Strona główna
Logo unii europejskiej

Strona główna Ogłoszenia ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/PAWOJAZDY/3 - zakup kursów prawa jazdy kat. C ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/PAWOJAZDY/3 - zakup kursów prawa jazdy kat. C

Data publikacji: 24.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-09-2018

Numer ogłoszenia

1133066

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: ARTERION Inkubator Technologiczny (BIURO PROJEKTU JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI), ul. Rewolucji 1905 roku 82, 90-001 Łódź, pokój nr A19.
2. Termin składania ofert upływa 6 września 2018 roku o godz. 11.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2018 o godz. 13:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@jmm.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Lewandowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

660713090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup kursów prawa jazdy kat. C.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Sieradz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup usługi kursu prawa jazdy kat. C dla uczestników Projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” realizowanego w ramach Poddziałania 11.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1) Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne odbywały się na terenie województwa łódzkiego w miejscowości Sieradz (tj. w miejscowości będącej siedzibą ośrodków egzaminacyjnych w woj. łódzkim, lub ich oddziałów) lub w miejscowości, w której zbierze się przynajmniej 10-osobowa grupa uczestników,
2) Zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne – nauka jazdy w ruchu miejskim odbywały się w miejscowości będącej siedzibą ośrodka egzaminacyjnego (lub jego oddziału), w którym Uczestnik/czka przewiduje zdawanie egzaminu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup usługi kursu prawa jazdy kat. C dla uczestników Projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” realizowanego w ramach Poddziałania 11.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1) Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne odbywały się na terenie województwa łódzkiego w miejscowości Sieradz (tj. w miejscowości będącej siedzibą ośrodków egzaminacyjnych w woj. łódzkim, lub ich oddziałów) lub w miejscowości, w której zbierze się przynajmniej 10-osobowa grupa uczestników,
2) Zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne – nauka jazdy w ruchu miejskim odbywały się w miejscowości będącej siedzibą ośrodka egzaminacyjnego (lub jego oddziału), w którym Uczestnik/czka przewiduje zdawanie egzaminu.

Kod CPV

80411000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkół jazdy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Potencjał techniczny

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 100%

Wykluczenia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

Adres

os. Jana III Sobieskiego 37/21

60-688 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

660713090

Fax

0-61 622-71-73

NIP

8211060291

Tytuł projektu

Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim

Numer projektu

RPLD.11.03.01-10-0081/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 227