Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabór ekspertów ds. oceny innowacji społecznych

Data publikacji: 12.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-09-2018

Numer ogłoszenia

1136546

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty - Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie:
a. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: : Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o., Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70 – 111 Szczecin,
lub
b. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: innowacje@zgd.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innowacje@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Pilch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 85 22 615

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. oceny innowacji społecznych, polegających na ocenie 16 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie grantów, pod kątem oceny potencjału każdej innowacji do wdrożenia na szeroką skalę przez inne podmioty (upowszechnianie). Kryteria oceny dotyczyć będą potencjału użytkowego innowacji oraz możliwości ich skalowania, a więc wartości merytorycznej, replikowalności, możliwości zastosowania w praktyce i możliwości upowszechnienia. Ponadto ocena musi uwzględniać określenie/wskazanie zakresu zmian koniecznych do wprowadzenia w danej innowacji, aby mogła ona zostać upowszechniona.
Każda innowacja będzie oceniana niezależnie przez dwóch ekspertów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie ekspertów ds. oceny innowacji, którzy będą świadczyli usługi polegające na ocenie 16 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie grantów, pod kątem oceny potencjału każdej innowacji do wdrożenia na szeroką skalę przez inne podmioty (upowszechnianie).
Szczegóły zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. oceny innowacji społecznych, polegających na ocenie 16 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie grantów, pod kątem oceny potencjału każdej innowacji do wdrożenia na szeroką skalę przez inne podmioty (upowszechnianie). Kryteria oceny dotyczyć będą potencjału użytkowego innowacji oraz możliwości ich skalowania, a więc wartości merytorycznej, replikowalności, możliwości zastosowania w praktyce i możliwości upowszechnienia. Ponadto ocena musi uwzględniać określenie/wskazanie zakresu zmian koniecznych do wprowadzenia w danej innowacji, aby mogła ona zostać upowszechniona.
Każda innowacja będzie oceniana niezależnie przez dwóch ekspertów.
Szczegóły zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja usług związanych z przedmiotem zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31 października 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 02-IN-2018

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 02-IN-2018

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 02-IN-2018

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 02-IN-2018

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 02-IN-2018

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 02-IN-2018

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 02-IN-2018

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 02-IN-2018

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 02-IN-2018

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają następujące kryteria:
a. Doświadczenie w ocenie innowacyjności produktów i/lub pomysłów o charakterze społecznym/edukacyjnym skierowanych do osób dorosłych lub zawierających elementy działań o charakterze społecznym/ edukacyjnym skierowanych do osób dorosłych - 50 punktów (50%)
b. Kwalifikacje i doświadczenie dodatkowe - 20 punktów (20%)
c. Cena brutto za ocenę jednej mikro innowacji - 30 punktów (30%)
Razem 100 pkt (100%)
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 02-IN-2018

Wykluczenia

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 02-IN-2018

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-I030/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zamówienia wybrani zostali następujący Wykonawcy:
1) Sławomir Stec, Rzeszów - data wpływu oferty 19.09.2018, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów 75, cena 380,00 zł
2) Monika Wąsowicz, Kraków - data wpływu oferty 20.09.2018, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów 61, cena 380,00 zł
Liczba wyświetleń: 413