Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usługi transportowej osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanym w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 03.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2018

Numer ogłoszenia

1134732

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 10.09.2018 dokonano następującej zmiany treści ogłoszenia:
- zmiana treści załącznika nr 1 - zmianie uległa jednostka ceny z jednej godziny na jeden dzień wykonywania usługi.
- termin składania ofert wydłużono do 14.09.2018.

Miejsce i sposób składania ofert

Kompletną dokumentację oferty należy złożyć:
a) osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na usługę transportową osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w siedzibie Zamawiającego: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź (w godzinach otwarcia 8-16 pn. – pt.) w terminie do dnia 12 września 2018 r. do godz. 14:00,
lub
b) przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej dokumentacji oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: cus@wsparciespoleczne.pl w temacie wiadomości wpisując: Oferta na usługę transportową osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w terminie do dnia 12 września 2018 r. do godz. 14:00.

Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

cus@wsparciespoleczne.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Krajewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607117702

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi transportowej polegającej na dowożeniu 12 osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” zamieszkujących na terenie miasta Skierniewice z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Pomocy zlokalizowanego w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 92A oraz odwożeniu ww. osób z Dziennego Domu Pomocy zlokalizowanego w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 92A do miejsca zamieszkania. Usługa transportowa realizowana będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w ilości nie większej niż 127 dni w roku 2018, 251 dni w roku 2019, 213 dni w roku 2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Skierniewice Miejscowość: Skierniewice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie najlepszej oferty na świadczenie usługi transportowej osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanym w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi transportowej polegającej na dowożeniu 12 osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” zamieszkujących na terenie miasta Skierniewice z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Pobytu zlokalizowanego w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 92A oraz odwożeniu ww. osób z Dziennego Domu Pobytu zlokalizowanego w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 92A do miejsca zamieszkania. Usługa transportowa realizowana będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w ilości nie większej niż 127 dni w roku 2018, 251 dni w roku 2019, 213 dni w roku 2020.

Dowożenie będzie musiało się odbywać w takich godzinach, aby wszyscy uczestnicy objęci transportem znaleźli się w Dziennym Domu Pobytu między godziną 8:00 a 9:00, a odwożenie zaczynało się nie wcześniej niż godzina 17:00.

Łączna liczba uczestników objętych dowożeniem i odwożeniem jest liczbą aktualną na dzień ogłaszania zapytania i może ulec zmianie w okresie trwania umowy (może ulec zmniejszeniu, ale nie zwiększeniu). Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia miejsc siedzących dla każdego uczestnika. Transport nie musi odbywać się jednym pojazdem.

Zamawiający wymaga, aby transport był dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym dla osób poruszających się na wózkach.

Zamawiający wymaga, aby pojazdy, którymi świadczona będzie usługa przewozu uczestników były w pełni sprawne technicznie, dopuszczone do ruchu według przepisów o ustawy prawo o ruchu drogowym i oznakowane stosownie do charakteru świadczonych usług. Stan techniczny pojazdów, którymi Wykonawca będzie świadczył usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z pojazdów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW.

W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązany będzie podstawić pojazd zastępczy. W razie zaistniałej sytuacji Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów.

Usługa transportowa realizowana będzie wyłącznie na terenie miasta Skierniewice. Zamawiający przewiduje, iż dzienna odległość niezbędna do pokonania w celu kompleksowej realizacji usługi wynosić będzie ok. 80 kilometrów.

Kod CPV: 60000000-8, 60130000-8.
Miejsce realizacji: Miasto Skierniewice.

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do 31.10.2020 roku.
Usługa transportowa realizowana będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w ilości nie większej niż 127 dni w roku 2018, 251 dni w roku 2019, 213 dni w roku 2020.
Dowożenie będzie musiało się odbywać w takich godzinach, aby wszyscy uczestnicy objęci transportem znaleźli się w Dziennym Domu Pomocy między godziną 8:00 a 9:00, a odwożenie zaczynało się nie wcześniej niż o godzinie 17:00.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniającą niżej określone warunki:

a) Oferenci posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga od oferenta wykazania posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiadania ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.2017.2200 t.j. z dnia 2017.11.29). Ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz złożonej kopii licencji do oferty.

b) Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Ponadto spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 PLN – złoży kopię opłaconej polisy, zawartej najpóźniej z dniem odpowiadającym terminowi składania ofert

c) Oferenci dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli Oferent:
• wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, odpowiednim taborem samochodowym, umożliwiającym przewóz wszystkich osób (z miejscami siedzącymi dla wszystkich uczestników) do Dziennego Domu Pobytu i z Dziennego Domu Pobytu tj.: co najmniej 1 pojazdem typu BUS przeznaczonym do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym dla osób poruszających się na wózkach - posiadającym aktualne obowiązkowe badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie OC, NNW, o pojemności nie mniejszej niż 8 miejsc siedzących, z datą pierwszej rejestracji nie wcześniej niż 01.01.2013 r. Ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wykazania spełnienia ww. warunku przez załączenie do oferty kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu i/lub umowy leasingu albo innego dokumentu wskazującego na uprawnienie do dysponowania danym środkiem transportu przez cały okres wykonania zamówienia.
• wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia w liczbie co najmniej 2 kierowców posiadających prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji zawodowych lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.2017.2200 t. j. z dnia 2017.11.29). Ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wykazania spełniania ww. warunku przez załączenie do oferty kopii uprawnień tych kierowców.
Zamawiający, dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 z dnia 2016.01.15).

Ocena spełniania ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych w załączeniu do oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do oryginalnych dokumentów, których kopie zostały złożone do oferty, przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcą.

Wiedza i doświadczenie

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniającą niżej określone warunki:

a) Oferenci posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga od oferenta wykazania posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiadania ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.2017.2200 t.j. z dnia 2017.11.29). Ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz złożonej kopii licencji do oferty.

b) Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Ponadto spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 PLN – złoży kopię opłaconej polisy, zawartej najpóźniej z dniem odpowiadającym terminowi składania ofert

c) Oferenci dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli Oferent:
• wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, odpowiednim taborem samochodowym, umożliwiającym przewóz wszystkich osób (z miejscami siedzącymi dla wszystkich uczestników) do Dziennego Domu Pobytu i z Dziennego Domu Pobytu tj.: co najmniej 1 pojazdem typu BUS przeznaczonym do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym dla osób poruszających się na wózkach - posiadającym aktualne obowiązkowe badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie OC, NNW, o pojemności nie mniejszej niż 8 miejsc siedzących, z datą pierwszej rejestracji nie wcześniej niż 01.01.2013 r. Ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wykazania spełnienia ww. warunku przez załączenie do oferty kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu i/lub umowy leasingu albo innego dokumentu wskazującego na uprawnienie do dysponowania danym środkiem transportu przez cały okres wykonania zamówienia.
• wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia w liczbie co najmniej 2 kierowców posiadających prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji zawodowych lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.2017.2200 t. j. z dnia 2017.11.29). Ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wykazania spełniania ww. warunku przez załączenie do oferty kopii uprawnień tych kierowców.
Zamawiający, dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 z dnia 2016.01.15).

Ocena spełniania ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych w załączeniu do oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do oryginalnych dokumentów, których kopie zostały złożone do oferty, przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcą.

Potencjał techniczny

c) Oferenci dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli Oferent:
• wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, odpowiednim taborem samochodowym, umożliwiającym przewóz wszystkich osób (z miejscami siedzącymi dla wszystkich uczestników) do Dziennego Domu Pobytu i z Dziennego Domu Pobytu tj.: co najmniej 1 pojazdem typu BUS przeznaczonym do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym dla osób poruszających się na wózkach - posiadającym aktualne obowiązkowe badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie OC, NNW, o pojemności nie mniejszej niż 8 miejsc siedzących, z datą pierwszej rejestracji nie wcześniej niż 01.01.2013 r. Ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wykazania spełnienia ww. warunku przez załączenie do oferty kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu i/lub umowy leasingu albo innego dokumentu wskazującego na uprawnienie do dysponowania danym środkiem transportu przez cały okres wykonania zamówienia.
• wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia w liczbie co najmniej 2 kierowców posiadających prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji zawodowych lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.2017.2200 t. j. z dnia 2017.11.29). Ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wykazania spełniania ww. warunku przez załączenie do oferty kopii uprawnień tych kierowców.
Zamawiający, dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 z dnia 2016.01.15).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniającą niżej określone warunki:

a) Oferenci posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga od oferenta wykazania posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiadania ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.2017.2200 t.j. z dnia 2017.11.29). Ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz złożonej kopii licencji do oferty.

b) Oferenci dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli Oferent:
• wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, odpowiednim taborem samochodowym, umożliwiającym przewóz wszystkich osób (z miejscami siedzącymi dla wszystkich uczestników) do Dziennego Domu Pobytu i z Dziennego Domu Pobytu tj.: co najmniej 1 pojazdem typu BUS przeznaczonym do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym dla osób poruszających się na wózkach - posiadającym aktualne obowiązkowe badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie OC, NNW, o pojemności nie mniejszej niż 8 miejsc siedzących, z datą pierwszej rejestracji nie wcześniej niż 01.01.2013 r. Ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wykazania spełnienia ww. warunku przez załączenie do oferty kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu i/lub umowy leasingu albo innego dokumentu wskazującego na uprawnienie do dysponowania danym środkiem transportu przez cały okres wykonania zamówienia.
• wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia w liczbie co najmniej 2 kierowców posiadających prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji zawodowych lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.2017.2200 t. j. z dnia 2017.11.29). Ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wykazania spełniania ww. warunku przez załączenie do oferty kopii uprawnień tych kierowców.
Zamawiający, dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 z dnia 2016.01.15).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Ponadto spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 PLN – złoży kopię opłaconej polisy, zawartej najpóźniej z dniem odpowiadającym terminowi składania ofert.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wymogów dotyczących dokumentowania świadczenia usługi.
c) Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na prawidłowo przygotowaną ofertę składają się następujące dokumenty:
a) czytelnie wypełniony pismem ręcznym lub komputerowym i podpisany przez osobę reprezentującą oferenta formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),
b) czytelnie wypełnione pismem ręcznym lub komputerowym i podpisane przez osobę reprezentującą oferenta oświadczenie oferenta (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),
c) podpisana przez osobę reprezentującą oferenta oraz osoby, których dotyczą kopie załączonych do oferty dokumentów klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego),
d) załączone kopie dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 lit. a – c.

Oferta musi zostać złożona w sposób i w terminie wskazanym w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegające na powtórzeniu podobnych usług na tych samych warunkach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą liczbę punktów przyznaną w oparciu o kryterium:
Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena 80% 80 punktów
Termin płatności 20% 20 punktów
Suma 100% 100 punktów

Łączna liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C+Tp
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
Tp – termin płatności faktury/rachunku za jeden miesiąc wykonywania usługi.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

A. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena brutto najtańszej oferty
-------------------------------------------------- x 80 pkt. = liczba punktów w danym kryterium
Cena brutto badanej oferty

B. Punkty za kryterium „Termin płatności” rozumiany jako termin płatności faktury/rachunku za jeden miesiąc wykonywania usługi, zostaną przyznane według następującej punktacji:
termin 7 dni – 5 pkt,
termin 14 dni – 10 pkt,
termin 21 dni – 15 pkt,
termin 28 dni – 20 pkt.
Liczby punktów otrzymane za kryterium cena oraz termin płatności, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów (max. 100 pkt).

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA - TY - MY"

Adres

28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

90-558 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

796141420

NIP

7251872735

Tytuł projektu

POMOC-Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-C004/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 312