Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe polegające na zaangażowaniu kierownika B + R.

Data publikacji: 27.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-09-2018

Numer ogłoszenia

1133396

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę prosimy dostarczyć:
osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 04.09.2018r. do godz. 9:30 – na adres: 4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra do Sekretariatu(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na kierownika B + R do projektu Autonomiczny system kryptograficzny ze wsparciem dla bezpiecznej dystrybucji kluczy jednorazowych” oraz „Prosimy nie otwierać przed 04.09.2018, godz. 10:30”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Czura

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez kierownika B + R.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zaangażowanie kierownika B + R do realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez kierownika B + R.
Kierownik projektu będzie świadczył usługi na podstawie umowy zlecenia w wymiarze średnio 80h /miesiąc w okresie trwania projektu (od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji projektu).

Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

79420000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi związane z zarządzaniem

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020r. z uwzględnieniem terminu przyjęcia przez Instytucję Pośredniczącą całości dokumentacji związanej z ostatecznym rozliczeniem projektu, czyli wniosku o płatność końcową.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
• cena (C) – 50%
• czas reakcji (R) – 40%
• liczba spotkań (S) – 10%

2. Opis sposobu przyznawania punktacji
a) Cena brutto za realizacje całego zamówienia - 50 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:


Cmin
C = ------------- x 50
C oB

Gdzie :

Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena

b) Czas reakcji – 40%, przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

• Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje czas reakcji, czyli udzielenia odpowiedzi wynoszący od 13 do 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania – otrzyma 0 punktów
• Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje czas reakcji, czyli udzielenia odpowiedzi wynoszący od 5 do 12 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania – otrzyma 10 punktów
• Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje czas reakcji, czyli udzielenia odpowiedzi wynoszący poniżej 5 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania – otrzyma 40 punktów

Uwaga! Jeżeli Oferent/Wykonawca wskaże 25 godzin i więcej, jego oferta zostanie odrzucona.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 40 punktów.

Ocenie będzie podlegał czas reakcji Wykonawcy, tzn. czas, w jakim Wykonawca będzie udzielał merytorycznej odpowiedzi na pytania/zagadnienia, od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na taką odpowiedź przez Zamawiającego.
Czas reakcji Wykonawca zadeklaruje w Formularzu ofertowym.

c) Liczba spotkań – 10%, przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

• Jeżeli Wykonawca zadeklaruje liczbę spotkań w liczbie 1 w miesiącu – otrzyma 0 punktów
• Jeżeli Wykonawca zadeklaruje liczbę spotkań w liczbie od 2 do 3 w miesiącu – otrzyma 2 punkty
• Jeżeli Wykonawca zadeklaruje liczbę spotkań w liczbie powyżej 3 w miesiącu – otrzyma 10 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 10 punktów.
Uwaga! Jeżeli Oferent/Wykonawca zadeklaruje liczbę spotkań w liczbie 0, jego oferta zostanie odrzucona.

Ocenie będzie podlegała liczba spotkań, organizowanych przez Zamawiającego w celu omówienia postępów prac realizowanych przez Wykonawcę w ramach projektu, jaką Wykonawca zadeklaruje w Formularzu ofertowym. Spotkania będą się odbywały w biurze projektu w województwie lubuskim.

Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + R + S
Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów przyznana za czas reakcji
S – liczba punktów przyznana za liczbę spotkań

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Autonomiczny system kryptograficzny ze wsparciem dla bezpiecznej dystrybucji kluczy jednorazowych

Numer projektu

RPLB.01.01.00-08-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tomasz Królikowski, 04.09.2018 r., 190 000 ZŁ
Liczba wyświetleń: 430