Strona główna
Logo unii europejskiej

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach hal produkcyjnych o mocy 199,80 kW

Data publikacji: 06.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-09-2018

Numer ogłoszenia

1135505

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i termin składania ofert
a) miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego – oddział Rożniatów, Rożniatów 4, 37-205 Zarzecze.
b) termin składania ofert: do dnia 21.09.2018 r. godz. 8:00
Miejsce i termin otwarcia ofert.
a) miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego – oddział Rożniatów, Rożniatów 4, 37-205 Zarzecze.
b) termin otwarcia ofert: do dnia 21.09.2018 r. godz. 8:15
Otwarcie ofert jest jawne.
Oferta złożona w terminie składnia ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona terminem i godziną jej złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazania w pkt 9.1 zapytania, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Oferenci podczas spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ofertę wraz z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
Zaleca się by wszystkie strony oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte a wszystkie strony ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

REPLAS Recycling Plastics Sp. z o.o.
Rożniatów 4, 37-205 Zarzecze
Oferta na zapytanie nr RPO/ 1 / 2018
Nie otwierać przed dniem 21.09.2018 r. godz. 8:15

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Kubik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 722 202 208 lub +48 16 640 15 27w godz. 9-15

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy wraz z montażem na zadanie pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach hal produkcyjnych o mocy 199,80 kW”.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu prac związanych z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 199,80 kW (jednak nie większej niż 199,99 kW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dachach hal produkcyjnych. W skład zadania wchodzić będzie: wykonanie linii kablowych nN systemu fotowoltaicznego wraz z podłączeniem do istniejącej rozdzielnicy stacyjnej niskiego napięcia wchodzącej w skład abonenckiej stacji transformatorowej; wykonanie instalacji zmiennoprądowej (AC) systemu fotowoltaicznego; wykonanie instalacji stałoprądowej (DC) systemu fotowoltaicznego (montaż paneli fotowoltaicznych, falowników fotowoltaicznych, okablowania DC); wykonanie instalacji zabezpieczającej (m. in. przeciwprzepięciowej) strony zmiennoprądowej (AC) systemu fotowoltaicznego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: przeworski Miejscowość: Rożniatów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja dostaw wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu „Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach hal produkcyjnych o mocy 199,80 kW” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy wraz z montażem na zadanie pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach hal produkcyjnych o mocy 199,80 kW” (pozwolenie na budowę - decyzja nr 182.2016, znak: AB.6740.165.2016 z dnia 23.05.2016 r.). Przedmiotowe zadanie stanowi etap 1 inwestycji przedstawionej w projekcie budowlanym.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu prac związanych z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 199,80 kW (jednak nie większej niż 199,99 kW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dachach hal produkcyjnych. W skład zadania wchodzić będzie: wykonanie linii kablowych nN systemu fotowoltaicznego wraz z podłączeniem do istniejącej rozdzielnicy stacyjnej niskiego napięcia wchodzącej w skład abonenckiej stacji transformatorowej; wykonanie instalacji zmiennoprądowej (AC) systemu fotowoltaicznego; wykonanie instalacji stałoprądowej (DC) systemu fotowoltaicznego (montaż paneli fotowoltaicznych, falowników fotowoltaicznych, okablowania DC); wykonanie instalacji zabezpieczającej (m. in. przeciwprzepięciowej) strony zmiennoprądowej (AC) systemu fotowoltaicznego.

Adres inwestycji: Rożniatów 4, 37-205 Zarzecze.

UWAGA:
Szczegółowy rodzaj dostaw i robót został określony w Załączniku Nr 2 do Zapytania Ofertowego i załączonej do niego dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego, ze względu na wielkość pliku, zamieszczona została na stronie Zamawiającego: www.replas.eu

Dokumentacja projektowa jest dostępna do wglądu pod adresem: Rożniatów 4, 37-205 Zarzecze. Dokumentacja udostępniona będzie w dni robocze, od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

44112110-5 Konstrukcje dachowe
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
71314100-3 Usługi elektryczne
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować do dnia 21 grudnia 2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2018.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2018.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2018.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2018.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2018.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2018.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2018.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2018.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2018.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
Lp. Kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Długość okresu gwarancji na roboty budowalne oraz montażowe wraz z materiałami 10 %
3. Długość okresu gwarancji na moduły fotowoltaiczne 25 %
4. Długość okresu gwarancji na inwertery 5 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

1. Kryterium „Cena”
a) znaczenie kryterium - Lcena (waga 60%);
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 100 pkt x 60 %
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena netto w ofercie z najniższą ceną
C - cena netto w ofercie ocenianej
Cenę należy podać w polskich złotych (PLN).
Cenę należy podać w wartości netto, tj. bez podatku VAT.

2. Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowalne oraz montażowe wraz z materiałami”
a) znaczenie kryterium – Lg (waga 10%);
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowalne oraz montażowe wraz z materiałami”:
Uwaga:
Oferta z gwarancją 60 miesięcy i powyżej 60 miesięcy otrzyma maksymalną ilość punktów – 100 przemnożona przez wagę kryterium.
Oferta otrzyma 0 punktów dla deklarowanej gwarancji 36 miesięcy.
Wydłużony okres gwarancji musi być całkowitą wielokrotnością 12 miesięcy. Wykonawca oferując wydłużony okres gwarancji musi go przedłużyć o okres min. 12 miesięcy lub o wielokrotność 12 miesięcy, tj. odpowiednio do 48, 60 miesięcy.
Lg = [(Gn-36) / (G-36)] x 100 pkt x 10%
gdzie:
Lg - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowalne oraz montażowe wraz z materiałami” ocenianej oferty
Gn – okres gwarancji ocenianej oferty
G - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych (do obliczeń nie dłuższy niż 60 miesięcy)

3. Kryterium „Długość okresu gwarancji na moduły fotowoltaiczne”
c) znaczenie kryterium – Lgpv (waga 25%);
d) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Długość okresu gwarancji na moduły fotowoltaiczne”:
Uwaga:
Oferta z gwarancją 20 lat i powyżej 20 lat otrzyma maksymalną ilość punktów – 100 przemnożona przez wagę kryterium.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji na piśmie od producenta w oryginale Zamawiający uzna, że oferowany moduł PV nie spełnia minimalnej wymaganej gwarancji producenta na wady ukryte i ofertę odrzuci. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie gwarancję poniżej 10 lat, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego. Gwarancja zostanie uznana tylko w przypadku udzielenia jej przez producenta modułów PV na piśmie w oryginale.
Oferta otrzyma 0 punktów dla deklarowanej gwarancji 10 lat.
Wydłużony okres gwarancji musi być całkowitą wielokrotnością 5 lat. Wykonawca oferując wydłużony okres gwarancji musi go przedłużyć o okres min. 5 lat lub o wielokrotność 5 lat, tj. odpowiednio do 15 lub 20 lat.
Lgpv = [(Gnpv-10) / (Gpv-10)] x 100 pkt x 25%
gdzie:
Lgpv - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Długość okresu gwarancji na moduły fotowoltaiczne” ocenianej oferty
Gnpv – okres gwarancji ocenianej oferty
Gpv - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych (do obliczeń nie dłuższy niż 20 lat)

4. Kryterium „Długość okresu gwarancji na inwertery”
e) znaczenie kryterium – Lgpv (waga 5%);
f) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Długość okresu gwarancji na inwertery”:
Uwaga:
Oferta z gwarancją 10 lat i powyżej 10 lat otrzyma maksymalną ilość punktów – 100 przemnożona przez wagę kryterium.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji na piśmie od producenta w oryginale Zamawiający uzna, że oferowany inwerter nie spełnia minimalnej wymaganej gwarancji producenta na wady ukryte i ofertę odrzuci. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie gwarancję poniżej 5 lat, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego. Gwarancja zostanie uznana tylko w przypadku udzielenia jej przez producenta inwerterów na piśmie w oryginale.
Oferta otrzyma 0 punktów dla deklarowanej gwarancji 5 lat.
Wydłużony okres gwarancji musi być całkowitą wielokrotnością 5 lat. Wykonawca oferując wydłużony okres gwarancji musi go przedłużyć o okres min. 5 lat lub o wielokrotność 5 lat, tj. odpowiednio do 10 lat.
Lgi = [(Gni-5) / (Gi-5)] x 100 pkt x 5%
gdzie:
Lgi - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Długość okresu gwarancji na inwertery” ocenianej oferty
Gni – okres gwarancji ocenianej oferty
Gpi - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych (do obliczeń nie dłuższy niż 10 lat)

Całkowita wartość punktowa oferty liczona będzie wg wzoru:
Lp = Lcena + Lg + Lgpv + Lgi

Wykluczenia

Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2018.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REPLAS RECYCLING PLASTICS SP. Z O.O.

Adres

30-349 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

(12) 252 36 00

Fax

+48(016)6401516

NIP

6762448676

Tytuł projektu

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach hal produkcyjnych o mocy 199,80 kW

Numer projektu

RPPK.03.01.00-18-0072/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SUNTRANS Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1/12, 37-200 Przeworsk
data wpływu oferty: 21.09.2018r.
Cena z oferty: 819 666,66 PLN netto.
Liczba wyświetleń: 299