Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa wypożyczenia sprzętu na szkolenie symulatorowe, praktyczne oraz egzamin UAVO VLOS, BVLOS oraz INS.

Data publikacji: 04.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-09-2018

Numer ogłoszenia

1134834

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający informuje, że zmianie uległ VII Zapytania Ofertowego, tj. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zmieniono zapis:

"2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający nie precyzuje dokładnie czy i jakie uprawnienia są niezbędne do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
b. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy wykażą że posiadają wiedzę doświadczenie pozwalające na realizację przedmiotu zamówienia.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy wykażą że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającymi na realizację przedmiotu zamówienia.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
d. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy wykażą że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego."

Zamawiający informuje, że zmianie uległ XIV Zapytania Ofertowego, tj. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Dodano zapis:
"7. Wykonawca zobowiązuje się podpisywać protokół zdawczo odbiorczy sprzętu dostarczanego na potrzeby realizacji szkolenia, zawierające opis stanu technicznego dostarczanego sprzętu w momencie jego przekazania Zamawiającemu."

Zamawiający informuje, że przez niedopatrzenie Zamawiającego został pierwotnie został opublikowany pusty Załącznik 3.

Jednocześnie, z uwagi iż zmiany ta mogą mieć wpływ na decyzję potencjalnych Wykonawców w zakresie składania ofert, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 14.09.2018r.

Zaktualizowany Zał. nr 3 oraz Zapytanie ofertowe Zamawiający zamieszcza na Bazie Konkurencyjności.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) na adres: Centrum Naukowo – Technologiczne
Systemów Bezzałogowych sp. z o.o. Oddział Spółki: Babica 144, 38-120 Czudec, w terminie do dnia
14 września 2018r. do godz. 9:00.

Oferty przesłane faksem, pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Kuś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

570876007

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wypożyczenia sprzętu na szkolenie UAVO.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wypożyczenie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi dronów - UAVO VLOS, BVLOS, INS. Szkolenia organizowane są w celu podniesienia poziomu kwalifikacji osób zamieszkujących województwo podkarpackie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wypożyczenia sprzętu na szkolenie UAVO.

CZĘŚĆ I: Usługa wypożyczenia sprzętu na szkolenie UAVO VLOS.

CZĘŚĆ II: Usługa wypożyczenia sprzętu na szkolenie UAVO BVLOS.

CZĘŚĆ III: Usługa wypożyczenia sprzętu na szkolenie UAVO INS.

Kod CPV

34741500-8

Nazwa kodu CPV

Napowietrzne, lotnicze urządzenia szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2019 r. (maksymalny termin realizacji zamówienia).
Szkolenia realizowane będą według Harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) Cena (wartości całkowita brutto) – 100%,
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym – Partnerem Projektu tj. Centrum Naukowo – Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o.o., ul. Rejtana 23/1.2a, 35-326 Rzeszów oraz Liderem Projektu tj. Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”, ul. Lwowska 64, 35-301 Rzeszów osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym oraz Liderem Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO INWENCJA

Adres

Lwowska 64

35-301 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

663155533

Fax

1777173248

NIP

5170213134

Tytuł projektu

AKADEMIA KWALIFIKACJI

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0023/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I :
PnP Systems Sp. z o.o.
Jasionka 954
36-002 Jasionka
Data złożenie oferty : 13.09.2018r. godzina 9:00

Wykonawca zaoferował wykonanie usługi za następujące ceny :
- szkolenie VLOS symulatorowe oraz praktyczne – 50,00 zł brutto / 1 h
- szkolenie VLOS egzamin – 95,00 zł brutto / 1 h

Część II:
PnP Systems Sp. z o.o.
Jasionka 954
36-002 Jasionka
Data złożenie oferty : 13.09.2018r. godzina 9:00

Wykonawca zaoferował wykonanie usługi za następujące ceny :
- szkolenie BVLOS symulatorowe oraz praktyczne – 200,00 zł brutto / 1 h
- szkolenie BVLOS egzamin – 250,00 zł brutto / 1 h

Część III :
PnP Systems Sp. z o.o.
Jasionka 954
36-002 Jasionka
Data złożenie oferty : 13.09.2018r. godzina 9:00

Wykonawca zaoferował wykonanie usługi za następujące ceny :
- szkolenie INS praktyczne – 150,00 zł brutto / 1h
- szkolenie INS egzamin – 200,00 zł brutt0 / 1 h
Liczba wyświetleń: 186