Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie 1.000 grafik

Data publikacji: 31.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2018

Numer ogłoszenia

1134353

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Usunięto błędny zapis w załączniku nr 1, dotyczący kryterium dostępu. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, Zamawiający oczekuje wykazu potwierdzającego wykonanie minimum trzech usług tożsamych z przedmiotem zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę można złożyć:
 osobiście w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego; 00 – 246 Warszawa, ul. Miodowa 14 (sekretariat) w terminie do 12.09.2018 r., do godz. 16:00
 przesłać pocztą na podany wyżej adres, w terminie do 12.09.2018 r. do godz. 16:00. Liczy się data wpływu do siedziby ZRP
 emailem (skan) w terminie do dnia 12.09.2018 r. do godz. 23:59, na adres:
danisz@zrp.pl
2. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczęcią firmową oraz adresem Związku Rzemiosła Polskiego z dopiskiem: „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – oferty częściowe nie będą podlegały ocenie.
2. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
3. Na ofertę składają się:
 formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z wykazem usług tożsamych z przedmiotem zamówienia,
 propozycje realizacji 1 - 3 grafik (wskazane w załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego) opracowane w formacie png i rozdzielczości 2 mpix, która gwarantuje prawidłowe zaimportowanie na Platformę EWR;
 oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym i partnerami projektu (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zostać przygotowana w języku polskim.
5. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. Cena powinna uwzględniać podatek VAT. Cena nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.
6. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania.
8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien wyraźnie zastrzec to w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

danisz@zrp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Danisz, email: danisz@zrp.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 50 44 365

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 1.000 grafik, na wzór dostarczonych przez Zamawiającego (zał. Nr 4), celem ich adaptacji do standardu grafik do zamieszczenia na platformie EWR.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, którego celem jest dostosowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich do wymagań gospodarki i rynku pracy – przy zaangażowaniu pracodawców. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W pierwszym etapie projektu jednym z produktów była aplikacja internetowa pn.: „Platforma internetowa czeladniczych i mistrzowskich egzaminów zawodowych”1 przeznaczona dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, tj. pracodawców oraz sekretarzy z działów oświaty izb, dzięki której w szybki i prosty sposób można tworzyć gotowe zestawy egzaminacyjne. Platforma została oddana do użytku w maju 2017 r. Funkcjonuje pod adresem: https://ewr.zrp.pl
Aktualnie w bazie platformy znajduje się prawie 11.000 zadań egzaminacyjnych (ustnych, pisemnych oraz praktycznych), z czego część z nich zawiera dodatkowo rysunek (grafikę).
W związku z dalszymi planowanymi działaniami w ramach II etapu projektu, zamierza się uzupełnić zasoby platformy o kolejne 16.500 zadań, które będą zawierać 1000 grafik.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 1.000 grafik, na wzór dostarczonych przez Zamawiającego (zał. Nr 4), celem ich adaptacji do standardu grafik do zamieszczenia na platformie EWR, które muszą spełniać poniższe kryteria:
 wymagany format „png”
 muszą być wyraźne, szczególnie w przypadku rysunków technicznych
 zalecana rozdzielczość – minimum 2 mpix dla rysunków bardziej skomplikowanych. W przypadku prostszych grafik, rozdzielczość może być odpowiednio mniejsza (min. 800x600 pix.)
Dostarczone przez autorów zadań grafiki to przeważnie skany z książek (z podaniem źródła lub bez), zdjęcia lub odręczne rysunki.

Kod CPV

79822500-7

Nazwa kodu CPV

Usługi projektów graficznych

Harmonogram realizacji zamówienia

I faza prac obejmuje termin: 17 września – 31grudnia 2018 r. (500 grafik)
II faza prac obejmuje termin: 01 stycznia – 30 czerwca 2019 r. (500 grafik)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Pełna treść zapytania w załączniku

Wiedza i doświadczenie

Pełna treść zapytania w załączniku

Potencjał techniczny

Pełna treść zapytania w załączniku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Pełna treść zapytania w załączniku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Pełna treść zapytania w załączniku

Dodatkowe warunki

Pełna treść zapytania w załączniku

Warunki zmiany umowy

Pełna treść zapytania w załączniku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Pełna treść zapytania w załączniku

Zamówienia uzupełniające

Pełna treść zapytania w załączniku

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Oferty oceniane będą w dwóch etapach:
I etap
badanie i ocena w zakresie spełniania warunków, opisanych w rozdziale „Warunku udziału w postępowaniu oraz opis sposobu przygotowania oferty”. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane w ocenie merytorycznej.
II etap
Ocena merytoryczna.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął założenia, przypisując im odpowiednio wagi procentowe. Maksymalnie będzie można uzyskać 100 punktów. Ocena ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższymi kryteriami:
Najniższa zaproponowana cena spośród złożonych ofert/cena oferty ocenianej x 80 %.
Kolejne punkty (maks. 20 pkt) będzie można uzyskać za opracowanie grafik przedstawionych w zał. nr 4 do Zapytania ofertowego), przy czym za wykonanie :
 0 grafik przyznaje się: 0 pkt.
 1 grafiki przyznaje się: 5 pkt.
 2 grafiki przyznaje się: 10 pkt.
 3 grafik przyznaje się: 20 pkt.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez oferenta wynosi 100 (maks. 80 pkt cena i 20 pkt za wykonane grafiki).
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że kilku Oferentów uzyskało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie uchylał się od podpisania umowy, Zamawiający będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Adres

Miodowa 14

00-246 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228316161

Fax

228319610

NIP

5260251368

Tytuł projektu

Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle - etap II

Numer projektu

POWR.02.15.00-00-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ORTH Multimedia Sylwester Wróbel

44-200 Rybnik, ul. Wodzisławska 112

Data wpłynięcia: 2018-09-11

Cena: 18 980 zł
Liczba wyświetleń: 398