Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczestników projektu "Zdobądź nowe kwalifikacje sprzedażowe i certyfikat"

Data publikacji: 07.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-09-2018

Numer ogłoszenia

1135671

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie należy złożyć:
a) drogą elektroniczną (zeskanowany, podpisany i zaparafowany dokument) na adres e-mail: tadeusz.alster@altkom.pl
b) pocztą/kurierem (decyduje data wpływu) lub osobiście do sekretariatu Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, Piętro 4, 00-867 Warszawa.
z dopiskiem (na kopercie lub w tytule maila/faksu) ZAPYTANIE OFERTOWE nr EBSM 01/2018

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tadeusz.alster@altkom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Alster

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów edukacyjnych do szkoleń zgodnych z metodyką EBSM Ludzie i EBSM Proces, w zakresie nowoczesnych technik sprzedaży realizowanych w ramach projektu szkoleniowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 320 kompletów skryptów dla uczestników szkoleń

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania konkursowego jest wyłonienie Dostawcy materiałów edukacyjnych do szkoleń zgodnych z metodyką EBSM Ludzie i EBSM Proces, w zakresie nowoczesnych technik sprzedaży realizowanych w ramach projektu szkoleniowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.3.4. - zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Przedmiot zamówienia

 Dostawa Skryptów:
o Część 1: skryptów do szkoleń zgodnych ze ścieżką Ludzie – dla 160 uczestników szkoleń
o Cześć 2: skryptów do szkoleń zgodnych ze ścieżką Proces – dla 160 uczestników
Razem 320 kompletów - zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego

Kod CPV

22100000-1

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki, broszury i ulotki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostarczenie pierwszej części (25% łącznej ilości) zostanie zrealizowane nie później niż w terminie 15 dni od podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Kolejne 25% zostanie dostarczone do końca listopada 2018 r., zaś pozostałe 50% do końca stycznia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia,
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. są technicznie i organizacyjnie w stanie wykonać zamówienie.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, w przypadkach i na warunkach określonych w Wytycznych, w razie pojawienia się takiej potrzeby w Projekcie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – maksymalnie 60 pkt
b) Termin dostawy – maksymalnie 40 pkt
2. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie.
3. Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów za spełnienie ww. kryteriów wynosi 100 (100%).
4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
5. Punktacja w podanym kryterium oceny ofert zostanie przyznana zgodnie z poniższymi zasadami:

a) Kryterium ceny (60 pkt.)
Najwięcej punktów otrzyma oferta o najniższej cenie netto. Punktacja przyznana będzie według wzoru:

C=(Cn/Cb) x 60, gdzie:
C – oznacza liczbę punktów oferty badanej oferty
Cn – oznacza cenę netto najtańszej oferty
Cb – oznacza cenę netto badanej oferty

Wykonawca powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną, wyrażoną w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca podaje cenę oferty w kwocie netto.

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium ceny wynosi 60. Ocena tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych w Formularzu ofertowym.

b)Kryterium terminu dostawy (40 pkt.)
Najwięcej punktów otrzyma oferta o najkrótszym terminie dostawy. Punktacja przyznana będzie według wzoru:

T=(Tn/Tb) x 40, gdzie:
T – oznacza liczbę punktów oferty badanej oferty
Tn – oznacza ilość dni dostawy oferty z najmniejszą liczbą dni na dostarczenie
Tb – oznacza ilość dni dostawy badanej oferty

Wykonawca powinien zaoferować termin jednoznacznie i ostatecznie wyrażony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy z Zamawiającym. Termin obejmuje dzień dostarczenia zamówienia do siedziby Zamawiającego.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium ceny wynosi 40. Ocena tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych w Formularzu ofertowym.
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku zapewnienia zgodności z pkt. III.4 niniejszego zapytania

W przypadku gdy w ramach niniejszego postępowania Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami o jednakowej punktacji – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta korzystniejsza gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat. W takiej sytuacji kryterium rozstrzygającym będzie wykazanie przez Wykonawcę rozwiązań zapewniających zmniejszenie negatywnego oddziaływania
na środowisko i klimat (wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu (papier, pojemniki tonerowe)).
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie przedstawionego z ofertą oświadczenia dostawcy nt. wykorzystania materiałów z recyclingu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z wykazanym w % stopniem wykorzystania materiałów z recyclingu (tj. w jakiej części ilość materiałów i tonerów pochodzi z recyclingu) wyrażoną według poniższego wzoru:
C=(Cne/Cbe) x 100, gdzie:

C – oznacza liczbę punktów oferty badanej oferty
Cne – oznacza ofertę o najniższej wartości procentowej recyclingu.
Cbe – oznacza wartość procentową recyclingu badanej oferty.

VI. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego treść oferty będzie odpowiadać wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkie podmioty, które przesłały oferty w terminie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy (tj. w ciągu 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty nie podpisze umowy), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania treści skryptów przed podpisaniem umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania również jeżeli:
a) w wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta,
b) całkowita cena najniższej oferty będzie przekraczać o ponad 20% kwotę jaką przeznaczono na realizację przedmiotowego zamówienia,
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszych negocjacji dotyczących wyłącznie ceny oferty
z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą w przypadku, gdy cena tej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku oferty o cenie rażąco niskiej.

Wykluczenia

Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALTKOM AKADEMIA S.A.

Adres

Chłodna 51

00-867 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224609999

Fax

224609910

NIP

1180008391

Tytuł projektu

Zdobądź nowe kwalifikacje sprzedażowe i certyfikat

Numer projektu

RPMA.10.03.04-14-A059/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 172