Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 na produkcję materiałów reklamowych wykorzystywanych podczas targów Gitex Technology, w październiku 2018 r. w związku z realizacją projektu pn. „Udział firmy Grenton Sp. z o.o. w Branżowym Programie Promocji szansą rozwoju działalności eksportowej”

Data publikacji: 10.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-09-2018

Numer ogłoszenia

1136005

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przesłana do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres phnacik@grenton.com do dnia 17.09.2018 roku do końca dnia (decyduje data i godzina wpływu oferty). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

phnacik@grenton.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Hnacik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 20 02 998

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Produkcja materiałów reklamowych (prace graficzne służące dostosowaniu przetłumaczonej treści materiałów do gotowych projektów graficznych oraz wydruk materiałów):

• Katalogi A4 - 12 stron plus okładki (500 sztuk) – środek kreda mat biała 150 gr/m2, okładki 200 gr/m2, dyspersja mat przód/tył, Lakier UV wybiórczo przód, szyte drutem D
• Ulotki A4 (2 rodzaje) – 1 kartka (800 sztuk pierwszej, wymiar 210 x 630, kreda mat biała 250 gr/m2, wykrojnik i 200 sztuk drugiej, wymiar A4, kreda mat biała 250 gr/m2)

Projekt składanej ulotki nr_1 stanowi załącznik nr_3, ulotki nr_2 stanowi załącznik nr_4, katalogu zaś załącznik nr_5 do niniejszego zapytania ofertowego. Materiały w wersji do druku zostaną dostarczone po podpisaniu umowy. Projekty powinny zostać dostosowane do rynku arabskiego poprzez zmianę języka, zmianę niektórych grafik oraz wydrukowane w ilościach z zamówienia.

Materiały powinny być wyprodukowane w języku arabskim. Zamawiający dostarczy przetłumaczoną treść materiałów promocyjnych Wykonawcy w dniu podpisania umowy (orientacyjny termin podpisania umowy- 19.09.2018 r.). Zamawiający dostarczy grafiki do podmiany do ulotki nr_2.

Wymienione materiały reklamowe muszą być oznaczone znakiem Unii Europejskiej, barw flagi RP z dopiskiem Rzeczpospolita Polska, znakiem Funduszy Europejskich oraz logiem Marki Polskiej Gospodarki. Stosowne grafiki dostarczy Zamawiający.

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć treść do wszystkich wymienionych materiałów reklamowych oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do ich przygotowania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Produkcja materiałów reklamowych (prace graficzne służące dostosowaniu przetłumaczonej treści materiałów do gotowych projektów graficznych oraz wydruk materiałów) w związku z udziałem Zamawiającego w targach GITEX Technology 2018.

Przedmiot zamówienia

Produkcja materiałów reklamowych (prace graficzne służące dostosowaniu przetłumaczonej treści materiałów do gotowych projektów graficznych oraz wydruk materiałów):

• Katalogi A4 - 12 stron plus okładki (500 sztuk) – środek kreda mat biała 150 gr/m2, okładki 200 gr/m2, dyspersja mat przód/tył, Lakier UV wybiórczo przód, szyte drutem D
• Ulotki A4 (2 rodzaje) – 1 kartka (800 sztuk pierwszej, wymiar 210 x 630, kreda mat biała 250 gr/m2, wykrojnik i 200 sztuk drugiej, wymiar A4, kreda mat biała 250 gr/m2)

Projekt składanej ulotki nr_1 stanowi załącznik nr_3, ulotki nr_2 stanowi załącznik nr_4, katalogu zaś załącznik nr_5 do niniejszego zapytania ofertowego. Materiały w wersji do druku zostaną dostarczone po podpisaniu umowy. Projekty powinny zostać dostosowane do rynku arabskiego poprzez zmianę języka, zmianę niektórych grafik oraz wydrukowane w ilościach z zamówienia.

Materiały powinny być wyprodukowane w języku arabskim. Zamawiający dostarczy przetłumaczoną treść materiałów promocyjnych Wykonawcy w dniu podpisania umowy (orientacyjny termin podpisania umowy- 19.09.2018 r.). Zamawiający dostarczy grafiki do podmiany do ulotki nr_2.

Wymienione materiały reklamowe muszą być oznaczone znakiem Unii Europejskiej, barw flagi RP z dopiskiem Rzeczpospolita Polska, znakiem Funduszy Europejskich oraz logiem Marki Polskiej Gospodarki. Stosowne grafiki dostarczy Zamawiający.

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć treść do wszystkich wymienionych materiałów reklamowych oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do ich przygotowania.

Kod CPV

22462000-6

Nazwa kodu CPV

Materiały reklamowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie i dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego do 4 października 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, wynikające w szczególności ze zmian rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów mających wpływ na realizację Projektu Zamawiającego w ramach poddziałania 3.3.3 Go to Brand oraz w przypadku, gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny odpis z KRS lub wydruk z CEIDG
• Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie realizacji zamówień na produkcję materiałów reklamowych (minimalna liczba potwierdzeń 3)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przedłożone oferty będą podlegały ocenie na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium 1 – cena netto – waga 100%.

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 100 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 100
Wartość netto wskazana w badanej ofercie

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRENTON SP. Z O.O.

Adres

Na Wierzchowinach 3

30-222 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

122002998

NIP

6793054754

Tytuł projektu

Udział firmy Grenton Sp. z o.o. w Branżowym Programie Promocji szansą rozwoju działalności eksportowej.

Numer projektu

POIR.03.03.03-12-0015/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający informuje, iż zwyciężyła oferta firmy:
Drukarnia Diament s.c. M.Michałowska, Drukarnia Rubin sp. z o.o.
ul. Biskupińska 26; 30-732 Kraków

Oferta zwycięskiej firmy wpłynęła 17.09.2018 r. Zaproponowana cena to 4000,00 PLN netto.
Liczba wyświetleń: 190