Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 6/CET/RPOWL/PWP/2018 (dotyczy zakupu pomocy materiałów szkoleniowych)

Data publikacji: 11.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-09-2018

Numer ogłoszenia

1136419

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta może być przesłana drogą pocztową jako list polecony lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego:
Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o., ul. Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk lub dostarczona osobiście.
2. Termin składania ofert upływa dnia 20 września 2018r. o godz. 12.00 W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub
dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Zapytanie ofertowe nr 6/CET/RPOWL/PWP/2018”.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

technik@technik.slupsk.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimierz Duda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

535379154

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, w tym uczestników o specjalnych potrzebach realizacji zajęć zawartych w projekcie. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone materiały szkoleniowe były nowe, kompletne, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz żeby spełniały wymagania obowiązujących norm, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, w tym uczestników o specjalnych potrzebach realizacji zajęć zawartych w projekcie. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone materiały szkoleniowe były nowe, kompletne, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz żeby spełniały wymagania obowiązujących norm, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu.
Zamawiający wymaga, żeby wszystkie elementy przedmiotu zamówienia , które tego wymagają były zaopatrzone w instrukcję w języku polskim.
Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone
w odrębnych przepisach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego na materiały szkoleniowe są:
- teczka - 70 szt.
- notes - 70 szt.
- długopis - 70 szt.

Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach uniemożliwiających
uszkodzenie produktów w czasie transportu.
Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający dokona sprawdzenia towaru w ciągu maksymalnie 30 dni od dostawy
Wykonawca dostarczy materiały bezpośrednio do: Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o.
ul. Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk, w dniach i godzinach ich pracy. Każda dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek dostarczonych pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych.

Kod CPV

22462000-6

Nazwa kodu CPV

Materiały reklamowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2018 r. – dokładny termin zostanie ustalony z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM EDUKACYJNE TECHNIK SP. Z O. O.

Adres

Mikołaja Kopernika 28-31

76-200 Słupsk

pomorskie , Słupsk

Numer telefonu

598417109

Fax

598417108

NIP

8392636859

Tytuł projektu

Zacznij od siebie

Numer projektu

RPLU.09.01.00-06-0073/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Respo s.c
ul Kołłątaja 22 64-000 Kościan
Data przesłania oferty 19.09
Cena ofertowa brutto 907,74 zł
Liczba wyświetleń: 169