Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup sprzętu ogłoszenie nr 8/FREE/POPC/3.2/

Data publikacji: 04.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2018

Numer ogłoszenia

1134215

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

- Treść ogłoszenia została zmieniona w dn. 10.09.2018r. Szczegółowe informacje w załączniku "Informacja o zmianie treści zapytania” Zamieszczono również poprawione Zapytanie ofertowe.
- W dniu 25.09.2018r. treść ogłoszenia została zmieniona. Szczegółowe informacje w załączniku "Informacja o zmianie treści zapytania nr 2". Zamieszczono również poprawione Zapytanie ofertowe. Dodane odpowiedzi na zadanie pytania.
- W dniu 30.09.2018 r. treść ogłoszenie została zmieniona. Szczegółowe informacje w załączniku " Informacje o zmianie treści zapytania nr 3". W załączniku znajduję się również odpowiedź na zadane pytanie. Zamieszczono poprawione Zapytanie Ofertowe.
- W dniu 05.10.2018 zostało dodane sprostowanie omyłki pisarskiej oraz ujednolicenie Istotnych Postanowień Umownych, informację o zmianach znajdują się w załączniku Sprostowanie, umieszczono również odpowiedzi na pytania,

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej (ul. Konwiktorska 9/6, 00-216 Warszawa) w kopercie zamkniętej, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert, zawierającej oznaczenie: „Oferta – tablety, materiały dydaktyczne, aplikacja”.
2. Wydłużony termin składania ofert: do dn. 10.10.2018r., do godz. 8:00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu poprzez przesłanie oferty na adres e-mail wskazany w danych Zamawiającego na str. 1.
5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@free.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Polański

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 843 14 28

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) zakup i dostawa 1247 tabletów, w tym: w zakresie projektu pt. „Kod do przyszłości - podregion Elbląski”, umowa POPC.03.02.00-00-0179/17-00 – 79 tabletów „ Kod do przyszłości - podregion Łódzki” umowa POPC.03.02.00-00-0177/17-00 – 313 tabletów „Kod do przyszłości – podregion Warszawski Zachodni” umowa POPC.03.02.00-00-0178/17-00 – 316 tabletów „Kod do przyszłości – podregion Świecki” umowa POPC.03.02.00-00-0182/17-00 – 183 tabletów „Kod do przyszłości – podregion Siedlecki” umowa POPC.03.02.00-00-0176/17-00 316 tabletów. Dostawa ww. tabletów nastąpi do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego (siedziba Zamawiającego w Warszawie oraz biuro projektu), a docelowo do co najmniej 140 lokacji wskazanych przez Zamawiającego (5 lokacji – NUTS Elbląski, 31 lokacji – NUTS Łódzki, 29 lokacji – NUTS Warszawski Zachodni, 20 lokacji – NUTS Świecki, 35 lokacji – NUTS Siedlecki).
„Kod do Przyszłości” - podregion Grudziądzki, umowa POPC.03.02.00-00-0092/17-00 –8 tabletów – 4 lokacje, „Kod do Przyszłości podregion Wałbrzyski”, umowa POPC.03.02.00-00-0075/17-00 - 8 tabletów 4 lokacje, „Kod do Przyszłości - podregion Sieradzki", umowa POPC.03.02.00-00-0095/17-00 - 8 tabletów -4 lokacje, „Kod do Przyszłości - podregion Skierniewicki", umowa POPC.03.02.00-00-0094/1700 - 8 tabletów - 4 lokacje, „Kod do Przyszłości podregion Warszawski Wschodni”, umowa POPC.03.02.OO-OO-0073/17-00 - 8 tabletów 4 lokacje,
2) zakup i dostawa zestawów klocków do nauki programowania Lego We Do (lub urządzenie równoważne) oraz zakup zasilania zapewniających ciągłą pracę robotów wraz z ładowarką ( baterię – akumulatory) w tym:
zestawy Lego WeDo 2.0 (lub równoważne) – 555 zestawów:
• 40 zestawów (dostarczone do 5 lokacji szkół w NUTS Elbląskim) – projekt „Kod do Przyszłości - podregion Elbląski”;
• 124 zestawów (dostarczone do 31 lokacji – szkół w NUTS Łódzkim) – projekt „Kod do Przyszłości - podregion Łódzkie”,
• 116 zestawów (dostarczone do 29 lokacji – szkół w NUTS Warszawskim Zachodnim) - „Kod do Przyszłości - podregion Warszawskie Zachodnie”,
• 80 zestawów (dostarczone do 20 lokacji – szkół w NUTS Świeckim) – projekt „Kod do Przyszłości – podregion Świecki”,
• 140 zestawów (dostarczone do 35 lokacji – szkół w NUTS Siedleckim) – projekt „Kod do Przyszłości – podregion Siedleckie”.
• 11 zestawów ( dostarczone do maksymalnie 4 szkół w NUTS Grudziądzkim) – projekt „Kod do przyszłości – podregion Grudziądzkie”
• 11 zestawów ( dostarczone do maksymalnie 4 szkół w NUTS Wałbrzyskim) – projekt „Kod do przyszłości – podregion Wałbrzyskie”
• 11 zestawów ( dostarczone do maksymalnie 4 szkół w NUTS Sieradzkim) – projekt „Kod do przyszłości – podregion Sieradzkie”
• 11 zestawów ( dostarczone do maksymalnie 4 szkół w NUTS Skierniewickim) – projekt „Kod do przyszłości – podregion Skierniewickie”
• 11 zestawów ( dostarczone do maksymalnie 4 szkół w NUTS Warszawskim Wschodnim) – projekt „Kod do przyszłości – podregion Warszawskie Wschodnie”
Zasilanie - akumulatory i ładowarka w ilości: 2 szt. baterii na robota, minimum jedna ładowarka na lokalizacje tj.:
555 zestawów x 2 szt. baterii = 1110 szt. baterii
140 lokalizacji x minimum 1 ładowarka = minimum 140 ładowarek do akumulatorów

3) wykonanie i dostawa, zainstalowanie na tabletach aplikacji mobilnej
UWAGA! Zamówienie dotyczy dziesięciu wniosków o dofinansowanie.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa sprzętu - tabletów oraz klocków do nauki programowania wraz z dostawą aplikacji mobilnej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) zakup i dostawa 1247 tabletów, w tym: w zakresie projektu pt. „Kod do przyszłości - podregion Elbląski”, umowa POPC.03.02.00-00-0179/17-00 – 79 tabletów „ Kod do przyszłości - podregion Łódzki” umowa POPC.03.02.00-00-0177/17-00 – 313 tabletów „Kod do przyszłości – podregion Warszawski Zachodni” umowa POPC.03.02.00-00-0178/17-00 – 316 tabletów „Kod do przyszłości – podregion Świecki” umowa POPC.03.02.00-00-0182/17-00 – 183 tabletów „Kod do przyszłości – podregion Siedlecki” umowa POPC.03.02.00-00-0176/17-00 316 tabletów. Dostawa ww. tabletów nastąpi do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego (siedziba Zamawiającego w Warszawie oraz biuro projektu), a docelowo do co najmniej 140 lokacji wskazanych przez Zamawiającego (5 lokacji – NUTS Elbląski, 31 lokacji – NUTS Łódzki, 29 lokacji – NUTS Warszawski Zachodni, 20 lokacji – NUTS Świecki, 35 lokacji – NUTS Siedlecki).
„Kod do Przyszłości” - podregion Grudziądzki, umowa POPC.03.02.00-00-0092/17-00 –8 tabletów – 4 lokacje, „Kod do Przyszłości podregion Wałbrzyski”, umowa POPC.03.02.00-00-0075/17-00 - 8 tabletów 4 lokacje, „Kod do Przyszłości - podregion Sieradzki", umowa POPC.03.02.00-00-0095/17-00 - 8 tabletów -4 lokacje, „Kod do Przyszłości - podregion Skierniewicki", umowa POPC.03.02.00-00-0094/1700 - 8 tabletów - 4 lokacje, „Kod do Przyszłości podregion Warszawski Wschodni”, umowa POPC.03.02.OO-OO-0073/17-00 - 8 tabletów 4 lokacje,
2) zakup i dostawa zestawów klocków do nauki programowania Lego We Do (lub urządzenie równoważne) oraz zakup zasilania zapewniających ciągłą pracę robotów wraz z ładowarką ( baterię – akumulatory) w tym:
zestawy Lego WeDo 2.0 (lub równoważne) – 555 zestawów:
• 40 zestawów (dostarczone do 5 lokacji szkół w NUTS Elbląskim) – projekt „Kod do Przyszłości - podregion Elbląski”;
• 124 zestawów (dostarczone do 31 lokacji – szkół w NUTS Łódzkim) – projekt „Kod do Przyszłości - podregion Łódzkie”,
• 116 zestawów (dostarczone do 29 lokacji – szkół w NUTS Warszawskim Zachodnim) - „Kod do Przyszłości - podregion Warszawskie Zachodnie”,
• 80 zestawów (dostarczone do 20 lokacji – szkół w NUTS Świeckim) – projekt „Kod do Przyszłości – podregion Świecki”,
• 140 zestawów (dostarczone do 35 lokacji – szkół w NUTS Siedleckim) – projekt „Kod do Przyszłości – podregion Siedleckie”.
• 11 zestawów ( dostarczone do co maksymalnie 4 szkół w NUTS Grudziądzkim) – projekt „Kod do przyszłości – podregion Grudziądzkie”
• 11 zestawów ( dostarczone do maksymalnie 4 szkół w NUTS Wałbrzyskim) – projekt „Kod do przyszłości – podregion Wałbrzyskie”
• 11 zestawów ( dostarczone do maksymalnie 4 szkół w NUTS Sieradzkim) – projekt „Kod do przyszłości – podregion Sieradzkie”
• 11 zestawów ( dostarczone do maksymalnie 4 szkół w NUTS Skierniewickim) – projekt „Kod do przyszłości – podregion Skierniewickie”
• 11 zestawów ( dostarczone do maksymalnie 4 szkół w NUTS Warszawskim Wschodnim) – projekt „Kod do przyszłości – podregion Warszawskie Wschodnie”
Zasilanie - akumulatory i ładowarka w ilości: 2 szt. baterii na robota, minimum jedna ładowarka na lokalizacje tj.:
555 zestawów x 2 szt. baterii = 1110 szt. baterii
140 lokalizacji x minimum 1 ładowarka = minimum 140 ładowarek do akumulatorów

3) wykonanie i dostawa, zainstalowanie na tabletach aplikacji mobilnej
UWAGA! Zamówienie dotyczy dziesięciu wniosków o dofinansowanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w treści Zapytania ofertowego.

Kod CPV

39162110-9

Nazwa kodu CPV

Sprzęt dydaktyczny

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30213100-7 Komputer tablet,
39162000-5 Pomoce naukowe,
39162100-6 Pomoce dydaktyczne,
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

W zakresie: zakupu i dostawy tabletów zgodnie z następującymi założeniami: 302 szt. do 29.10.2018r., 342 szt. do 15.01.2019r., 302 szt. do 31.05.2019, 301 szt. do 30.09.2019r.;
W zakresie: zakupu i dostawy klocków: maksymalnie do dn. 29.10.2018r.
W zakresie zakupu, dostawy i instalacji aplikacji mobilnej: maksymalnie do dn. 22.10.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia ww. warunku.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w Zapytaniu, w tym:

Spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
i. 1 dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości minimum 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto);
ii. 1 dostawę sprzętu dydaktycznego do szkół o wartości minimum 300 000,00 zl brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto);
iii. 1 dostawę aplikacji wykonanej w języku PHP o wartości minimum 40 000,00 zł brutto.

UWAGA! W przypadku umów obejmujących również inne działania Zamawiający wymaga, aby wartość dotycząca poszczególnych dostaw wynosiła minimum 500 000,00 zł dla sprzętu i oprogramowania, 300 000,00 zł dla sprzętu dydaktycznego i 40 000,00 zł dla aplikacji.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia ww. warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w Zapytaniu, w tym:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania:
Kierownik Projektu – osoba która odpowiadała za realizację jako Kierownik Projektu co najmniej 2 projektów odpowiadających swoim rodzajem usłudze będącej przedmiotem zamówienia, tj. dostawie sprzętu informatycznego i oprogramowania o wartości minimum 300 000,00 zł każdy;
Programista PHP - osoba, która posiada doświadczenie w przygotowywaniu aplikacji w języku PHP oraz konfiguracji sprzętu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia przez jedną osobę kilku z powyższych funkcji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w Zapytaniu, w tym:
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - weryfikacja na podstawie Oświadczenia.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią punktu E. Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania istotnych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć w szczególności:
a. harmonogramu realizacji zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym,
b. [usunięto]
c. zmiany wartości zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Zamawiający dopuszcza istotną zmianę umowy w przypadkach, gdy:
a. Wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły wyższej”, np.: katastrofalne działanie przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.), katastrofalne działanie ludzkości (działania wojenne itp.), zmiana przepisów prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.), zakładając, że okoliczności te były niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, skutkując niemożliwością dotrzymania terminu.
b. Wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą zmienić harmonogram realizacji zamówienia i/lub przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy.
c. Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zarazem nie powodują zmiany przedmiotu zamówienia (np. zmiana oferowanego sprzętu z uwagi na wycofanie danego modelu ze sprzedaży i zastąpienie go innym, spełniającym wymagania).
d. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1). zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
e. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
f. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 1) na podstawie postanowień umownych, tj. zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy, 2). w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 3) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
g. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Formularz Ofertowy wraz z załącznikami;
- Jeżeli Wykonawca chce zawrzeć dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą być niezbędne dla prawidłowej oceny oferty i realizacji Zamówienia, powinny one zostać dołączone jako załączniki do oferty.
- Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski, winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski;
- Dokumentację techniczną oferowanych modeli tabletów i modeli klocków.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM 1: CENA (60%).
• waga kryterium: 60%,
• maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 60,00 pkt.;
• punkty oblicza się na podstawie wzoru: C= Cn/Cb ×100 ×60%; gdzie:
Cn oznacza najkorzystniejszą cenę brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb oznacza cenę brutto w ofercie badanej.

KRYTERIUM 2: OBSŁUGA GWARANCYJNA:
• waga kryterium: 30%,
• maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 30,00 pkt.;
• punkty oblicza się za zaoferowany wariant serwisu tabletów w ramach obsługi gwarancyjnej:
o 30,00 pkt za zapewnienie serwisu tabletów typu NBD (next business day), przez co Zamawiający rozumie wymianę sprzętu następnego dnia roboczego po zasygnalizowaniu problemu; dostawę sprzętu do danej szkoły i naprawę w ramach serwisu gwarancyjnego przez okres obsługi gwarancyjnej;
o 0,00 pkt za brak zapewnienia ww. rozwiązania.

KRYTERIUM 3: UBEZPIECZENIE SPRZĘTU OD KRADZIEŻY I USZKODZENIA
• waga kryterium: 10%,
• maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 10,00 pkt.;
• punkty oblicza się za zaoferowany wariant zapewnienia ubezpieczenia tabletów w ramach obsługi gwarancyjnej przez okres nieodpłatnej obsługi gwarancyjnej:
o 10,00 pkt za zapewnienie ubezpieczenia tabletów od kradzieży i uszkodzeń na okres realizacji projektu (okres nieodpłatnej obsługi gwarancyjnej);
o 0,00 pkt za brak zapewnienia ww. rozwiązania.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. Punkty obliczane są na podstawie sumy punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert (liczba punktów w kryterium CENA + liczba punktów w kryterium OBSŁUGA GWARANCYJNA + liczba punktów w kryterium UBEZPIECZENIE SPRZĘTU OD KRADZIEŻY I USZKODZENIA.”

Wykluczenia

1. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
a. Treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu,
b. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia;
c. Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
d. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
e. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Oferty Wykonawców wykluczonych zostają odrzucone.
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty prowadzących do dokonania istotnych zmian treści oferty.
4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
5. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem Projektu. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, kurateli lub opieki.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ

Adres

Konwiktorska 9/6

00-216 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228431428

NIP

5252619658

Tytuł projektu

Kod do Przyszłości - podregion Łódzki

Numer projektu

POPC.03.02.00-00-0177/17-00

Inne źródła finansowania

„Kod do przyszłości - podregion Elbląski”, umowa POPC.03.02.00-00-0179/17-00, „ Kod do przyszłości - podregion Łódzki” umowa POPC.03.02.00-00-0177/17-00, „Kod do przyszłości – podregion Warszawa Zachodnia” umowa POPC.03.02.00-00-0178/17-00, „ Kod do przyszłości – podregion Świecki” umowa POPC.03.02.00-00-0182/17-00, „ Kod do przyszłości – podregion Siedlecki” umowa POPC.03.02.00-00-0176/17-00 „Kod do Przyszłości - podregion Grudziądzki, umowa POPC.03.02.00-00-0092/17-00, „Kod do Przyszłości podregion Wałbrzyski”, umowa POPC.03.02.00-00-0075/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion Sieradzki", umowa POPC.03.02.OO-OO-0095/17-OO, „Kod do Przyszłości - podregion Skierniewicki", umowa POPC.03.02.OO-OO-0094/1700, „Kod do Przyszłości podregion Warszawski Wschodni”, umowa POPC.03.02.OO-OO-0073/17-OO” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 — 2020 w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. „

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa Wykonawcy:
Konsorcjum firm Update Plus Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), E-DEAL

Adres Wykonawcy:
Rydzyny 89E, 95 – 200 Pabianice (Lider Konsorcjum), ul. Tuwima 97, 90-031 Łódź (Partner Konsorcjum)

Data wpłynięcia oferty:
10.10.2018 r.

Cena oferty: 1 705 181,23 zł (milion siedemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden zł, 23/100) brutto.
Liczba wyświetleń: 328