Strona główna
Logo unii europejskiej

Usunięcie azbestu i odtworzenie elewacji na budynkach mieszkalnych przy ul. Lipowej 2 i 4 w Siemianowicach Śląskich

Data publikacji: 24.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-09-2018

Numer ogłoszenia

1133055

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w terminie do 10.09.2018 roku do godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”, ul. Bohaterów Westerplatte 22, 41 -100 Siemianowice Śląskie, w Sekretariacie Zarządu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data i godzina jej wpływu do siedziby Zamawiającej.
2. Zamawiająca zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”, ul. Bohaterów Westerplatte 22, 41 -100 Siemianowice Śląskie, w sali konferencyjnej, piętro pierwsze.
4. Otwarcie ofert jest jawne, podczas otwarcia Zamawiająca poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Do bezpośredniego porozumiewania się ze strony Zamawiającej z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby: w zakresie merytorycznym: Wojciech Mędrecki, Andrzej Osucha, w sprawach dotyczących procedury zamówień: Paweł Łatanik (platanik@radcy-prawni.home.pl)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1. Wojciech Mędrecki telefon: 515 259 634 2. Andrzej Osucha telefon: 505 095 385 3. Radca Prawny Paweł Łatanik telefon: 506 055 529

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Usunięcie azbestu i odtworzenie elewacji na budynkach mieszkalnych przy ul. Lipowej 2 i 4 w Siemianowicach Śląskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów" Działanie 5.2. "Gospodarka odpadami" Poddziałanie 5.2.1."Gospodarka odpadami-ZIT"

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Siemianowice Śląskie Miejscowość: Siemianowice Śląskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy dla zadania Usunięcie azbestu i odtworzenie elewacji na budynkach mieszkalnych przy ul. Lipowej 2 i 4 w Siemianowicach Śląskich

Przedmiot zamówienia

1. Zadanie objęte postępowaniem polega na usunięciu i unieszkodliwieniu azbestu, wraz z odtworzeniem elewacji na budynkach mieszkalnych przy ul. Lipowej nr 2 i nr 4 w Siemianowicach Śląskich.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 45262660-5 Usuwanie azbestu, 45000000-7 Roboty budowlane, 45262650-2 Roboty w zakresie okładania, 45321000-3 Izolacja cieplna.
3. Szczegółowy zakres prac precyzuje dokumentacja techniczna i projektowa, składająca się z:
a) Przedmiaru robót Lipowa 2a-2d,
b) Przedmiaru robót - kotwienie Lipowa 2a-2d
c) Przedmiaru robót Lipowa 4a-4c
d) Przedmiaru robót - kotwienie Lipowa 4a-4c,
e) Projektu budowalnego Lipowa 2a-2d,
f) Projektu budowalnego Lipowa 4a-4c,
g) Projektu budowalnego - kotwienie Lipowa 2a-2d,
h) Projektu budowalnego - kotwienie Lipowa 4a-4c,
i) Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26.06.2017 roku (znak: WPN.6401.363.2017.MS - wykonanie budek lęgowych dla ptaków),
stanowiącej integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i podstawę wyceny - Załącznik nr 1.
2. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją i w zakresie wynikającym z pkt 3 powyżej.
3. Zakres oferowanych przez wykonawcę robót winien obejmować kompleksowe wykonanie robót budowlanych, w tym robót towarzyszących i koniecznych do wykonania celem osiągnięcia zamierzonego efektu inwestycyjnego. Zakres robót musi obejmować całość prac opisanych w dokumentacji wynikającej z Załącznika nr 1 wraz pracami towarzyszącymi nieopisanymi w przedmiarze, lecz koniecznymi do wykonania całości zadania, których koszty powinny być ujęte w kosztach ogólnych (pośrednich) wyceny ofertowej.
4. Szczegółowy zakres prac precyzuje dokumentacja – Załącznik nr 1 - stanowiąca integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym do wyceny prac i nie determinuje on zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. W związku z tym Zamawiająca zaleca wizję lokalną w terenie oraz weryfikację zakresu robót.
6. Przewidzianym rodzajem wynagrodzenia za wykonanie zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
7. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 30 maja 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryteriów pomocniczych którymi Zamawiająca będzie się kierowała przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy ocenie ofert Zamawiająca będzie się kierowała na następującymi kryteriami:
a) Cena ofertowa – (waga 45 %),
b) Okres gwarancji – (waga 35 %),
c) Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę – (waga 15 %),
d) Autoryzacja producenta i dostawy systemu docieplenia – (waga 5%).
2. Za ofertę najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P wyliczone wg wzoru określonego w ust. 3 poniżej), spełniająca wszystkie warunki określone w SIWZ.
3. Ilość punktów przyznana badanej ofercie zostanie obliczona według wzorów:

Ad. a) W przypadku kryterium „Cena" oferta „i” podlegająca ocenie otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

C (min)
P(Ci) = ----------- x WG x 100
Ci
gdzie :
P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
C (min) – najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert;
Ci – cena brutto oferty "i";
WG – waga kryterium cena.

Ad. b) Za kryterium „Warunki gwarancji ” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

(Gi -60)
P(Gi) = ----------- x WG x 100
G(max)
gdzie :
P (Gi) – ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Warunki gwarancji”;
Gi – okres gwarancji oferty badanej w miesiącach, liczonych od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
Ocenie podlega okres gwarancji powyżej 60 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji 60 miesięcy lub mniej otrzymają 0 punktów w ramach tego kryterium.
W przypadku wskazania okresu powyżej 96 miesięcy Zamawiająca do obliczeń przyjmuje okres 60 miesięcy.
G (max) – maksymalny okres gwarancji w miesiącach – 96 miesięcy.
WG – waga kryterium okres gwarancji.
* ocenie podlega okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę na warunkach określonych przez Zamawiającą (SIWZ i wzór umowy).

Ad. c) Za kryterium „Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania.

(Zi -20)
P(Zi) = ----------- x WG x 100
Z(max)
gdzie :
P (Zi) – ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium " Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę”;
Zi – ilość osób zatrudnionych przez Oferenta oferty badanej.
Ocenie podlega ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę powyżej 20 osób. Oferty z ilością osób zatrudnionych na umowę o pracę w ilości 20 osób lub mniej otrzymają 0 punktów w ramach tego kryterium.
Z (max) – maksymalny zaoferowana ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę.
WG – waga kryterium warunki „Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę”.

Ad. d) Za kryterium „Autoryzacja producenta i dostawy systemu docieplenia” oferta będzie oceniana według zasady; spełnia lub nie spełnia, czyli oceniana oferta P(Ai) otrzyma albo 5 pkt albo 0 pkt.

4. Ocena punktowa oferty:
Ocena punktowa oferty "i" będzie wynikać z sumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria: Pi = P(Ci) + P(Gi) + P(Zi) + P(Ai)
gdzie :
Pi – ocena punktowa oferty "i";

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia określonych powyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą.

5. Sprawdzenie oferty i określenie jej zgodności z wymaganiami. Przed oceną oferty Zamawiająca sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych. Ocena zgodności oferty przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
6. W części niejawnej Zamawiająca oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SIWZ. Ocenie ofert poddane będą oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz nieodrzucone przez Zamawiającą. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie pomocniczych kryteriów wyboru określonych w SIWZ oraz oceny przez członków komisji przetargowej. Zamawiająca zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
7. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiająca może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
8. Jeżeli cena oferty wydaje się dla Zamawiającej rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającej co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającą, w szczególności jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert oraz kosztorysu inwestorskiego, Zamawiająca może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. Zamawiająca zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w każdym czasie i na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MICHAŁ

Adres

Bohaterów Westerplatte 7A

41-100 Siemianowice Śląskie

śląskie , Siemianowice Śląskie

NIP

6430008384

Tytuł projektu

Usunięcie azbestu i odtworzenie elewacji na budynkach mieszkalnych przy ul. Lipowej 2 i 4 w Siemianowicach Śląskich

Numer projektu

RPSL.05.02.01-24-071D/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PROTECH" Tomasz Musialski, 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Bohaterów Westerplatte 20
Data wpłynięcia oferty: 10.09.2018r.
Cena: 2 459 700,42 zł brutto
Liczba wyświetleń: 541