Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja zadania w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” w formie usługi szkoleniowo-doradczej z zakresu e-commerce.

Data publikacji: 06.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-09-2018

Numer ogłoszenia

1134945

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy wskazanymi w wykazie załączników. Wzór oferty oraz oświadczenia są dołączone do niniejszego zapytania.

Oferta musi:
• zawierać nazwę firmy, adres siedziby firmy, numer telefonu, NIP, adres e-mail, być opatrzona pieczątką firmową (jeśli Wykonawca posiada),
• posiadać datę sporządzenia ,
• zawierać cenę w PLN,
• zawierać wymagane załączniki,
• być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

W przypadku ofert składanych jedynie elektronicznie należy wysłać skan podpisanej oferty wraz z wszystkimi załącznikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert

Ofertę należy przesłać listownie, osobiście, kurierem lub skan mailowo do końca dnia 14.09.2018

na adres:
Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna,
ul. Zientary Malewskiej 20B, 10-302 Olsztyn,
z dopiskiem: „oferta na usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu e-commerce”

Lub
na e-mail:
barbara@cdef.pl w temacie wpisując „usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu e-commerce”

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
Liczy się data wpływu dokumentów.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza składania się ofert wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

barbara@cdef.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Błażewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 532 46 12, kom 731 125 113

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” w formie usługi szkoleniowo-doradczej z zakresu e-commerce.

Zakres usługi obejmować będzie: 6 godz. usługi szkoleniowo (edukacyjnej) - doradczej na jednego uczestnika projektu. Uczestnikami projektu będą osoby, które otrzymały dotację na założenie działalności gospodarczej i działają na rynku nie dłużej niż 6 miesięcy. Maksymalna liczba osób 199. Łącznie 1194 godziny.

Usługa składa się z dwóch obligatoryjnych etapów (łącznie 6 godz./os.):

1. Etap edukacyjny (usługa mailowa/telefoniczna/osobista) w zakresie zagadnień e-commerce:
• jak wybrać właściwą domenę internetową,
• jak przykuć uwagę e-klienta,
• jak być przekonywującym w internecie,
• jak dać się znaleźć klientom w internecie,
• jak stworzyć unikalne treści w internecie na swojej stronie internetowej,
• jak stworzyć alternatywę dla pozycjonowania strony www prezentacja w wyszukiwarkach firm, kto powinien korzystać z social media.
2. Etap doradczy - efektem będzie fizycznie stworzona mobilna strona internetowa i wizytówka (szablon) firmy osoby (uczestnika projektu) w bazie ofertowej. Strona internetowa i wizytówka musi być aktywna przez 12 miesięcy.

Planowany harmonogram realizacji usługi:
Rok 2018 – 47 os. 282 godziny (w podziale na - Grupa R2_2018, 24 os.,10.2018 do 12.2018, Grupa R3_2018 , 23 os. od 11.2018-12.2018),
Rok 2019 – 76 os. 456 godzin (w podziale na Grupa R1_2019, 26 os.
Od 04.2019 - 08.2019, Grupa R2_2019, 26 os. Od 08.2019-12.2019, Grupa R3_2019, 23 os. Od 11.2019-12.2019),
Rok 2020 – 76 os. 456 godzin (w podziale na Grupa R1_2020, 26 os.,
Od 04.2020-08.2020, Grupa R2_2020, 26 os. Od 08.2020-12.2020, Grupa R3_2020, 23 os., Od 11.2020-12.2020).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: nie dotyczy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy usługi szkoleniowo (edukacyjno)-doradczej w zakresie e-commerce dla maksymalnie 199 osób w wymiarze 6 godz./os.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie realizacja zadania w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” w formie usługi szkoleniowo-doradczej z zakresu e-commerce.
Zakres usługi obejmować będzie: 6 godz. usługi szkoleniowo (edukacyjnej) - doradczej na jednego uczestnika projektu. Uczestnikami projektu będą osoby, które otrzymały dotację na założenie działalności gospodarczej i działają na rynku nie dłużej niż 6 miesięcy. Maksymalna liczba osób 199. Łącznie 1194 godziny.

Usługa składa się z dwóch obligatoryjnych etapów (łącznie 6 godz./os.):
1. Etap edukacyjny (usługa mailowa/telefoniczna/osobista) w zakresie zagadnień e-commerce, którego celem będzie przedstawienie możliwości marketingu internetowego, który powinien przełożyć się na zwiększenie rozpoznawalności na rynku oraz poszerzenia grona klientów. Zakres usługi obejmuje takie zagadnienia jak:
• jak wybrać właściwą domenę internetową,
• jak przykuć uwagę e-klienta,
• jak być przekonywującym w internecie,
• jak dać się znaleźć klientom w internecie,
• jak stworzyć unikalne treści w internecie na swojej stronie internetowej,
• jak stworzyć alternatywę dla pozycjonowania strony www prezentacja w wyszukiwarkach firm, kto powinien korzystać z social media.

2. Etap doradczy - efektem będzie fizycznie stworzona mobilna strona internetowa i wizytówka (szablon) firmy osoby (uczestnika projektu) w bazie ofertowej. Strona internetowa i wizytówka musi być aktywna przez 12 miesięcy. Po zakończeniu usługi edukacyjnej wskazanej w punkcie 1, z każdym z uczestników projektu będzie kontaktował się doradca, aby wspólnie skonfigurować mobilną stronę www. Uczestnik projektu będzie mógł samodzielnie lub z pomocą doradcy wprowadzić zawartość strony, ofertę, produkty i usługi, specjalizacje oraz marki, które oferuje firma, zdjęcia, godziny otwarcia, kontakt do firmy oraz ustawić preferowany wygląd strony. Efektem szkolenia będzie stworzenie mobilnej strony www oraz wizytówki (szablon) firmy w katalogu branżowym dla 199 uczestników projektu (zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez zamawiającego). W tym zapewnienie rejestracji i utrzymania domeny, hostingu przez okres 12 miesięcy od momentu uruchomienia strony. Każda strona musi być wyposażona w panel administrowania, wersję graficzną strony, statystyki odwiedzin. Ponadto uczestnik projektu wraz z mobilną stroną internetową otrzyma dodatkowe narzędzia do promocji firmy:
• generator referencji- narzędzie do pozyskiwania, szybkiego tworzenia oraz publikacji referencji na stronie internetowej;
• okazje- narzędzie do automatycznego generowania oraz dystrybucji kuponów rabatowych na produkty lub usługi firmy;
• opnie- narzędzie do pozyskiwania, zarządzania oraz prezentacji opinii na temat firmy;
• wpis firmy do katalogu branżowego.
Mobilna strona internetowa powinna zawierać: ofertę oraz opis firmy, katalog produktów i usług, specjalizacje i marki, opinie o firmie, referencje, galerię zdjęć, aktualności, mapę dojazdu do firmy, godziny otwarcia, formularz kontaktowym, dane kontaktowe.

Podział godzin na poszczególne etapy ustala wykonawca według możliwości i potrzeb Uczestnika Projektu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

CPV: 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji usługi 10.2018-12.2020.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji zamówienia w przypadku akceptacji takiej zmiany przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Usługa będzie realizowana co do zasady zgodnie z poniższym schematem:
Rok 2018 – 47 os. 282 godziny (w podziale na - Grupa R2_2018, 24 os.,10.2018 do 12.2018, Grupa R3_2018 , 23 os. od 11.2018-12.2018),
Rok 2019 – 76 os. 456 godzin (w podziale na Grupa R1_2019, 26 os.
Od 04.2019 - 08.2019, Grupa R2_2019, 26 os. Od 08.2019-12.2019, Grupa R3_2019, 23 os. Od 11.2019-12.2019).
Rok 2020 – 76 os. 456 godzin (w podziale na Grupa R1_2020, 26 os.,
Od 04.2020-08.2020, Grupa R2_2020, 26 os. Od 08.2020-12.2020, Grupa R3_2020, 23 os., Od 11.2020-12.2020).

Zamawiający zobowiązuje się sukcesywnie przekazywać Wykonawcy dane dotyczące uczestników projektu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu plan realizacji usługi na dany miesiąc. W celu rozliczenia doradztwa najpóźniej do 7-go każdego kolejnego miesiąca, wykonawca ma obowiązek przedstawić harmonogram zrealizowanych godzin usługi z uwzględnieniem: imienia i nazwiska doradców, miejsce i sposób świadczenia usług doradczych, danych uczestnika Projektu, czasu trwania usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń.
b) Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r.).
c) W ciągu ostatnich trzech lat (36 miesięcy), wykażą się doświadczeniem w postaci wykonania min. 1 zlecenia o zbliżonym zakresie. Doświadczenie rozumiane jako realizacja usług szkoleniowo, doradczych o charakterze e-commerce w wymiarze min. 600 godzin usług szkoleniowo-doradczych dla firm. Doświadczenie powinno być potwierdzone w postaci protokołu odbioru lub referencji lub umowy na wykonanie usługi.
d) Dysponują co najmniej 5 osobami posiadającymi kwalifikacje i/lub doświadczenie w zakresie promocji niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia. Kwalifikacje rozumiane jako wykształcenie wyższe – kierunek marketing i/lub doświadczenie rozumiane jako minimum roczne doświadczenie, w ciągu ostatnich 36 miesięcy, w zakresie świadczenia usług doradztwa obejmującego promocję firmy w Internecie (doświadczenie wykonawca wykaże wskazując od miesiąc, rok do miesiąc, rok; nie dopuszcza się sumowania doświadczenia z tych samych okresów z różnych zadań). Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji i/lub doświadczenia zawodowego.
e) Są w dobrej sytuacji ekonomicznej rozumianej, że Wykonawca w ostatnim roku obrachunkowym osiągnął dochód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 100.000 PLN;

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w ciągu ostatnich trzech lat (36 miesięcy) w postaci wykonania min. 1 zlecenia o zbliżonym zakresie. Doświadczenie rozumiane jako realizacja usług szkoleniowo, doradczych o charakterze e-commerce w wymiarze min. 600 godzin usług szkoleniowo-doradczych dla firm. Doświadczenie powinno być potwierdzone w postaci protokołu odbioru lub referencji lub umowy na wykonanie usługi.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku dotyczącego posiadania potencjału technicznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 5 osobami posiadającymi kwalifikacje i/lub doświadczenie w zakresie promocji niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia. Kwalifikacje rozumiane jako wykształcenie wyższe – kierunek marketing i/lub doświadczenie rozumiane jako minimum roczne doświadczenie, w ciągu ostatnich 36 miesięcy, w zakresie świadczenia usług doradztwa obejmującego promocję firmy w Internecie (doświadczenie wykonawca wykaże wskazując od miesiąc, rok do miesiąc, rok; nie dopuszcza się sumowania doświadczenia z tych samych okresów z różnych zadań). Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji i/lub doświadczenia zawodowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca w ostatnim roku obrachunkowym osiągnął dochód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 100.000,00 PLN.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy za zgodą obu stron. Zmiany mogą dotyczyć:
1. Terminów wykonania zlecenia, etapów, płatności,
2. Harmonogramu prac,
3. Inne, wynikające z przyczyn niezależnych od zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na komplet dokumentów składa się:

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku powiązań.
3. Oświadczenie o doświadczeniu Wykonawcy wraz dokumentami potwierdzającymi realizacji podobnych zleceń.
4. Wykaz osób zaangażowanych do realizacji zamówienia.
5. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej Wykonawcy

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających w przypadku ewentualnego zwiększenia liczy osób.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium nr 1 – Łączna cena netto oferty -100%
Metodologia przyznawania punktacji
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następującego wzoru:
Kryterium nr 1 - Cena netto

Łączna cena netto oferty
najtańszej (w PLN)
---------------------------- x 100 punktów (max. 100 pkt.) = PUNKTY
Łączna cena netto oferty
badanej (w PLN)

Zamawiający dokona wyboru jednej najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy.

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
b) Zostanie złożona po terminie składania ofert
c) Oferta nie będzie posiadała wszystkich wymaganych załączników
d) Nie będzie się odnosiła do kryteriów oceny ofert


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru Wykonawcy, unieważnienia zapytania, uznania, że podstępowanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu bez podania przyczyny i konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających. Ponadto Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejsza oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJE DODATKOWE:
Wykonawcy mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia najpóźniej na 3 dni robocze przed zakończeniem terminu składania ofert . Pytania należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres barbara@cdef.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych za pośrednictwem portalu www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań do złożonych ofert. Pytania będą zadawane drogą mailową na wskazany w ofercie adres. Szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Barbara Błażewicz kom. 731 125 113 lub e-mail barbara@cdef.pl.

Wykluczenia

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza składania się ofert wariantowych

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM DORADZTWA EUROPEJSKIEGO I FINANSOWEGO LENDO ŁOSKO SPÓŁKA JAWNA

Adres

Marii Zientary-Malewskiej 20B

10-302 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

895324600

Fax

895324610

NIP

7393393039

Tytuł projektu

Zostań przedsiębiorcą - dotacje na start 2

Numer projektu

RPWM.10.03.00-28-0024/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. NNV sp. z o.o., Wyszyńskiego 1, 10-457 Olsztyn – 100 pkt.
Data wpływu oferty 14.09.2018 g. 15:30
Łączna cena netto zamówienia - 131 340 zł
Liczba wyświetleń: 299