Strona główna
Logo unii europejskiej

SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

Data publikacji: 24.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-09-2018

Numer ogłoszenia

1132853

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w formie pisemnej należy przesłać (pocztą, kurierem, osobiście) na adres: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu., ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
Na kopercie należy umieścić dopisek:
Oferta na realizację superwizji dla pracowników Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (MCPR) - projekt pn. „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

EDYTA ADAMCZYK

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

662068279

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie superwizji dla pracowników MCPR w ramach projektu pn. „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość” w liczbie 194 godzin zegarowych. Superwizja będzie realizowana w ruchu ciągłym w okresie od 1 października 2018 r. do 31 października 2019 r. Zadanie to składa się z następujących modułów:
1. superwizja grupowa dla 30 pracowników socjalnych przeprowadzana średnio raz na 2 m-ce z podziałem na 3 dziesięcioosobowe zespoły. Jedno spotkanie będzie trwać 6 h dla każdej z grup, łącznie 126 h.
2. Superwizja indywidualna dla kadry zarządzającej w wymiarze 8 h. Kadra zarządzająca w ramach korzystania z superwizji zarządzania zmianą będzie wypracowywać nowe rozwiązania organizacyjne z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych.
3. Superwizja indywidualna dla pracowników socjalnych w łącznym wymiarze 60 h realizowana w ruchu ciągłym zgodnie z potrzebami poszczególnych pracowników Centrum.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Zamość Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy na realizację superwizji dla 33 pracowników MCPR, w tym 30 pracowników socjalnych w zakresie pracy socjalnej i 3 osoby z kadry zarządzającej w zakresie zarządzania zmianą w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w ramach projektu pn. „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z Regulaminem konkursu Numer: POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” z wykorzystaniem publikacji MODEL REALIZACJI USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE W MIEŚCIE NA PRAWACH POWIATU oraz „Zasad wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej”

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

od 1 października 2018 r. do 31 października 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Certyfikat superwizora pracy socjalnej

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia to osoby, które zdały egzamin przed Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, działającą na podstawie art. 117 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uzyskały certyfikat superwizora pracy socjalnej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć harmonogramu realizacji umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1);
2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez superwizora certyfikatu superwizora pracy socjalnej
3. Życiorys superwizora według wzoru (załącznik nr 2) potwierdzający posiadane doświadczenie zawodowe;
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3);
5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 4)
6. wydruk CEIDG lub KRS obowiązujący na dzień wystawienia oferty tj. nie później niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność – dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty.
Cena - waga 100 %
Cenę brutto za wykonanie całości zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym z uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia zajęć, w tym ewentualnych materiałów szkoleniowych dla Uczestników.
Punkty przyznawane za kryterium Cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin: CO) x 100 gdzie:
C -liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert,
CO - cena badanej oferty.

Wykluczenia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ZAMOŚĆ/MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU

Adres

Lwowska 57

22-400 Zamość

lubelskie , Zamość

Numer telefonu

846393374

Fax

846775640

NIP

9222697472

Tytuł projektu

Dobra organizacja szansą na lepszą jakość

Numer projektu

POWR.02.05.00-00-0199/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca:
PSPS doradztwo metodyczne i organizacyjne Anna Kłos, Kazimierzówka 103B, 21-040 Świdnik
Oferta wpłynęła 04.09.2018 r.
Cena usługi: 42 680,00 zł
Liczba wyświetleń: 643