Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem na zadanie pn.: Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania - Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Administracyjne w Jaworznie.

Data publikacji: 31.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-09-2018

Numer ogłoszenia

1134254

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 17.09.2018r. do godz. 10.00 za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade na stronie www.logintrade.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Ząbek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 61 40 163 / zamowienia@sce.jaw.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem na zadanie pn.: Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania - Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Administracyjne w Jaworznie. Szczegółowy zakres prac wynika z udostępnionych załączników do SWZ: Warunki techniczne 13/2018, Wytyczne do projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych, Umowa projekt.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej.

Przedmiot zamówienia

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem na zadanie pn.: Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania - Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Administracyjne w Jaworznie. Szczegółowy zakres prac wynika z udostępnionych załączników do SWZ: Warunki techniczne 13/2018, Wytyczne do projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych, Umowa projekt.

Kod CPV

71322200-3

Nazwa kodu CPV

Usługi projektowania rurociągów

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca winien wykonać pracę do 30.11.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego wykonania Zamówienia.

Potencjał techniczny

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym do należytego wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania Zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do należytego wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania Zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie Zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty, oświadczenia wymagane od Wykonawcy - zgodnie z treścią SWZ i załącznikami do SWZ. SWZ dostępna również na stronie internetowej SCE: www.sce.jaw.pl w zakładce Ogłoszenia oraz po zarejestrowaniu na platformie zakupowej LOGINTRADE poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.platforma.logintrade.net

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium: cena - 100%

Wykluczenia

Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
a) nie spełniają warunków udziału w Postępowaniu określonych w §3 Specyfikacji,
b) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
c) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji,
d) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
e) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym Postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu tego Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu tego Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielnie Zamówienia a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SP. Z O.O.

Adres

al. aleja Tysiąclecia 7

43-603 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

NIP

6320000068

Tytuł projektu

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna - etap II.

Numer projektu

POIS.01.07.02-00-0020/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Biuro Inżynierii Środowiska Jacek Łabuz, ul. Długoszyńska 21c, 43-600 Jaworzno
Data wpłynięcia: 18.09.2018r. godzina 23:45
Cena: 15 500,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 105