Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa leasingu operacyjnego sprzętu laboratoryjnego

Data publikacji: 01.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-10-2018

Numer ogłoszenia

1134247

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z wyłonieniem dostawców dnia 21.09.2018r. poszczególnych urządzeń, do ogłoszenia zostali dodani poszczególni dostawcy oraz wartości urządzeń. Dodano parametr brzegowy zapytania ofertowego "Maksymalna wartość wykupu: max. 19%".
Dodano załączniki zapytanie ofertowe i formularz oferty.
Poprawiono omyłkę pisarską w tytule załacznika.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim, elektronicznie na adres: zamowienia@panamedica.com.pl, do dnia: 02.10.2018, do godziny 12:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@panamedica.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Michalik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

790845657

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego sprzętu laboratoryjnego:
Min.24 miesiące (24 raty), max 26 miesięcy (26 rat)
Wpłata własna Zamawiającego (wpłata początkowa): max.10%
Maksymalna wartość wykupu: max. 19%
Waluta leasingu PLN
Umowa leasingu na każde urządzenie oddzielnie.
Wartość przedmiotów leasingu : 1 480 145.14 zł netto
W tym:
1. Plastometr - 44 075,00 zł netto, dostawca Azurr- Technology, s.r.o Dolni Bečva 756 55; Č.p 579 Republika Czeska
2. Mikroskop optyczny wysokiej rozdzielczości – 229 490,14 zł netto, dostawca KEYENCE INTERNATIONAL BELGIUM NV/SA Bedrijvenlaan 5 2800 Mechelen BELGIA
3. Mieszadło mechaniczne - 10 980,00 zł netto, dostawca Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21 87-100 Toruń
4.Ekstruder wraz z oprzyrządowaniem - 1 195 600,00 zł netto, dostawca DANLAB Danuta Katryńska ul. Handlowa 6A 15-399 Białystok

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ełcki Miejscowość: Ełk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do realizacji poszczególnych zadań Projektu POIR.01.01.01-00-1262/17-00 Efektywne wprowadzanie nanocząstek ZnO do polipropylenu w celu otrzymania antybakteryjnych włókninowych wyrobów medycznych

Przedmiot zamówienia

Leasing operacyjny:
Min.24 miesiące (24 raty), max 26 miesięcy (26 rat)
Wpłata własna Zamawiającego (wpłata początkowa): max.10%
Maksymalna wartość wykupu: max. 19%
Waluta leasingu PLN
Umowa leasingu na każde urządzenie oddzielnie.
Wartość leasingu : 1 480 145.14 zł netto
W tym:
1. Plastometr - 44 075,00 zł netto, dostawca Azurr- Technology, s.r.o Dolni Bečva 756 55; Č.p 579 Republika Czeska
Parametry techniczne:
Możliwość wyznaczania wagowego współczynnika płynięcia MFR oraz objętościowego współczynnika
płynięcia MVR.
Zgodność z normami min. ISO 1133
Zakres obciążeń: 0,325 do 21,6 kg.
Zestaw odważników uzupełniających umożliwiający testy z obciążeniami do 21,6 kg.
Zakres temperatury: min. +50°C do min. 400°C.
Automatyczne odcinanie próbek
Możliwość pomiaru bez odcinania próbek
Oprogramowanie.
2. Mikroskop optyczny wysokiej rozdzielczości – 229 490,14 zł netto, dostawca KEYENCE INTERNATIONAL BELGIUM NV/SA Bedrijvenlaan 5 2800 Mechelen BELGIA
Parametry techniczne:
Kamera
Element odbioru obrazu:
Rozdzielczość w zakresie nie mniejszym niż od 2 miliony pikseli: 1600 (poziom) x 1200 (pion);
do 18 milionów pikseli 4800 (poziom) x 3600 (pion) w trybie x3 CMOS;
Funkcja HDR na żywym obrazie oraz High HDR;
Możliwość demontażu kamery wraz z obiektywem z podstawy;
Możliwość zamontowania boroskopów lub endoskopów do kamery przez złącze C
Monitor LCD: Kolorowy wyświetlacz LCD min. 23" min. 1920 x 1080;
Obiektyw :
1. Powiększenie w przedziale 100-1000x o odległości roboczej nie mniejsze niż 20 mm
2. Powiększenie w przedziale 500-5000x o odległości roboczej nie mniejsze niż 4 mm w skokach stałych 500,
1000, 2000, 3000, 5000x;
3. Mieszadło mechaniczne - 10 980,00 zł netto, dostawca Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21 87-100 Toruń
Parametry techniczne:
Maksymalny moment obrotowy na trzpieniu do łopatek mieszających – 400 Ncm
Elektroniczna kontrola prędkości mieszadła
Maksymalna gęstość mieszanych płynów 250000 mPas
Możliwość komunikacji z komputerem za pomocą portu RS232
Moc silnika wejściowa 150W
Statyw z podstawą
Komplet mieszadeł dla płynów o różnej lepkości
4. Ekstruder wraz z oprzyrządowaniem - 1 195 600,00 zł netto, dostawca DANLAB Danuta Katryńska ul. Handlowa 6A 15-399 Białystok
Parametry techniczne:
ekstruder:
napęd moc min. 5,5 kW z zabezpieczeniem przeciążeniowym, przeciwzwarciowym i przeciwporażeniowym
Maksymalny moment obrotowy min. 80 Nm (min.po 40 Nm na ślimak)
Średnica ślimaków min. 20mm
Długość ślimaka 40D
Budowa ślimaków – segmentowa
Kierunek obrotów ślimaków – współbieżny lub przeciwbieżny
Zakres prędkości 0,5-600 obr/min
Maksymalna temperatura pracy 400oC
Maksymalne ciśnienie 350 bar
Ośmiostrefowy regulator temperatury
Minimum 4 strefy grzewcze
Wydajność min. 15kg
Min. Cztery punkty zasilające z możliwością zamknięcia lub wykorzystania jako punkty zasilające, pomiarowe
lub odgazowania.
Dodatkowe min. 2 boczne otwory zasilające
Oprzyrządowanie:
Obudowa ekstrudera dzielona umożliwiająca szybki dostęp do części mających kontakt z materiałem, szybkie
czyszczenie i analizę procesu wytłaczania
Sekcja odgazowania wbudowana max. Podciśnienie -min 0,8 bar, wydajność min. 400 l/min
Urządzenie wykonane z materiałów o wysokiej odporności na ścieranie
Urządzenie wyposażone w dysze wymienne: jednootworowa max. 4 mm, czterootworowa max. 4mm,
Podajnik wolumetryczny pozwalający na zasilanie ekstrudera granulatem, dodatkowo proszkiem, szybkość
podawania min. 0,5 – 5kg/h oraz min.5-20 kg/h
Jednostka dozowania płynu o wydajności min. 0,8-32 l/h
Jednostka odbioru peletyzowania
Wanna zestalająca z wodą o długości min. 1000 mm szerokości min. 120 mm w obiegu zamkniętym z
chłodnicą z osuszaczem powietrza

Kod CPV

66000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 14 dni od dnia gotowości dostarczenia sprzętu przez wybranego dostawcę nie później niż do 12 grudnia 2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i wagi
procentowe:
- opłata początkowa (30%)
- cena ( 70%)
2. Sposób przyznawania punktacji będzie polegał na:
- W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną netto.
Punktacja zostanie przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:
Wc = [ Cmin/Cr ] x 100 x X %,
gdzie: Wc–liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „Cena”,
Cmin – cena najtańszej oferty,
Cr – cena oferty rozpatrywanej,
X- waga dla kryterium „Cena”

- W zakresie kryterium „opłata początkowa” najwyżej punktowana będzie oferta posiadająca
najwięcej punktów wynikających z najniższej opłaty początkowej . Punktacja zostanie
przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:
Wj = [ (J1)/Jmax ] x 100 x X %,
gdzie: Wj–liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „opłata początkowa”,
Jmax – maksymalna ilość punktów do zdobycia wynikająca z najniższej opłaty początkowej 30pkt.,
J1 – opłata początkowa w wysokości: 10% - 0 pkt, 5% -10pkt, 1%- 20pkt., 0% - 30pkt.
X- waga dla kryterium „opłata początkowa”
Łączna ocena oferty:
Woferty= Wc + Wj
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku gdy oferent
pominie jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie
zostanie mu przyznanych 0 pkt.
3. Oferta która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największa liczbę przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PANAMEDICA MACIEJ MICHALIK

Adres

Józefa Ignacego Kraszewskiego 18/7

15-025 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

503034164

NIP

7752463396

Tytuł projektu

Efektywne wprowadzanie nanocząstek ZnO do polipropylenu w celu otrzymania antybakteryjnych włókninowych wyrobów medycznych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1262/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PKO Leasing S.A., Al. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 20, 93-281 Łódź

Data wpłynięcia oferty 02.10.2018r.

Wartość:
1. Plastometr - 46 098,13 zł netto
2. Mikroskop optyczny wysokiej rozdzielczości – 240 024,17 zł netto
3. Mieszadło mechaniczne - 11 484,12 zł netto
4. Ekstruder wraz z oprzyrządowaniem - 1 250 480,94 zł netto
Liczba wyświetleń: 456