Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług cateringowych w okresie: od 19.09.2018 do 30.06.2019 r. dla średnio 50 dzieci do Żłobka „Mali Odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata”

Data publikacji: 10.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-09-2018

Numer ogłoszenia

1136141

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie 11.09.2018-17.09.2018 do godziny 00:00 pocztą/ kurierem lub osobiście na adres:

J&C Group Karolina Chadzypanagiotis – Jurkiewicz
Biuro projektu „Mali odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata” ul. Lubartowska 74A lok. 30 20-094 Lublin
Dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na catering” i podanym adresem zwrotnym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

awojcik@jcgroup.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793-111-792

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych (przygotowanie i dostarczanie gotowych posiłków: I śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek) w okresie: od 19.09.2018 do 30.06.2019 r. z wyłączeniem weekendów, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy dla średnio 50 dzieci w wieku 0- 3 lat uczęszczających do Żłobka „Mali Odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata” ul. Nowy Świat 5B 20-418 Lublin,
2) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków, Pozostałe kody CPV: 55322000-3 usługi gotowania posiłków, 55520000-1 usługi dostarczania posiłków.
3) Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostarczenie we własnym zakresie posiłków oraz ich rozładunek w żłobku zlokalizowanym w Lublinie przy ulicy Nowy Świat 5B/41.
4) Usługa dotyczy 50 dzieci, natomiast jest to liczba maksymalna i może ulec zmniejszeniu, w zależności od frekwencji dzieci i nie może wówczas stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie konkurencyjności ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług cateringowych (przygotowanie i dostarczanie gotowych posiłków) dla 50 dzieci w wieku 0- 3 lat życia uczęszczających do Żłobka „Mali Odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata” ul. Nowy Świat 5B/41 20-418 Lublin współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla 50 dzieci w wieku 0- 3 lat uczęszczających do żłobka „Mali odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata” ul. Nowy Świat 5B 20-418 Lublin, w tym: I śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek. Zakres zamówienia: przygotowanie i dostarczenie we własnym zakresie posiłków oraz ich rozładunek w żłobku.
Usługa dotyczy 50 dzieci, natomiast rozliczenia dotyczyć będą faktycznie dostarczonej liczby posiłków, zależnej od frekwencji dzieci w danym dniu. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić liczbę posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień do wspólnie ustalonej godziny. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków. Wykonawca zobowiązuje się do układania jadłospisu na okres 10 dni, który zostanie zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji, weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie i będzie przygotowywał posiłki o najwyższym standardzie w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla wieku dzieci. Usługa cateringu dotyczy okresu: od 19.09.2018 do 30.06.2019 r. z wyłączeniem weekendów, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
- jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
- potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, bez użycia substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, typu vegeta/maggi/gotowe kostki rosołowe i tym podobne.
- z jadłospisu należy wykluczyć: pasztety, wysoko przetworzone wędliny, zupę grzybową i pieczarkową, posiłki na bazie fast food, konserwy, produkty z glutaminianem sodu, mięso odkostnione mechanicznie.
- w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, tylko okazjonalnie smażone (max 1 raz w tygodniu), posiłki powinny być o gramaturze nie mniejszej niż:
- Dwudaniowy obiad: zupa - 300ml, danie białkowo-tłuszowe (mięsne/inne) -50gram, kasza, ryż ziemniaki - 100 gram, surówka lub jarzyny gotowane/duszone - 50 gram
- Śniadania i podwieczorki (według jadłospisu ustalonego z Zamawiającym, zawierającym między innymi warzywa i/lub owoce).
Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących właściwą ochronę, temperaturę i jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Dostarczenie posiłków będzie realizowane przez Wykonawcę na jego koszt. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia Wykonawcy co najmniej na 3 dni przed.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od dnia 19.09.2018 r. do 30.06.2019 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Planowane godziny dostarczania posiłków: przed godziną 8.00, przed godziną 10.15 przed godziną 13.00. Dokładne godziny dostarczania posiłków będą uzgodnione z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy krajowe lub unijne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie i zrealizowały minimum 1 usługę cateringu dla żłobka w okresie ostatniego roku poprzedzającego dzień złożenia oferty, weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym

Dodatkowe warunki

Klauzula społeczna: wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia musi być zatrudniona co najmniej 1 osoba: bezrobotna lub młodociana lub niepełnosprawna, przy czym:
-osoba bezrobotna – to osoba, o której mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
-osoba młodociana – to osoba zatrudniona w celu przygotowania zawodowego, w pełnym wymiarze czasu pracy, w rozumieniu przepisów prawa pracy;
-osoba niepełnosprawna – to osoba, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Wymagania społeczne zostaną uznane za spełnione, jeżeli przynajmniej jedna z ww. osób będzie zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. Wykonawca najpóźniej w terminie do 33 dni od daty podpisania umowy zobowiązuje się przedłożyć zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzający powyższe. W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez wykonawcę ww. wymagań dotyczących zatrudnienia wymienionych osób przez cały okres obowiązywania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1),
2) Oświadczenie oferenta o braku powiązań (Załącznik Nr 2),
3) Oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych (Załącznik Nr 3),
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie później niż 6 m-ce przed upływem terminu składania ofert, dokumentujący prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (CEIDG, KRS),
5) Kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych.
2. Przy ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu zastosowana będzie skala 0-100 pkt. dla następujących kryteriów wyboru oferty: cena ofertowa brutto – 100%
3. W kryterium „cena ofertowa brutto” punktacja będzie przyznana według następującego wzoru:
zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto/cena ofertowa brutto ocenianej oferty x 100 pkt

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które: nie są powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IP w wytycznych programowych,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Mali odkrywcy - żlobek rozbudzający ciekawość świata

Numer projektu

RPLU.09.04.00-06-0002/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Charytatywne Stowarzyszenie Naniesienia Pomocy Chorym "Misericordia" Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Głuska 145, 20-385 Lublin, 17.09.2018 r., cena (cena jednodniowego, pełnego zestawu wyżywienia dla 1 dziecka): 9,20 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 536