Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa przeprowadzenia kampanii internetowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Data publikacji: 05.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-09-2018

Numer ogłoszenia

1135082

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@wup.lodz.pl Oferty powinny zostać oznaczone w tytule wiadomości: „Oferta na usługę przeprowadzenia kampanii internetowej”.
2. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do zapytania ofertowego:
• Załącznik nr 1: Formularz oferty
• Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie w/w załączniki a także pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. Wymaga się, aby ww. załączniki zostały złożone w postaci skanów dokumentów podpisanych przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
3. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
4. Oferty można składać w terminie do dnia 14.09.2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
6.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
8.Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@wup.lodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobami do kontaktu są w kwestiach formalnych – pani Urszula Sochacka tel. (42) 638-91-62, a w kwestiach merytorycznych pani Ewelina Mamenas tel. (42) 638-91-30. Pytania dotyczące przedmiotowego postępowania należy kierować na adres e-mail:zamowienia@wup.lodz.pl w godz. 08:00 - 16:00 z dopiskiem „Pytania do postępowania na usługę przeprowadzenia kampanii internetowej”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak odpowiedzi w przypadku pytań przesłanych na inny adres bądź bez w/w dopisku. Odpowiedzi na pytania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania, które wpłyną do Zamawiającego od dnia następującego po dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W kwestiach formalnych - tel. (42) 638-91-62, a w kwestiach merytorycznych - tel. (42) 638-91-30

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii internetowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach zamówienia do zadań Wykonawcy należeć będzie przygotowanie i przeprowadzenie kampanii w postaci: reklamy display w serwisach lokalnych oraz branżowych oraz reklamy na Facebooku.
I. W ramach reklamy display do Wykonawcy należeć będzie:
a) przygotowanie kreacji display (statycznych oraz animowanych) i kompleksowa jej realizacja m.in. w serwisach lokalnych (z województwa łódzkiego) oraz branżowych z geotargetowaniem na województwo łódzkie,
b) opracowanie graficzne wszystkich wykorzystanych przez Wykonawcę formatów reklam display. Wszystkie projekty graficzne reklam display powinny być ze sobą spójne pod względem graficznym i kolorystycznym oraz powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wszystkie reklamy display muszą być wykonane w technologii html5 (nie mogą być wykonane w technologii flash), a także muszą posiadać specjalnie utworzone przyciski CTA (call to action), ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego, mające na celu przekierowanie na stronę internetową Zamawiającego www.power.wup.lodz.pl
c) opublikowanie reklamy na 5 wyszczególnionych poniżej portalach:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/0,0.html
http://www.dzienniklodzki.pl/
http://lodz.naszemiasto.pl/
http://www.expressilustrowany.pl/
https://lodz.onet.pl/
d) umieszczenia w/w reklam display na min. 10 dodatkowych portalach, zaproponowanych przez Wykonawcę, ostatecznie zaakceptowanych przez Zamawiającego.
e) przygotowanie na koniec kampanii raportu podsumowującego uzyskane wyniki/ wskaźniki.
W przypadku reklamy display wymagana ilość kliknięć ogółem to min. 5 tys., wymagana liczba wyświetleń reklamy to min. 3 mln. Okres trwania publikacji reklamy będzie na bieżąco ustalony z Zamawiającym, jednak nie będzie krótszy niż 2 tygodnie. Capping reklamy to 7 przez cały okres trwania działań.
II. W ramach reklamy na Facebooku do Wykonawcy należeć będzie:
a) zapewnienie reklamy na Facebooku z wykorzystaniem projektu reklamy display, dostosowanej do wymogów reklamy na FB. Reklama skierowana będzie do użytkowników serwisu spełniających założenia targetu – grupa wiekowa 15-29 lat, z województwa łódzkiego.
b) zapewnienie treści/obrazów/zdjęć/grafik do profilu z zastrzeżeniem że, Zamawiający również może dostarczyć treści/obrazy/zdjęcia/grafiki, które Wykonawca będzie zobowiązany zamieścić na stronie. Wszelkie materiały zamieszczane w serwisie Facebook Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego.
c) przygotowanie na koniec kampanii raportu podsumowującego uzyskane wyniki/ wskaźniki.
Wymagana liczba kliknięć do strony zewnętrznej (http://wuplodz.praca.gov.pl/web/po-wer/wez-udzial-w-projekcie) ogółem min. 3 tys.
2) Termin realizacji usługi: Usługa musi zostać zrealizowana od dnia zawarcia umowy do 30.11.2018 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zachęcenie osób młodych do korzystania ze wsparcia oferowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii internetowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach zamówienia do zadań Wykonawcy należeć będzie przygotowanie i przeprowadzenie kampanii w postaci: reklamy display w serwisach lokalnych oraz branżowych oraz reklamy na Facebooku.
I. W ramach reklamy display do Wykonawcy należeć będzie:
a) przygotowanie kreacji display (statycznych oraz animowanych) i kompleksowa jej realizacja m.in. w serwisach lokalnych (z województwa łódzkiego) oraz branżowych z geotargetowaniem na województwo łódzkie,
b) opracowanie graficzne wszystkich wykorzystanych przez Wykonawcę formatów reklam display. Wszystkie projekty graficzne reklam display powinny być ze sobą spójne pod względem graficznym i kolorystycznym oraz powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wszystkie reklamy display muszą być wykonane w technologii html5 (nie mogą być wykonane w technologii flash), a także muszą posiadać specjalnie utworzone przyciski CTA (call to action), ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego, mające na celu przekierowanie na stronę internetową Zamawiającego www.power.wup.lodz.pl
c) opublikowanie reklamy na 5 wyszczególnionych poniżej portalach:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/0,0.html
http://www.dzienniklodzki.pl/
http://lodz.naszemiasto.pl/
http://www.expressilustrowany.pl/
https://lodz.onet.pl/
d) umieszczenia w/w reklam display na min. 10 dodatkowych portalach, zaproponowanych przez Wykonawcę, ostatecznie zaakceptowanych przez Zamawiającego.
e) przygotowanie na koniec kampanii raportu podsumowującego uzyskane wyniki/ wskaźniki.
W przypadku reklamy display wymagana ilość kliknięć ogółem to min. 5 tys., wymagana liczba wyświetleń reklamy to min. 3 mln. Okres trwania publikacji reklamy będzie na bieżąco ustalony z Zamawiającym, jednak nie będzie krótszy niż 2 tygodnie. Capping reklamy to 7 przez cały okres trwania działań.
II. W ramach reklamy na Facebooku do Wykonawcy należeć będzie:
a) zapewnienie reklamy na Facebooku z wykorzystaniem projektu reklamy display, dostosowanej do wymogów reklamy na FB. Reklama skierowana będzie do użytkowników serwisu spełniających założenia targetu – grupa wiekowa 15-29 lat, z województwa łódzkiego.
b) zapewnienie treści/obrazów/zdjęć/grafik do profilu z zastrzeżeniem że, Zamawiający również może dostarczyć treści/obrazy/zdjęcia/grafiki, które Wykonawca będzie zobowiązany zamieścić na stronie. Wszelkie materiały zamieszczane w serwisie Facebook Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego.
c) przygotowanie na koniec kampanii raportu podsumowującego uzyskane wyniki/ wskaźniki.
Wymagana liczba kliknięć do strony zewnętrznej (http://wuplodz.praca.gov.pl/web/po-wer/wez-udzial-w-projekcie) ogółem min. 3 tys.

2) Termin realizacji usługi: Usługa musi zostać zrealizowana od dnia zawarcia umowy do 30.11.2018 r.

Kod CPV

79341400-0

Nazwa kodu CPV

Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji usługi: Usługa musi zostać zrealizowana od dnia zawarcia umowy do 30.11.2018 r.
2. Okres trwania publikacji reklamy (display) będzie na bieżąco ustalony z Zamawiającym, jednak nie będzie krótszy niż 2 tygodnie. Capping reklamy to 7 przez cały okres trwania działań.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.
2. Spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać nie później niż na dzień otwarcia ofert.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów w niniejszym postępowaniu.
4. Ocena spełnienia powyższego warunku oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenia według wzoru (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz w oparciu o właściwy odpis z KRS lub CEiDG, który Zamawiający pobierze sam za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Dodatkowe warunki

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać nie później niż na dzień otwarcia ofert.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów w niniejszym postępowaniu.
4. Ocena spełnienia powyższego warunku oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenia według wzoru (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Warunki zmiany umowy

1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron, danych teleadresowych lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej).
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do zapytania ofertowego:
• Załącznik nr 1: Formularz oferty
• Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie w/w załączniki a także pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. Wymaga się, aby ww. załączniki zostały złożone w postaci skanów dokumentów podpisanych przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
Nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna, czyli niezawierająca któregokolwiek dokumentu wymienionego w pkt 7 zapytania ofertowego lub niezawierająca wymaganych w zapytaniu ofertowym danych, niezgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego lub w której formularz oferty nie zostanie podpisany. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów w niniejszym postępowaniu. Zamawiający pozostawi ofertę bez rozpatrzenia także w przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert.
Przez podpisanie formularza oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentu rozumie się złożenie na nim własnoręcznego podpisu przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

W przypadku jeżeli składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty podlegają ochronie w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie Zamawiającego, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie.
Brak oświadczenia nie będzie skutkował uznaniem oferty za niekompletną.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje się w niniejszym postępowaniu: cenę 100 %.
Ocena ofert w kryterium „Cena” zostanie dokonana według wzoru:

cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 100%= liczba punktów w danym kryterium

W Formularzu Oferty Wykonawca jest obowiązany podać cenę brutto usługi. Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Określona w Formularzu cena jest ceną brutto, uwzględniającą podatek od towarów i usług zgodny z obowiązującymi przepisami, a wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.
Cena podana ma być z dokładnością do w dwóch miejsc po przecinku, tj. w zaokrągleniu do pełnych groszy. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania.

Wykluczenia

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów w niniejszym postępowaniu.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
2) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
Spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać nie później niż na dzień otwarcia ofert.
Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenia według wzoru (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz w oparciu o właściwy odpis z KRS lub CEiDG, który Zamawiający pobierze sam za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
2. Nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna, czyli niezawierająca któregokolwiek dokumentu wymienionego w pkt 7 zapytania ofertowego lub niezawierająca wymaganych w zapytaniu ofertowym danych, niezgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego lub w której formularz oferty nie zostanie podpisany. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów w niniejszym postępowaniu. Zamawiający pozostawi ofertę bez rozpatrzenia także w przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert.
3. Ponadto oferta Wykonawcy nie będzie dalej rozpatrywana w przypadku, gdy nie złoży on wyjaśnień bądź złoży wyjaśnienia, ale dokonana ocena wyjaśnień nie potwierdzi, że oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym (w szczególności gdy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia) lub wyjaśnienia złożone zostaną po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

Adres

Wólczańska 49

90-608 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426335878

Fax

426367797

NIP

7272490364

Tytuł projektu

Pomoc techniczna POWER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na lata 2017-2018

Numer projektu

POWR.06.01.00-10-1701/16-02

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w postępowaniu na „Usługę przeprowadzenia kampanii internetowej w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, prowadzonym w trybie ofertowym, z zastosowaniem zasady konkurencyjności, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: „Interpima” Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Bukowskiego 178/2, 52-418 Wrocław (data wpływu: 12.09.2018 r., godz. 12:46), który przedstawił ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert (cena – 100%), tj., który zaoferował cenę brutto za wykonanie całości zamówienia: 11.808,00 zł. Wykonawca w jedynym kryterium oceny ofert (cena) uzyskał: 1,00 pkt.
Liczba wyświetleń: 206