Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bobrzej 2-26, ul. Bobrzej 28-44, ul. Popowickiej 144-150, ul. Popowickiej 152-158

Data publikacji: 12.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-10-2018

Numer ogłoszenia

1136504

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 24.09.2018 dodano pytania zadane przez potencjalnych Oferentów i odpowiedzi na nie.
Treść w załączniku "Pytania i wyjaśnienia" w sekcji Pytania i wyjaśnienia

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice” ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław
Termin składania ofert upływa w dniu 1.10.2018 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert przez komisję Przetargową nastąpi w dniu 1.10.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.
Oferenci mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
Oferenci przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
Załączone przez Oferenta do oferty oświadczenia muszą swoją treścią być zgodne z zaproponowanymi przez Zamawiającego wzorami tychże oświadczeń będących załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego).
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (podpis i pieczątka) przez Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Oferenta lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
Składana oferta wraz z załącznikami w postaci oświadczeń powinna być złożona w formie oryginału. Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem.
Zamawiający nie zwraca Oferentom dokumentów zawartych w ofercie.
Koszty przygotowania oferty ponosi Oferent.
Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu do składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, tj. odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.
Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia – według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień - z dopiskiem „WYCOFANE”.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
Oferty oznaczone napisem „ZMIENIONE” będą otwierane w pierwszej kolejności.
Oferty wycofane nie będą otwierane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@smpopowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogdan Słowik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 355 63 73

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bobrzej 2-26, ul. Bobrzej 28-44, ul. Popowickiej 144-150, ul. Popowickiej 152-158 w ramach zadania Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Popowice. Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy dla zadania termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Bobrzej 2-26, ul. Bobrzej 28-44, ul. Popowickiej 144-150, ul. Popowickiej 152-158

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bobrzej 2-26, ul. Bobrzej 28-44, ul. Popowickiej 144-150, ul. Popowickiej 152-158 w ramach zadania Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Popowice. Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
Zakres prac obejmuje:
1) Termomodernizacja budynku przy ul. Bobrzej 2-26 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 5 273,55 m2
- docieplenie ścian cokołowych 207,08 m2
- docieplenie ścian balkonowych 3186,74 m2;
- docieplenie przejazdów 126,56 m2;
- docieplenie ścian poddasza 767,35 m2
2) Termomodernizacja budynku przy ul. Bobrzej 28-44 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 3 627,90 m2;
- docieplenie ścian cokołowych 202,38 m2;
- docieplenie ścian balkonowych 2 398,00 m2;
- docieplenie przejazdów 58,76 m2;
- docieplenie ścian poddasza 570,86 m2
3) Termomodernizacja budynku przy ul. Popowickiej 144-150 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 1579,01 m2;
- docieplenie ścian cokołowych 63,73 m2;
- docieplenie ścian balkonowych 970,76 m2;
- docieplenie ścian poddasza 241,00 m2
4) Termomodernizacja budynku przy ul. Popowickiej 152-158 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 1582,11 m2;
- docieplenie ścian cokołowych 57,79 m2;
- docieplenie ścian balkonowych 970,76 m2;
- docieplenie ścian poddasza 241,00 m2
Szczegółowy rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty termomodernizacyjne o podobnej skali, charakterystyce i stopniu złożoności jak przedmiot zamówienia, w tym:
- minimum jedną o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto polegającą na dociepleniu nie mniej niż 10 000 m2 powierzchni.

Na potwierdzenie wykonania ww. prac Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz dołączenia do oferty referencji / potwierdzenia wykonania prac w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (protokół odbioru).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat potwierdzenia ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich prac, w tym:
- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- co najmniej dziesięciu pracowników posiadających minimum 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu robót remontowo-budowlanych.

Na potwierdzenie dysponowania odpowiednimi osobami Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz dołączenia decyzji / uprawnień potwierdzających w/w kwalifikacje zgodnie z prawem budowlanym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zakresie zdolności ekonomicznej
Oferent złoży z ofertą potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i zgodnej z kodem PKD , na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł.
Potwierdzenie posiadania obowiązującego ubezpieczenia należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
W zakresie zdolności finansowej
Oferent udokumentuje zdolność finansową do realizacji inwestycji przez wykazanie:
a) rachunku zysku i strat potwierdzającego średni przychód w ciągu ostatnich 2 lat o wartości co najmniej 2 mln złotych działalności firmy, w przypadku Oferentów niesporządzających rachunków zysków i strat informację określającą przychody i dochód potwierdzone kopią zeznań podatkowych
lub
b) zaświadczenia z banku prowadzącego rachunek Oferenta potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub o możliwości zaciągnięcia kredytu w wysokości minimum 500 000,00 zł, wydanego nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem otwarcia ofert.
Potwierdzenie posiadania zdolności finansowej należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Oferent:
- przedstawił aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
- przedstawił aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne – wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy.
2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy
3. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli dotyczy.
4. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, na które strony nie mają wpływu.
5. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
6. Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów.
7. Rozszerzenie obowiązków Wykonawcy o warunki zadeklarowane w składanej ofercie.
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadkach wymagających uzyskania zgody instytucji finansującej projekt wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ
Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ
Pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
Potwierdzenie wniesienia wadium
Wykaz wykonanych robót potwierdzających opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót – załącznik nr 1 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem – załącznik nr 1 do SIWZ
Potwierdzenie, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego
Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Rachunek zysków i strat potwierdzający średni przychód w ciągu ostatnich 2 lat o wartości co najmniej 2 mln zł działalności firmy, w przypadku Oferentów niesporządzających rachunku zysków i strat informację określającą przychody i dochód potwierdzone kopią zeznań podatkowych – jeśli dotyczy
Zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek Oferenta potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub o możliwości zaciągnięcia kredytu w wysokości minimum 500 000,00 zł – jeśli dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą:
1. Cena ofertowa – waga 90%
2. Gwarancja wykonania – 10%
Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
Kryterium nr 1 – Cena
W kryterium CENA Oferent z najniższą ceną otrzyma 90 punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:
Pn = [Cmin/Cbad] x 90
Gdzie:
Pn – liczba punktów przyznana n-temu Oferentowi
Cmin – cena brutto minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
Cbad – cena brutto n-tego Oferenta
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium nr 2 – Gwarancja wykonania
W kryterium GWARANCJA WYKONANIA kolejno ocenianym Ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:
G = [Gbad/Gmax] x 10
Gdzie:
G – liczba punktów oferty badanej
Gmax – gwarancja wykonania maksymalna w miesiącach
Gbad – gwarancja wykonania w miesiącach oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca wszystkie warunki dostępu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Oferenta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.
Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "POPOWICE"

Adres

Popowicka 28

54-237 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

71 350 66 30

Fax

71 355 76 99

NIP

8942668021

Tytuł projektu

Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej Popowice.

Numer projektu

POIS.01.03.02-00-0009/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Ogólnobudowlany Janusz Hajdacz
ul. Szamotulska 95
64-551 Otorowo
data wpłynięcia: 1.10.2018 r.
cena brutto: 8 094 604,28
Liczba wyświetleń: 537