15 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana w 8-14 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia
10 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana w 15-21 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia
5 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana w 22-28 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia
0 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana powyżej 29 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia
20 – waga kryterium (20 %)

W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów, wybrany zostanie usługodawca posiadający certyfikaty środowiskowe (np. ISO), gwarantujące realizację zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

Jeżeli powyższe nie pozwoli dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlega Dostawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się̨ wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą polegające w szczególności na:
A) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
B) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
C) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
D) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia Dostawca załączy do oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu występowania powiązań osobowych lub kapitałowych Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.

Adres

Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

728 728 143

NIP

7282789248

Tytuł projektu

Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii przeciwnowotworowej w oparciu o substancje czynne blokujące YKL-40

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0552/16-00

Inne źródła finansowania

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15)
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Bio-Techne sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa oferta z dn. 13/09/2018 na kwotę 73 750,00 zl
Liczba wyświetleń: 101