Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe - dostarczenie dań gotowych do Centrum Integracji Społecznej w Gdyni

Data publikacji: 10.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-09-2018

Numer ogłoszenia

1135993

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sposób oraz termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do 23.09.2018 r. do godziny 23:59 e-mailem na adres: grazyna.truchanowicz@ab.org.pl - bądź w wersji papierowej na adres: Centrum Integracji Społecznej w Gdyni ul. Energetyków 13 A, 81-184 Gdynia . Oferty dostarczone pocztą muszą się znaleźć pod w/w adresem w dniu 23.09.2018 r. do godziny 23:59


Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do składanej oferty:
1) Uzupełniony formularz oferty – załącznik numer 1 do ogłoszenia
2) Referencje ze świadczenia usługi dostarczania dań gotowych
3) Oświadczenie o zatrudnieniu lub niezatrudnieniu osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1)-8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (uPzp, Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).
4) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5) Pełnomocnictwo osób upoważnionych do podpisywania oferty oraz do zawarcia umowy, o ile w imieniu Wykonawcy będzie działał Pełnomocnik.
6) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych z Zamawiającym złożone przez Wykonawcę
7) Do oferty należy dołączyć próbkę proponowanych dania gotowego - pulpetów w celu oceny walorów smakowych przez Komisję.
8) Katalog dostępnych produktów

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Uwaga: Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać jako skan prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularza oferty, wraz ze skanami podpisanych lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do oferty należy dołączyć próbkę dania gotowego- pulpetów.
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie postępowania oraz sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
Kontakt z wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. Osoba upoważniona: Grażyna Truchanowicz adres e-mail: grazyna.truchanowicz@ab.org.pl tel. 786-965-784

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

grazyna.truchanowicz@ab.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grażyna Truchanowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

786-965-784

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu pn.: „System aktywizacji społeczno- zawodowej w Gdyni” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie poszukuje dostawcy dań gotowych dla uczestników CIS.

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakupu dań gotowych i dostarczenia zakupów do Centrum Integracji Społecznej w Gdyni ul. Energetyków 13 A dla grupy maksymalnie 30 osób w miesiącu w ramach projektów „System aktywizacji społeczno- zawodowej w Gdyni” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w terminie 01.10.2018– 30.09.2022. Szacunkowa liczba dań gotowych w miesiącu to maksymalnie 600 sztuk.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pn.: „System aktywizacji społeczno- zawodowej w Gdyni” współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie poszukuje dostawy usługi zakupu dań gotowych wraz z transportem.

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakupu dań gotowych i dostarczenia zakupów do Centrum Integracji Społecznej w Gdyni ul. Energetyków 13 A dla grupy maksymalnie 30 osób w miesiącu w ramach projektów „System aktywizacji społeczno- zawodowej w Gdyni” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w terminie 01.10.2018– 30.09.2022. Szacunkowa liczba dań gotowych w miesiącu to maksymalnie 600 sztuk.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Poszukujemy dostawcy, działającego w obszarze sprzedaży i dostarczenia gotowych dań obiadowych z terminem przydatności do spożycia min. 6 miesięcy. Liczba dań w skali miesiąca wynosi maksymalnie 600 szt.
2. Danie gotowe (półprodukt garmażeryjny) będą stanowiły np. dania w słoiku typu fasolka, flaki, gulasz, gołąbki, leczo, klopsiki, pulpety, bitki, kociołki itp. O minimalnej gramaturze 500 g/500 ml oraz zupy pakowane hermetycznie np. pomidorowa, żurek, krupnik, barszcz ukraiński, grochówka itp. O minimalnej gramaturze 400 g/400 ml.
Realizując zamówienie Wykonawca dostarczy zróżnicowany wybór dań gotowych w każdej dostawie. Nie może mieć miejsca taka sytuacja, że dostawa będzie obejmować tylko jeden rodzaj dań gotowych np. gulasz (chyba że Zamawiający zadecyduje inaczej).
Zamawiający oczekuje takiej sytuacji, że każda dostawa będzie konsultowana z Zamawiającym ze względu na ilość na rodzaj dostarczonych dań gotowych na podstawie katalogu produktów przedstawionego w odpowiedzi na ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza, aby w przypadku realizacji usług wystąpiły produkty z krótkim okresem przydatności do spożycia (min. 6 miesięcy od daty dostarczenia).
4. Zamówione dania gotowe powinny być dostarczane do siedziby Centrum Integracji Społecznej w Gdyni co najmniej 2 razy w miesiącu – w pierwszym i trzecim tygodniu miesiąca w godzinach 7-15 w dni robocze, chyba że Zamawiający ustali inaczej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówionych dań gotowych zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenie finansowe odbywać się będzie na podstawie ilości dostarczonych dań gotowych zamówionych wcześniej przez pracownika Centrum Integracji Społecznej w Gdynia. Z tytułu wykorzystania mniejszej liczby zamówionych dań gotowych, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Kod CPV

15894300-4

Nazwa kodu CPV

Dania gotowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
od 01.10.2018 roku do 30.09.2022

Dostawy dań gotowych w tym okresie, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca składając ofertę przedłoży referencje, wskazujące, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostarczeniu gotowych dań do firm i/lub instytucji o minimalnej wartości 2 000 zł.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do składanej oferty:
1) Uzupełniony formularz oferty – załącznik numer 1 do ogłoszenia
2) Referencje ze świadczenia usługi dostarczania dań gotowych
3) Oświadczenie o zatrudnieniu lub niezatrudnieniu osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1)-8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (uPzp, Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).
4) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5) Pełnomocnictwo osób upoważnionych do podpisywania oferty oraz do zawarcia umowy, o ile w imieniu Wykonawcy będzie działał Pełnomocnik.
6) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych z Zamawiającym złożone przez Wykonawcę
7) Do oferty należy dołączyć próbkę proponowanych dania gotowego - pulpetów w celu oceny walorów smakowych przez Komisję.
8) Katalog dostępnych produktów

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Uwaga: Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać jako skan prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularza oferty, wraz ze skanami podpisanych lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do oferty należy dołączyć próbkę dania gotowego- pulpetów.
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie postępowania oraz sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
Kontakt z wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. Osoba upoważniona: Grażyna Truchanowicz adres e-mail: grazyna.truchanowicz@ab.org.pl tel. 786-965-784

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty:
Kryterium cena – 70 %
Aspekty społeczne – 30%
Walory smakowe – 15%

Do oceny ofert w ramach zadania zostaną zastosowane następujące wzory:
Kryterium cena – 70 %
Co = CN x 70 / COB
Co - ocena punktowa
CN - cena najniższa wśród złożonych ofert
COB - cena zaoferowana w ofercie badanejKryterium aspekty społeczne – 15 %
Oferent uzyska maksymalną liczbę punktów – 15 , jeżeli oferent zatrudni do realizacji przedmiotu umowy osobę lub osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1)-8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (uPzp, Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). W przypadku niespełnienia kryterium Wykonawca otrzyma w tej części 0 punktów.

Walory jakościowe i smakowe– 15%
W celu oceny walorów jakościowe dań gotowych - pulpetów zostanie powołana Komisja w składzie 2 uczestników CIS i 1 pracownik CIS. Komisja oceni walory jakościowe i smakowe dostarczonej wcześniej przez oferenta próbki produktu - pulpetów, które zostaną zanonimizowane. Każdy członek komisji będzie mógł przyznać od 1-5 punktów za:
 zwarta, elastyczna konsystencja produktu (1 punkt za dobrą konsystencję)
 co najmniej 18% zawartości mięsa w produkcie (2 punkty za spełnienie warunku),
 co najmniej 7% zawartości warzyw w produkcie (1 punkt za spełnienie warunku)
 ocena walorów smakowych (maksymalnie 1 punkt)
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie Komisji 15.
Oferent uzyska maksymalną liczbę punktów – 15, jeżeli w ocenie każdego członka Komisji przedstawione danie będzie najlepsze, czyli uzyska 5 punktów (3 członków Komisji x5 punktów=15).

W ramach kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów - 70 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto.
W ramach kryterium „Aspekty społeczne” najwyższą liczbę punktów – 15 otrzyma oferta spełniająca przesłankę
W ramach kryterium „Walory jakościowe” najwyższą liczbę punktów – 15 otrzyma oferta, której próbka produktu zostanie oceniona przez Komisję na 15 punktów

Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów i którego oferta będzie spełniać wszystkie wymagania opisane w niniejszym ogłoszeniu.

Wykluczenia

VII UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach:
1)Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego,
2)Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą może Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3)Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.


VIII INNE INFORMACJE:

Inne informacje:

1. Zamawiający, jeżeli jest to uzasadnione z punktu widzenia postępowania, może wezwać wykonawców do uzupełnienia dokumentów lub/i złożenia wyjaśnień.
2. Zamawiający odrzuca ofertę nie spełniającą wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym.
3. W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania wyklucza się wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja – oświadczenie o braku ww. powiązań złożone przez Wykonawcę.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza zmian w zawartej umowie z wybranym zamawiającym.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.
10. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie (drogą elektroniczną).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE

Adres

Przegalińska 135

80-690 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

583432837

Fax

583432837

NIP

5832544983

Tytuł projektu

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni

Numer projektu

RPPM.06.01.01-22-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 294