Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni laboratoryjnej

Data publikacji: 25.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-09-2018

Numer ogłoszenia

1133216

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. W ofercie wskazać należy cenę ofertową netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT – za 1 m2 wynajmu. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN). Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
4. Cena oferty określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione doskładania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeśli uprawnienie takie nie wynika z informacji zawartych w KRS/CEIDG (dostępnych w ogólnopolskich bazach), do oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy.
6. Oferty należy złożyć do dnia 03.09.2018r.
7. Oferty należy składać osobiście, pocztą elektroniczną , pocztą tradycyjną lub kurierem (adres: Sky Tronic Sp. z o.o., ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław, biuro@skytronic.com.pl).
8. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego.
9. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie oraz oferty bez opłaconego wadium nie będą podlegały ocenie.
10. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
11. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
12. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@skytronic.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Gudaszewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

885 011 080

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej na potrzeby prowadzenia prac B+R w projekcie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie autonomicznego bezzałogowego statku powietrznego do inspekcji termowizyjnych dużych obiektów inżynieryjnych, w oparciu o technologię sterowania rozmytego”.
Wynajmowana powierzchnia laboratoryjna musi umożliwiać przeprowadzenie prac B+R w ramach prowadzonego projektu oraz musi spełniać następujące wymagania:
- lokalizacja: Wrocław – województwo dolnośląskie,
- obszar obiektu o powierzchni ok. 20 m2, składający się z 1 pomieszczenia,
- dostęp do toalety,
- minimum 4 (cztery) łącza internetowe,
- parking ogólnodostępny,
- wynajmowana powierzchnia musi być gotowa do użytkowania bez dodatkowych nakładów pieniężnych, w dobrym stanie technicznym oraz spełniająca standardy p.poż i BHP,
- lokal powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, ciepło,
- możliwość korzystania z wynajmowanej powierzchni: 24h na dobę.

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem przez okres realizacji projektu; począwszy od września 2018 – do zakończenia realizacji projektu, maksymalnie 24 miesiące. Aktualny termin zakończenia realizacji projektu: sierpień 2020r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji projektu w wyniku decyzji Instytucji zawierającej z Zamawiającym umowę o dofinansowanie projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) posiadają prawo do dysponowania lokalem.
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
c) zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
d) zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
e) zmian umowy o dofinansowanie projektu,
f) zmian w projekcie w wyniku decyzji Instytucji zawierającej z Zamawiającym umowę o dofinansowanie projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta przygotowana według wzoru stanowiącego zał. 1 do niniejszego zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena netto - Waga: 100 pkt.
2. Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana w/g formuły: C=(Cm/Cx)*100;
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
Cm – minimalna cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;
Cx – cena netto rozpatrywanej oferty
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów.
4. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając ofertę dodatkową, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.

Wykluczenia

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SKY TRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Fabryczna 16H

53-609 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

795407401

NIP

8943084919

Tytuł projektu

Opracowanie autonomicznego bezzałogowego statku powietrznego do inspekcji termowizyjnych dużych obiektów inżynieryjnych, w oparciu o technologię sterowania rozmytego.

Numer projektu

RPDS.01.02.01-02-0033/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wrocławski Park Technologiczny S.A.
ul. Muchoborska 18,
54-424 Wrocław
Data wpłynięcia oferty: 30.08.2018r.
Cena za m2 netto -71,60 z; VAT-16,47 zł; cena brutto -88,07 zł
Liczba wyświetleń: 239