Strona główna
Logo unii europejskiej

zapytanie ofertowe nr 8/2018

Data publikacji: 05.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1136104

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 07.12. 2018 r. do godziny 9.00 drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres jacek.poblocki@nlightnin.com z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/2018”.
Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

contact@nlightnin.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Pobłocki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

664 959 691

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac zaplanowanych w projekcie dla pracownika na stanowisku psychoonkolog.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac zaplanowanych w projekcie dla pracownika na stanowisku psychoonkolog

Przedmiot zamówienia

Powierzone prace będą miały charakter dzieła autorskiego wykonywanego etapowo zgodnie z harmonogramem projektu
• Konsultacje psychoonkologiczne w kontekście tworzenia procedury weryfikacji systemu.
• Konsultowanie wstępnej listy wymagań systemowych pod kątem bieżącej wiedzy psychologicznej / psychoonkologicznej
• Konsultacje przy wyborze biosensorów planowanych do wykorzystania w systemie, ze szczególnym uwzględnieniem ich możliwego odziaływania psychologicznego
• Konsultacje w zakresie wymaganej konfiguracji systemu, pod kątem przydatności wykorzystania poszczególnych rodzajów stanów emocjonalnych pacjentów, zależnie od stopnia zaawansowania i skomplikowania ich leczenia.
• Zdefiniowanie potencjalnego wpływu konfiguracji sprzętowej na wewnętrzny stan emocjonalny pacjenta.
• Określenie możliwości wykorzystania poznawczo-behawioralnego programu pomocy emocjonalnej.
• Analiza raportów z testowania urządzeń, przekazanie ew. uwag z punktu widzenia psychoonkologii
• Konsultacje przy tworzeniu diagramów maszyny stanowej.
• Konsultacje przy tworzeniu diagramów czynności.
• Konsultacje przy tworzeniu diagramów uwarunkowań czasowych.
• Konsultacje związane z przygotowywaniem przypadków testowych
• Weryfikacja raportu i z integracji systemu pod kątem psychoonkologicznym.
• Udział w procesie tworzenia przypadków użycia w zakresie wytycznych psychoonkologicznych.
• Badania związane z wykorzystaniem w systemie wiedzy z dziedziny psychoneuroimmunologii do wpływania na biochemię mózgu i aktywowania, poprzez wybrane rodzaje technik wyobrażeniowych i wizualizacji, wydzielania się neuropeptydów przenoszących informacje o stanie pacjenta, do ciała oraz poszczególnych komórek i wspomaganie tym procesu zdrowienia.
• Konsultacje w zakresie wyboru optymalnej liczby biosensorów w systemie, pod kątem psychoonkologicznym.
• Konsultacje psychoonkologiczne możliwości wizualizacji stanu emocjonalnego i jej interakcji z pracą mózgu.
• Konsultacje i badania nad zakresem wpływania poprzez wizualizację na stan wewnętrzny pacjenta.
• Konsultacje psychoonkologiczne w zakresie projektowanego interfejsu użytkownika.

Kod CPV

73300000-5

Nazwa kodu CPV

Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapytaniem nr 8/2018

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapytaniem nr 8/2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem nr 8/2018

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem nr 8/2018

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem nr 8/2018

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem nr 8/2018

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem nr 8/2018

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem nr 8/2018

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem nr 8/2018

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem nr 8/2018

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapytaniem nr 8/2018

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Pc = Cn x waga/ Cr

Pc – otrzymane punkty
Cn– łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
Cr – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie pracownika w pracy z pacjentem onkologicznym W określonym obszarze będzie następująco (max 20 pkt.):

- doświadczenie min. 10 letnie – 20 punktów
- doświadczenie min. 7 letnie – 10 punktów
- doświadczenie min. 5 letnie – 5 punktów

K3 kryterium oceny- Posianie certyfikatów z zakresu psychoonkologii ( max 10 punktów)
- 1 certyfikat- 3 punkty
- 2 certyfikaty -5 punktów
- 3 certyfikaty i więcej -10 punktów

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia pracownika na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2+k3).
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.

Wykluczenia

Zgodnie z zapytaniem nr 8/2018

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NLIGHTNIN PRODUCTION SP. Z O.O.

Adres

dr. Aleksandra Majkowskiego 24B

81-717 Sopot

pomorskie , Sopot

Numer telefonu

664959691

NIP

5851474812

Tytuł projektu

NlightninVR w Onkologii - BioCell Feedback Neuro System - Szansą na podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy Nlightnin Production sp. z o.o. na rynku światowym

Numer projektu

RPPM.01.01.01-22-0039/16-01

Inne źródła finansowania

Fundacja Hospicyjna
ul. D. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Danuta Stopieńska
24 054, 00 zł
Liczba wyświetleń: 320