Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup system do obsługi wydruku zdjęć i obsługi innych zleceń poligraficznych i marketingowych (1 szt.) oraz aplikacji mobilnych Android i iOS (2 szt.)

Data publikacji: 07.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-09-2018

Numer ogłoszenia

1135763

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty proszę składać w formie pisemnej* na adres
3Elevens Sp. z o. o.
Pl. Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
lub w formie elektronicznej na adres kontakt@3elevens.com do dnia 14.09.2018 roku (Decyduje data).
* Oferty mogą zostać dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej/ tradycyjnej.
Oferty złożone w innej formie i po wskazanym terminie zostaną odrzucone.

2. Oferty mogą być składane na Zał. nr 1 lub na wzorze własnym firmy składającej ofertę, jednakże oferta musi zawierać co najmniej:
- Datę wystawienia oferty,
- Nazwę wystawcy oferty z podaniem jego adresu,
- Opis przedmiotu zamówienia,
- Termin wykonania zamówienia w tygodniach (maksimum do dnia 14.12.2018),
- Termin ważności oferty (minimum do dnia 14.10.2018),
- Cenę netto i brutto w PLN, w tym oszacowanie przewidywanego zaangażowania w roboczogodzinach na realizację prac informatyczno – programistycznych oraz stawki [PLN] za 1 rbh pracy.
- Okres gwarancji w miesiącach
- Czas reakcji serwisowej
- Podpis oferenta
- Dane osoby do kontaktu z firmy składającej ofertę obejmujące (imię i nazwisko, telefon oraz adres email).
Złożenie oferty bez w/w informacji skutkować będzie jej odrzuceniem.
- Oświadczenie Oferenta mówiące, że:
* nie jest powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym,
* posiada status przedsiębiorcy i jego zakres prowadzonej działalności świadczy o przygotowaniu, możliwości podjęcia się powierzonego nam zadania, oraz zrealizowania jego w terminie i w określonej jakości
* posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
* posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia ,
* posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
* posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania Zamówienia.
Złożenie oferty nie spełniającej ww. warunków skutkować będzie jej odrzuceniem.
Oferty będą oceniane według kryteriów opisanych w puncie Kryteria wyboru/wagi punktowe/ sposób przyznawania punktacji.
Złożenie oferty, która nie zawiera ceny w kwotach netto określonej w PLN skutkować będzie jej odrzuceniem (zgodnie z wymogami określonymi w pkt „Opis przedmiotu zamówienia”)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych.
Złożenie oferty częściowej, wariantowej, skutkować będzie jej odrzuceniem.

Oferty będą oceniane według kryteriów opisanych w puncie Kryteria wyboru/wagi punktowe/ sposób przyznawania punktacji. Niewpisanie w ofercie cenny netto w PLN i/lub okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia oraz czasu reakcji serwisowej skutkować będzie jej odrzuceniem.

Wskazany termin wykonania zamówienia - nie później niż do 14.12.2018. Złożenie oferty z dłuższym okresem skutkować będzie jej odrzuceniem.

Minimalny termin ważności oferty- wymagane minimum do dnia 14.10.2018. Złożenie oferty z krótszym okresem ważności skutkować będzie jej odrzuceniem.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@3elevens.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Malanowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 974 108

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup system do obsługi wydruku zdjęć i obsługi innych zleceń poligraficznych i marketingowych (1 szt.) oraz aplikacji mobilnych Android i iOS (2 szt.)
System i aplikacje do obsługi wydruku zdjęć i innych zleceń poligraficznych i marketingowych (pod nazwą OneTwoPhoto), które pozwolą na wprowadzenie do oferty firmy nowych usług dotychczas nieświadczonych. Odbiorcami będą różnorodne podmioty prowadzące działalność w wielu dziedzinach (firmy fotograficzne, poligraficzne, reklamowe), zainteresowane poprawą funkcjonowania działalności oraz wykorzystaniem systemu i aplikacji do świadczenia swoich usług, a także ostateczni klienci ich usług. System ma udostępnić odbiorcom szereg kompleksowych narzędzi i funkcjonalności umożliwiających skoordynowaną współpracę opartą o zautomatyzowane mechanizmy. Zakres systemu:
- platforma aukcyjna usług poligraficznych,
- wyszukiwarka punktów usługowych,
- kompresja danych (zdjęć/grafiki).
(Pełen opis znajduje się w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 1_RPPK.)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup system do obsługi wydruku zdjęć i obsługi innych zleceń poligraficznych i marketingowych (1 szt.) oraz aplikacji mobilnych Android i iOS (2 szt.) w ramach realizowanego projektu pt. "Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy 3ELEVENS Sp. z o.o. poprzez zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz rozszerzenie oferowanych usług" w ramach działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Zakup system do obsługi wydruku zdjęć i obsługi innych zleceń poligraficznych i marketingowych (1 szt.) oraz aplikacji mobilnych Android i iOS (2 szt.)
System i aplikacje do obsługi wydruku zdjęć i innych zleceń poligraficznych i marketingowych (pod nazwą OneTwoPhoto), które pozwolą na wprowadzenie do oferty firmy nowych usług dotychczas nieświadczonych. Odbiorcami będą różnorodne podmioty prowadzące działalność w wielu dziedzinach (firmy fotograficzne, poligraficzne, reklamowe), zainteresowane poprawą funkcjonowania działalności oraz wykorzystaniem systemu i aplikacji do świadczenia swoich usług, a także ostateczni klienci ich usług. System ma udostępnić odbiorcom szereg kompleksowych narzędzi i funkcjonalności umożliwiających skoordynowaną współpracę opartą o zautomatyzowane mechanizmy. Zakres systemu:
- platforma aukcyjna usług poligraficznych,
- wyszukiwarka punktów usługowych,
- kompresja danych (zdjęć/grafiki).
System musi się składać z :
• Usługi w postaci aplikacji mobilnej umożliwiającej zamawianie wydruku odbitek zdjęć oraz innych materiałów w postaci cyfrowej wprost z terminali mobilnych (inteligentnych telefonów komórkowych), z wykorzystaniem zaawansowanych i innowacyjnych technologii kompresji danych (zdjęć). Wydruk może być realizowany na papierze fotograficznym oraz na innych nośnikach jak np. kubki czy koszulki T-shirt.
• Platformy aukcyjnej dla usług poligraficznych, do której mogą przystępować studia fotograficzne, drukarnie, agencje reklamowe i inne podmioty, aby licytować i przyjmować zlecenia od użytkowników systemu.
• Serwis dla zleceniobiorcy (oferenta usług), który pozwoli na automatyzację procesu obsługi zamówienia i wymiany informacji z użytkownikiem końcowym (klientem).
(Pełen opis znajduje się w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 1_RPPK)

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania zamówienia - nie później niż do 14.12.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
- nie są powiązani kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
- mają status przedsiębiorcy i zakres prowadzonej przez nich działalności świadczy o przygotowaniu, możliwości podjęcia się powierzonego zadania, oraz zrealizowania jego w terminie i w określonej jakości
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania Zamówienia.

UWAGA: Niespełnienie powyższych wymagań przez Oferenta powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. ŁĄCZNA CENA NETTO W PLN 60 pkt
2. OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH 15 pkt
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA W TYGODNIACH 15 pkt
4. CZAS REAKCJI SERWISOWEJ W GODZINACH 10 pkt

Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania we wszystkich kryteriach wynosi 100 pkt.

Kryterium „Łączna cena netto w PLN” będzie oceniane na podstawie ceny netto w PLN dla całości zamówienia zawartej w ofercie, a ilość punktów obliczana będzie według wzoru:

najniższa cena netto w PLN przedstawiona w ofertach
Liczba punktów = -------------------------------------------------------------- x 60 (waga punktowa)
cena netto w PLN oferty badanej
Kryterium „okres gwarancji w miesiącach” będzie oceniane na podstawie deklarowanej liczby miesięcy gwarancji dla oprogramowania jaka zostanie udzielona przez Oferenta, a ilość punktów obliczana będzie według wzoru:

liczba miesięcy gwarancji na oprogramowanie oferty badanej
Liczba punktów = -------------------------------------------------------------- x 15 (waga punktowa)
najwyższa liczba miesięcy gwarancji na oprogramowanie przedstawiona w ofertach

Kryterium „termin wykonania zamówienia w tygodniach” będzie oceniane na podstawie deklarowanej przez Oferenta liczby tygodni dla wykonania zamówienia licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy, ale w nieprzekraczalnym terminie do 14.12.2018, a ilość punktów obliczana będzie według wzoru:

najniższa liczba tygodni wykonania zamówienia przedstawiona w ofertach
Liczba punktów = -------------------------------------------------------------- x 15 (waga punktowa)
liczbę tygodni wykonania zamówienia oferty badanej


Kryterium „czas reakcji serwisowej w godzinach” będzie oceniane na podstawie wskazanego czasu reakcji na zgłoszenie wymagające obsługi serwisowej. Oferta zawierająca najkrótszy czas reakcji serwisowej, spełniająca warunki zapytania, uzyska maksymalnie 10 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty przeliczone proporcjonalnie według wzoru:

najkrótszy czas reakcji serwisowej (w h) przedstawiony w ofertach
Liczba punktów = -------------------------------------------------------------- x 10 (waga punktowa)
czas reakcji serwisowej w godzinach w ofercie badanej

Obliczenie ostatecznej punktacji:
Suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach stanowić będzie ostateczną punktację przyznaną na etapie oceny poszczególnych ofert. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała najwięcej punktów w trakcie oceny, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze decyduje niższa cena netto.

Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Informacja o wynikach postępowania, zostanie opublikowana na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .

Wykluczenia

Zabrania się składania ofert przez firmy powiązane kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Złożenie przez takie podmioty oferty skutkować będzie jej odrzuceniem.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3ELEVENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Tomasza Zana 11A

20-601 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

509974108

NIP

7123316916

Tytuł projektu

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy 3ELEVENS Sp. z o.o. poprzez zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz rozszerzenie oferowanych usług

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0361/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Vecler Sp. z o. o., ul. Wambierzycka 14/8, 50-537 Wrocław,
data wpływu oferty 13.09.2018,
cena netto 201.000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 274