Strona główna
Logo unii europejskiej

System generujący źródła napięcia - precyzyjny miernik charakterystyk elementów półprzewodnikowych - PLCRC/2830701/06/2793/2018

Data publikacji: 07.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-09-2018

Numer ogłoszenia

1135839

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-09-11
Pytanie nr 1: W związku z tym, że przedmiot Państwa zapytania jest zaawansowanym urządzeniem pomiarowym konfigurowanym i produkowanym na specjalne zamówienie zgodnie z potrzebami klienta oferowanym łącznie ze szkoleniem z obsługi, czy dopuścicie Państwo dostawę urządzenia z pełną dokumentacją techniczną oraz eksploatacyjną producenta w języku angielskim?
Odpowiedź nr 1: Wyjątkowo zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 17.09.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stworzenie stanowisk badawczych na potrzeby prowadzenia prac B+R w badań w tematyce elastycznego źródła napięcia (precyzyjny miernik charakterystyk elementów półprzewodnikowych).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa precyzyjnego miernika charakterystyk elementów półprzewodnikowych niezbędnego do budowy stanowiska do badania systemów zasilania i urządzeń elektrycznych.

Przedmiot zamówienia

Precyzyjny miernik charakterystyk elementów półprzewodnikowych, stosowanych w energoelektronice i układach łączników półprzewodnikowych o następujących parametrach:
• pomiary elementów półprzewodnikowych 2-, 3- oraz 4 elektrodowych typu: tranzystory MOSFET, tranzystory bipolarne BJT, tranzystory IGBT, diody półprzewodnikowe, zbudowane na bazie materiałów Si, SiC, GaN,
• pomiary charakterystyk elementów półprzewodnikowych: napięcie przebicia, prąd przewodzenia, prąd upływu drenu/kolektora, prąd upływu bramki/bazy, napięcie progowe i napięcie nasycenia, parametry przewodzenia (współczynnik wzmocnienia beta, hfe, gfs, yfs), pojemności złącza półprzewodnikowego,
• nastawialne zasilanie kolektora/drenu w trybie napięciowym, w którym maksymalne napięcie testowe jest nie mniejsze niż 2.5kV przy maksymalnym natężeniu prądu testowego nie mniejszym niż 100mA,
• nastawialne zasilanie kolektora/drenu w trybie prądowym, w którym maksymalne napięcie testowe jest nie mniejsze niż 35V przy maksymalnym natężeniu prądu testowego nie mniejszym niż 45A,
• zasilanie bazy/bramki: maksymalne napięcie testowe nie mniejsze niż 180V przy maksymalnym natężeniu prądu testowego nie mniejszym niż 8A,
• dedykowana komora pomiarowa zapewniająca ochronę użytkownika w trakcie wykonywania pomiarów,
• okablowanie miernika dostosowane do napięciowych i prądowych wymagań pomiarowych,
• jeżeli dotyczy: oprogramowanie do obsługi miernika z zewnętrznego komputera,
• gwarancja 24 m-ce od momentu do daty dostawy urządzenia, czas naprawy usterek nie dłuższy niż 4 tygodnie od daty zgłoszenia,
• bezpłatne przeglądy serwisowe, jeśli wymagane, w miejscu instalacji urządzenia przez okres gwarancji.

Kod CPV

38500000-0

Nazwa kodu CPV

Aparatura kontrolna i badawcza

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Do 18 tygodni od dnia podpisania umowy.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najwyższej wartości współczynnika P.
Wartość P zależy od sumy A i B
P = A + B,
gdzie A oblicza się według wzoru
A=0,9 x najniższa cena ze wszystkich ofert / cena analizowanej oferty,
B przyjmuje wartość 0,00 lub 0,10 w zależności od spełnienia dodatkowego wymagania:
 0,1 - okres gwarancji rozszerzony do min. 36 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu.
0,0 - okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu
Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. AM Technologies SP. z o.o. Sp. Komandytowa - data wpłyniecia: 17.09.2018, cena 159.699 EUR
2. Tespol Sp. z o.o. - data wpłynięcia: 17.09.2018, cena: 249.500 PLN
Liczba wyświetleń: 254