Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa cateringowa

Data publikacji: 03.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2018

Numer ogłoszenia

1134770

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć:
- drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: pawel.szewczyk@lto.org.pl. W wiadomości wpisać tytuł “ Usługa cateringowa -oferta”.
LUB
w formie pisemnej, na adres Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne ul. Mełgiewska 74,
lok. 209, 20-234 Lublin, z dopiskiem „Usługa cateringowa - oferta”
2. Wiadomość elektroniczna w tytule powinna być opisana tytułem postępowania.
3. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania.
4. Oferty, niezależnie w jakiej formie wpłynął, będą otwarte w dniu i godzinie wyznaczonej na otwarcie ofert. Oferty w formie elektronicznej muszą znaleźć się na skrzynce Zamawiającego najpóźniej w dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert.
5. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.
6. Dokumenty dołączone do oferty winny być podpisane, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.szewczyk@lto.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szewczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663 502 134

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w zakres której wejdzie zapewnienie wyżywienia dla leśników uczestniczących w sześciu warsztatach szkoleniowych z ochrony gniewosza plamistego z terenów objętych projektem a także dla wolontariuszy uczestniczących w następujących zadaniach: oczyszczanie stanowisk gniewosza z krzewów, monitoring terenu w celu wyszukania i utylizacji zatrutej padliny, 10 obozów dla wolontariuszy z zapewnieniem wyżywienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: biłgorajski Miejscowość: Pukały

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w zakres której wejdzie zapewnienie wyżywienia dla leśników uczestniczących w sześciu warsztatach szkoleniowych z ochrony gniewosza plamistego z terenów objętych projektem a także dla wolontariuszy uczestniczących w następujących zadaniach: oczyszczanie stanowisk gniewosza z krzewów, monitoring terenu w celu wyszukania i utylizacji zatrutej padliny oraz 10 obozów dla wolontariuszy z zapewnieniem wyżywienia.

Obozy będą okazją dla studentów i nowych adeptów ochrony przyrody do zwiększenia wiedzy i zdobycia doświadczenia w realizacji czynnej ochrony przyrody, inwentaryzacji gadów i ptaków oraz realizacji kompleksowych projektów ochroniarskich.

Sukcesja naturalna powoduje zacienienie stanowisk, co jest wymieniane jako jedno z głównych zagrożeń dla gniewosza plamistego na terenie naszego kraju. Na terenie Puszczy Solskiej, Lasów Janowskich zjawisko to było wzmocnione przez sztuczne nasadzenia czeremchy amerykańskiej. Zabiegi doświetlające stanowiska będą prowadzone w uzgodnieniu z ALP przez koordynatora merytorycznego oraz eksprerta - herpetologa, z pomocą zakupionego sprzętu oraz udziału wolontariuszy.

Co roku, głównie na południowym skraju Puszczy znajdywane są martwe bieliki oraz także myszołowy oraz rzadkie orły przednie. Miejscowa ludność wykłada na okolicznych polach padlinę zatrutą furadanem (wycofany pestycyd stosowany w ochronie tytoniu) celem walki z lisami. Niestety otrute lisy oraz zatruta padlina są chętnie wykorzystywane przez nieświadome zagrożenia orły. Dlatego oprócz kampanii edukacyjnej zaplanowano czynny monitoring pól w pobliżu miejscowości, gdzie w przeszłości ujawniono najwięcej otruć z udziałem wolontariuszy.

Leśnicy z racji wykonywanego zawodu mają duże potencjalne możliwości na zwiększenie wiedzy na temat rozmieszczenia tego rzadkiego węża a przez to jego skutecznej ochrony na tym terenie. W ramach szkoleń zwiększy się wiedza leśników na temat węży spotykanych na terenie Puszczy Solskiej. Będzie to miało bezpośrednie pozytywne przełożenie na zwiększenie wiedzy na temat stanowisk tych gadów, a także miejsc wymagających ochrony (miejsca kolizji z samochodami, konsultacje budowy sztucznych schronień). Wspólne spotkanie z ekspertem w połączeniu ze szkoleniem w terenie pozwoli na umocnienie pozytywnego stosunku leśników do ochrony przyrody i integracji w sprawnej realizacji działań ochronnych.

Przedmiot zamówienia

Wykonawca zapewni usługę cateringową podczas realizacji następujących zadań projektu:

A. Monitoring terenu w celu wyszukania i utylizacji zatrutej padliny.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla wolontariuszy i opiekuna podczas wykonywania 25 dwudniowych monitoringów terenu w celu wyszukania i utylizacji zatrutej padliny. W skład wyżywienia powinno wejść łącznie max. 300 całodziennych posiłków. W skład każdego z nich wejdzie: śniadanie, obiad i kolacja. Maksymalna liczba osób które będą uczestniczyły w ciągu jednego dnia monitoringu będzie wynosić 6 osób. :
B. 10 obozów dla wolontariuszy z zapewnieniem wyżywienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników obozów dla wolontariuszy (planowanych jest 10 dwudniowych obozów). W skład wyżywienia powinno wejść łącznie max. 240 całodziennych posiłków. W skład każdego z nich wejdzie: śniadanie, obiad i kolacja. Maksymalna liczba osób które będą uczestniczyły w ciągu jednego dnia obozu będzie wynosić 12 osób.
C. Oczyszczanie stanowisk gniewosza z krzewów.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników obozów dla wolontariuszy. W skład wyżywienia powinno wejść łącznie maksymalnie 300 całodziennych posiłków. W skład każdego z nich wejdzie: śniadanie, obiad i kolacja. Maksymalna liczba osób które będą uczestniczyły w ciągu jednego dnia obozu będzie wynosić 10 osób.
D. 6 warsztatów szkoleniowych z ochrony gniewosza plamistego dla leśników z terenów objętych projektem.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników 6 jednodniowych warsztatów szkoleniowych. Należy przyjąć, że w każdym warsztacie weźmie udział maksymalnie 20 osób. W skład wyżywienia każdego z warsztatów powinien wejść :
1.2. serwis kawowy obejmujący:
• kawa i herbata dostępna cały czas z zaparzacza w ilości 250 ml./osobę, w tym dodatki: cukier, cytryna, mleko do kawy – stosownie do ilości uczestników,
• woda mineralna gazowana oraz niegazowana (w równych proporcjach) w butelkach 0,5 litrowych w ilości 500 ml/osobę
• sok owocowy, naturalny z owoców, pomarańczowy i jabłkowy (w równych proporcjach) podany w litrowych kartonach w ilości 500 ml/osobę,
• ciastka kruche w ilości po 150 gr/osobę
• owoce: winogrona, mandarynki, jabłka lub banany w ilości ok. 150 gr/osobę

Serwis kawowy ma być przygotowany w formie bufetu szwedzkiego, Wykonawca zapewni odpowiednią ilość jednorazowych naczyń do wydania posiłku tj. kubki na napoje, łyżeczki oraz patery i talerzyki na kruche ciastka i owoce.
1.3. Zestaw terenowy: Wykonawca przygotuje dla każdego uczestnika warsztatów zestaw, składający się z 2 szt. kanapek w tym 1 sztuka z masłem i wędliną oraz 1 szt. z masłem i serem żółtym, oba warianty z dodatkami określonymi w załączniku nr 3 oraz sokiem lub wodą mineralną o pojemności 500 ml, każdy zestaw osobno zapakowany w torebkę papierową.

Pozostałe wymagania dotyczące usługi wskazane są w załącznikach do ogłoszenia oraz dostępne na stronie www.lto.org.pl

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Usługa obowiązuje od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku.
2. Wykonawca dostarczy wszystkie posiłki do Stacji Terenowej LTO w Pukałach (przysiółek wsi Szostaki, gmina Łukowa, powiat biłgorajski).
3. Usługa może być świadczona również w dni wolne od pracy, jednak każda data świadczenia usługi będzie ustalana telefonicznie z 48 godzinnym wyprzedzeniem przez osobę koordynującą zadanie.
4. Usługa dotycząca wyżywienia w ramach monitoringu terenu w celu wyszukania i utylizacji zatrutej padliny będzie świadczona w miesiącach zimowych tj. 1 grudnia do 15 marca w latach 2018/2019 i 2019/2020, najczęściej w weekendy. Pozostałe części wchodzące w zakres zamówienia będą realizowane w skali całego roku kalendarzowego. Usługa, w zakres której wejdzie zapewnienie wyżywienia dla leśników uczestniczących w 6 warsztatów szkoleniowych z ochrony gniewosza z terenów objętych projektem zostanie zrealizowana w wybrane dni robocze.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian treści umowy oraz dopuszcza następujące zmiany:
1) Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT z zastrzeżeniem, iż ustawowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany stawki podatku VAT mogą nastąpić z dniem wejścia w życie aktu prawnego. Zmiana wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego.
2) Zamawiający zastrzega, że w czasie realizacji zadania liczba wolontariuszy może ulec zmniejszeniu, w takim przypadku Zamawiający powiadomi z 48 godzinnym wyprzedzeniem o liczbie uczestników podczas danego monitoringu. Zmniejszenie liczby uczestników w poszczególnych dniach nie będzie stanowiło zmiany umowy, nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca swoją ofertę powinien złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%
a) Kryterium (C) cena brutto– 90%

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): (C minimalna/C oferowana) x 90 pkt

b) Kryterium (D) dodatkowe składniki wyżywienia w oferowanej cenie, wykonawca w formularzu oferty wskaże, czy oferuje co najmniej jeden dodatkowy składnik wyżywienia w oferowanej cenie dla każdego uczestnika obozu/monitoringu/warsztatu, objętych usługą – 10%
c) Sposób przyznawania punktacji w kryterium (D):
Brak zaoferowania dodatkowych składników w oferowanej cenie – 0 pkt
Zaoferowanie co najmniej jednego dodatkowego składnika wyżywienia w oferowanej cenie dla każdego uczestnika obozu/monitoringu/warsztatu, objętych usługą – 10 pkt

Wykonawca wskaże informacje na potrzeby tego kryterium w załączniku nr 1 – formularz ofertowy.

UWAGA: minimalna gramatura przykładowych dodatkowych składników wyżywienia została określona w załączniku nr 3.

Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Ocenie będą poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wykluczenia

3.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 1.
3.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.3. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1.
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
- brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
- cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
- Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
- gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu,
- jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania.
- W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się zapisy Regulaminu (Załącznik nr 4).
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy, załacznikach do ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

Adres

Mieszka I 12

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

663502134

NIP

7120169426

Tytuł projektu

Czynna ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0179/16-00

Inne źródła finansowania

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” (POIS.02.04.00-00-0179/16-00), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych „Spółdzielnia Socjalna”, Plac Wyzwolenia 2/12,
23-460 Józefów z ceną ofertową w wysokości 37.440,00 zł brutto, bez oferowania dodatkowych składników wyżywienia. Oferta wpłynęła w dniu 11.09.2018 r. o g. 11:00

Uzasadnienie:
Zamawiający w terminie składania ofert otrzymał jedną ofertę. Wykonawca Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych Spółdzielnia Socjalna Plac Wyzwolenia 2/12, 23-460 Józefów otrzymał 90 pkt w kryteriach oceny ofert – cena i dodatkowe składniki wyżywienia w oferowanej cenie. W ramach dodatkowego kryterium Wykonawca złożył w ofercie oświadczenie, że nie oferuje dodatkowych składników wyżywienia. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, jego oferta odpowiada wymaganiom zapytania ofertowego oraz jako jedyna została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
2. Przed upływem wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert, tj. do dnia 11.09.2018 r. do godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta ww. Wykonawcy.
3. Zawiadomienie o wyborze oferty znajduje się na stronie Zamawiającego www.lto.org.pl
Liczba wyświetleń: 299