Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapewnienie wysokiej jakości szkoleń

Data publikacji: 24.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-09-2018

Numer ogłoszenia

1132972

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w formie pisemnej należy przesłać (pocztą, kurierem, osobiście) na adres: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu., ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
Na kopercie należy umieścić dopisek:
Oferta na realizację szkoleń dla pracowników socjalnych - projekt pn. „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

EDYTA ADAMCZYK

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

662068279

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wysokiej jakości szkoleń dla 30 pracowników socjalnych Zamawiającego w ramach projektu pn. „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość” w liczbie 78 godzin zegarowych w okresie od 1 października 2018 r. do 30 lipca 2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Zamość Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy na realizację szkoleń dla 30 pracowników socjalnych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w ramach projektu pn. „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z Regulaminem konkursu Numer: POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” z wykorzystaniem publikacji MODEL REALIZACJI USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE W MIEŚCIE NA PRAWACH POWIATU oraz „Zasad wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej”

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

a. Szkolenie dotyczące wprowadzenia zmian organizacyjnych wynikających z art. 110a ustawy o pomocy społecznej, doświadczenia innych OPS we wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych - 1 szkolenie 6 h x 1 dzień dla max 30 osób.
Termin realizacji: październik – listopad 2018 r.
b. Standardy pracy socjalnej - dla 2 grup, 3 h x 4 dni dla każdej z nich. max 18 osób w jednej grupie. W sumie 30 osób.
Termin realizacji: grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r.
c. Standardy usług socjalnych - dla 1 grupy 3 h x 4 dni. W szkoleniu wezmą udział pracownicy socjalni, zainteresowani pracą w Zespole ds. usług tj. max 10 osób.
Termin realizacji: luty – marzec 2019 r.
d. Szkolenia stanowiskowe zgodne z modelem usług realizowane dla 4 Zespołów: a) Zespół ds. pierwszego kontaktu b) Zespół ds. pracy socjalnej c) Zespół ds. usług d) Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją, 3h dla każdego z Zespołów.
Termin realizacji: kwiecień – maj 2019 r.
e. Szkolenie dotyczące pracy z klientem wieloproblemowym - dla 2 grup 3 h x 4 dni dla każdej z nich. max 18 osób w jednej grupie. W sumie 30 osób.
Termin realizacji: czerwiec 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania:
- aktualny wpis na dany rok 2018 do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien wykazać, że trener/trenerzy posiadają wiedzę i doświadczenie dydaktyczne w zakresie tematyki szkolenia, należycie wykonał/li (każdy z trenerów) przynajmniej 2 szkolenia z zakresu pracy socjalnej i/lub usług socjalnych i/lub modelowych rozwiązań w zakresie realizacji usług i pracy socjalnej, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie), trwające min. 10 godzin zegarowych (każde ze szkoleń), w których uczestniczyło min. 10 osób (w ramach każdego ze szkoleń).

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wymaga posiadania potencjału technicznego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć harmonogramu realizacji umowy. Czas realizacji może ulec przedłużeniu wyłącznie za zgodą Zamawiającego w sytuacji wystąpienia okoliczności niewynikających z winy Wnioskodawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1);
2. Wykaz dokumentujący doświadczenie trener/ów wskazanych do świadczenia usług w zakresie zamówienia (Załącznik nr 2) wraz z kserokopiami dowodu/ów potwierdzającego należyte wykonanie usług szkoleniowych np.: referencje, kopia umowy zlecenia wraz z zatwierdzonym rachunkiem, kopia umowy o świadczenie usług wraz z podpisaną lub opłaconą przez zamawiającego fakturą lub protokołem wykonania usługi.
3. Szczegółowy program szkolenia, zawierający informację o ilości czasu przeznaczonego na poszczególne zagadnienia, ze wskazaniem na konkretne techniki i narzędzia prowadzenia zajęć (np. wykłady, prezentacje, praca zespołowa itp.).
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3);
5. Życiorys trenera/ów według wzoru (załącznik nr 4) potwierdzający posiadane doświadczenie zawodowe;
6. Doświadczenie w zakresie wdrażania usług i pracy socjalnej o standardzie określonym w publikacji MODEL REALIZACJI USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE W MIEŚCIE NA PRAWACH POWIATU (Załącznik Nr 5)
7. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 6)
8. Potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) – dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
9. wydruk CEIDG lub KRS obowiązujący na dzień wystawienia oferty tj. nie później niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność – dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zamówienia uzupełniające

nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
Kryterium 1 – cena za realizację zamówienia – max. 10 pkt.
Kryterium 2 – doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń - max. 30 pkt.
Kryterium 3 – doświadczenie w zakresie wdrażania usług i pracy socjalnej o standardzie określonym w publikacji MODEL REALIZACJI USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE W MIEŚCIE NA PRAWACH POWIATU – max. 60 pkt.
Zasady oceny według ustalonych kryteriów:

Kryterium 1: Cena (C) za 1 uczestnika projektu brutto w złotych – waga 10% (10 pkt.)
Cena minimalna
Cena (C) = –––––––––––––––––– × 10 punktów
Cena oferty badanej

Kryterium 2: Doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń (D) – waga 30% (30 pkt.)
Przez doświadczenie rozumie się należycie zrealizowane usługi przeprowadzenia szkolenia. W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty za ilość szkoleń należycie przeprowadzonych. Punktowane będą szkolenia z zakresu usług socjalnych i pracy socjalnej, dla grupy min. 10 osobowej zrealizowane w ciągu ostatnich dwu lat przed upływem terminu składania ofert. Punkty liczone będą na podstawie dołączonych referencji, rekomendacji, itp. uwzględniających jakość zrealizowanych usług przeprowadzenia szkolenia. Referencje, rekomendacje poza potwierdzeniem jakości zrealizowanych usług muszą zawierać liczbę osób oraz okres realizacji zamówienia.

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:

Liczba szkoleń (powyżej 2 wymaganych) przeprowadzonych w okresie 2 ostatnich lat przed terminem składania ofert Liczba przyznawanych punktów
do 1 usługi 0 pkt
od 2 do 5 usług 15 pkt
5 usług i więcej 30 pkt

Kryterium 3: doświadczenie w zakresie wdrażania usług i pracy socjalnej o określonym standardzie (M)– waga 60 % (60pkt.)
Przez doświadczenie w zakresie wdrażania usług i pracy socjalnej o określonym standardzie rozumie się zrealizowanie szkoleń w tym zakresie lub/i uczestniczenie we wdrażaniu nowego modelu w ośrodku pomocy społecznej (ops).
Kryterium punktowane będzie w następujący sposób:
- jeżeli Wykonawca uczestniczył we wdrażaniu nowego modelu w ops – 30 pkt.
- jeżeli Wykonawca zrealizował szkolenie, w tym zakresie – 30 pkt.

Liczba punktów uzyskanych przez ofertę = C+D+M
Gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w Kryterium 1
D – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w Kryterium 2
M – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w Kryterium 3

Wykluczenia

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ZAMOŚĆ/MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU

Adres

Lwowska 57

22-400 Zamość

lubelskie , Zamość

Numer telefonu

846393374

Fax

846775640

NIP

9222697472

Tytuł projektu

Dobra organizacja szansą na lepszą jakość

Numer projektu

POWR.02.05.00-00-0199/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Szkoleniowa PRAXE
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Wąska 23

Oferta F.S.PRAXE wpłynęła 13.09.2018 r.

Cena oferty: 29 220,00zł
Liczba wyświetleń: 325