Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe ploter Lateksowy

Data publikacji: 24.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-09-2018

Numer ogłoszenia

1132981

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W wyniku pomyłki pisarskiej, w załączniku błędnie podano numer NIP. Załącznik został poprawiony o numer NIP: 5783129148.

Miejsce i sposób składania ofert

Pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@a-spe.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@a-spe.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aurelia Michalik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

552367736

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego urządzenia:
1. Hybrydowy Ploter Lateksowy
Przedmiot zamówienia powinien spełniać określone poniżej parametry techniczne oraz funkcje:
- Minimalna szerokość druku 160 cm
- Druk z użyciem białego koloru w standardzie
- Możliwość druku na materiałach o grubości 1 mm
- Druk o wytrzymałości temperaturowej min. 120 °C
- Minimalna prędkość drukowania 20 m/h.
- Stół płaski, podawanie arkuszy, podawanie z roli, system pasa z podsysem próżniowym umożliwiający łatwe ładowanie i automatyczną kontrolę przesuwu mediów
- Druk z roli na rolę, o udźwigu do 100 kg
- Automatyczny system utrzymania głowic koloru białego, podwójna cyrkulacja systemu białej farby
- Automatyczna kontrola dysz

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Gronowo Górne

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego urządzenia:
1. Hybrydowy Ploter Lateksowy

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego urządzenia:
1. Hybrydowy Ploter Lateksowy
Przedmiot zamówienia powinien spełniać określone poniżej parametry techniczne oraz funkcje:
- Minimalna szerokość druku 160 cm
- Druk z użyciem białego koloru w standardzie
- Możliwość druku na materiałach o grubości 1 mm
- Druk o wytrzymałości temperaturowej min. 120 °C
- Minimalna prędkość drukowania 20 m/h.
- Stół płaski, podawanie arkuszy, podawanie z roli, system pasa z podsysem próżniowym umożliwiający łatwe ładowanie i automatyczną kontrolę przesuwu mediów
- Druk z roli na rolę, o udźwigu do 100 kg
- Automatyczny system utrzymania głowic koloru białego, podwójna cyrkulacja systemu białej farby
- Automatyczna kontrola dysz

Kod CPV

30232140-7

Nazwa kodu CPV

Plotery

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferty należy składać do dnia 26.09.2018r. do godziny 15:00
Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień jej nadania bądź sporządzenia. Oferty złożone po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte dnia 28.09.2018r.
Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w bazie konkurencyjności.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 40 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać datę jej sporządzenia i datę obowiązywania. W ofercie należy podać cenę netto w walucie PLN.
W przypadkach gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Oferenta z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty i/lub dostarczenia dodatkowych dokumentów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Załączniki:
Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

A. Całkowita cena netto za dostawę zamówienia – maksymalna ilość punktów 60 pkt.
Liczba punktów przyznawanych będzie wg. wzoru:
PA = CMIN/ CA x 60 pkt.
Gdzie:
PA – Liczba punktów przyznana ofercie
CMIN – Cena netto najniższej oferty wśród wszystkich ofert
CA – Cena oferty ocenianej

B. Okres gwarancji – maksymalna ilość punktów 40 pkt.
- 60 miesięcy i powyżej – 40 pkt.
- od 36 miesięcy do 59 miesięcy – 20 pkt.
- do 35 miesięcy – 0 pkt.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów :
a. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
b. osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub z osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia powyższego Oferent złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

A-SPE EUROPE I.MIANOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Adres

Agatowa 5

82-310 Gronowo Górne

warmińsko-mazurskie , elbląski

Numer telefonu

552367736

NIP

5783129148

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R w firmie A-SPE Europe I.Mianowski Spółka Jawna

Numer projektu

RPWM.01.05.01-28-0031/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Integart Sp. Z o.o.
Błonie, ul. Maszynowa 1,
55-330 Miękinia

26.09.2018 Hybrydowy Ploter Lateksowy – K0Q46A HP Latex R2000 Printer – cena netto 1066725 PLN.
Liczba wyświetleń: 204