Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa 4 czarnych tonerów do drukarki OKI C532dn oraz 50 ryz papieru do drukarki

Data publikacji: 12.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-09-2018

Numer ogłoszenia

1136555

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 20 września 2018 r. w formie:
1) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.
2) faksem na numer: (17) 852 11 09,
3) e-mail: zampub.rzeszow@rdos.gov.pl.
2. W formularzu oferty należy określić cenę za całość zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zampub.rzeszow@rdos.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Knutel, Agnieszka Tylutka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 785 00 44 wew. 666

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 czarnych tonerów do drukarki OKI C532dn oraz 50 ryz papieru do drukarki.
2. Szczegółowe wymagania w stosunku do tonerów:
1) kolor: czarny,
2) technologia druku: laserowa,
3) wydajność: minimum 7000 stron,
4) kompatybilne z drukarką OKI C532dn,
5) Zamawiający nie dopuszcza oferowania zamienników.
3. Szczegółowe wymagania w stosunku do papieru:
1) papier do drukarek i kopiarek,
2) kolor: biały,
3) gramatura: 80 g/m² ± 3 g/m²,
4) format: A4
5) klasa: A,
6) ryza: minimum 500 kartek.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup podstawowych artykułów biurowych dla pracowników realizujących projekty:
POIS.02.04.00-00-0191/16-01 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o zasobach przyrodniczych”
oraz POIS.02.04.00-00-0108/16-02 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 czarnych tonerów do drukarki OKI C532dn oraz 50 ryz papieru do drukarki.
2. Szczegółowe wymagania w stosunku do tonerów:
1) kolor: czarny,
2) technologia druku: laserowa,
3) wydajność: minimum 7000 stron,
4) kompatybilne z drukarką OKI C532dn,
5) Zamawiający nie dopuszcza oferowania zamienników.
3. Szczegółowe wymagania w stosunku do papieru:
1) papier do drukarek i kopiarek,
2) kolor: biały,
3) gramatura: 80 g/m² ± 3 g/m²,
4) format: A4
5) klasa: A,
6) ryza: minimum 500 kartek.

Kod CPV

30125110-5

Nazwa kodu CPV

Toner do drukarek laserowych/faksów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30197644-2 - Papier kserograficzny

Harmonogram realizacji zamówienia

Do dnia 20 września 2018 r. - składanie ofert
21 września 2018 r. - 5 października 208 r. - ocena ofert, zawiadomienie o wyborze oferty, podpisanie umowy
14 dni od dnia podpisania umowy - dostawa przedmiotu zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
W szczególności Zamawiający, dopuszcza zmianę umowy w przypadkach:
1) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,
2) uzyskania przez Zamawiającego zmiany harmonogramu realizacji zadania, umożliwiającej przesunięcie środków finansowych niezbędnych do sfinansowania Zadania, na kolejny rok budżetowy,
3) uzyskania informacji o zaprzestaniu realizacji projektu przez jednostkę nadrzędną,
4) cofnięcia środków finansowych na realizację zamówienia,
5) zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
– w przypadku składania oferty w imieniu Wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:
1) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100 %
2) Sposób obliczania kryterium „Cena”:
najniższa oferowana cena
C = --------------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty
2. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
4. Przyjmuje się, w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% = 1 pkt.

Wykluczenia

Nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Adres

Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223692900

Fax

223692112

NIP

7010151052

Tytuł projektu

Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych.

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0191/16-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie realizowane jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, NIP 813 35 69 045, REGON: 180 37 83 68, która zgodnie z umowami o dofinansowanie:
nr POIS.02.04.00-00-0108/16 zmienionej aneksami nr POIS.02.04.00-00-0108/16-01 i POIS.02.04.00-00-0108/16-02 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód
oraz
nr POIS.02.04.00-00-0191/16 zmienionej aneksem nr POIS.02.04.00-00-0191/16-01 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o zasobach przyrodniczych”
jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DMD S.C. Paweł Miturski, Dorota Miturska, ul. Staroniwska 41B, 35-101 Rzeszów, oferta wpłynęła dnia 14.09.2018 r., kwota oferty brutto: 2 1 21,14 zł
Liczba wyświetleń: 113