Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie mebli łazienkowych

Data publikacji: 23.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-08-2018

Numer ogłoszenia

1132677

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: caritas.brodnica2018@gmail.com
Ostateczny termin składania ofert upływa 31.08.2018 roku, do godz. 10:30

O zachowaniu terminu składania decyduje sygnatura czasu – moment wpływu podpisanej oferty (skanu) do Zamawiającego,

Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę,

Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści oferty.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku złożenia oferty wariantowej w pierwszej kolejności kwestia ta będzie weryfikowana przez Instytucję Zarządzającą - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W momencie zaakceptowania takiego rozwiązania przez IZ oferta będzie mogła być zaakceptowana przez Zamawiającego.

Oferty wariantowe muszą uwzględniać nowe warianty wyposażenia.

Wymagane zwymiarowanie pomieszczeń na miejscu w celu prawidłowego zrealizowania zamówienia i wyeliminowania uchybień projektowych.

Wymagane dostarczenie zdjęć proponowanych produktów w celach poglądowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego lub udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

caritas.brodnica2018@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Damian Kaczmarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

728 322 303

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem niniejszego Zamówienia jest wyposażenie i dostawa mebli opisanych w załączniku nr 3 do budynku Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka przy ul. Gajdy 3 w Brodnicy. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną Brodnicy" nr RPKP.06.01.02-04-0024/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Projektu Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: brodnicki Miejscowość: Brodnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego Zamówienia jest wyposażenie i dostawa mebli opisanych w załączniku nr 3 do budynku Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka przy ul. Gajdy 3 w Brodnicy. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną Brodnicy" nr RPKP.06.01.02-04-0024/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Projektu Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia:
1 Szafka pod umywalkę, 2x szuflada prowadnice kulkowe, stopki h=60mm alu.
ilość szt. 31
lokalizacja: łazienki przy pokojach
2 Szafka z półkami dwustronnie zamykana frontami
ilość szt. 31
lokalizacja: łazienki przy pokojach.

Zamawiający wymaga zwymiarowania pomieszczeń przed wykonaniem zadania na miejscu w celu prawidłowego zrealizowania zamówienia i wyeliminowania ewentualnych uchybień projektowych.

Zamawiający wymaga dokładnego spasowania szafek z umywalkami.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku złożenia oferty wariantowej w pierwszej kolejności kwestia ta będzie weryfikowana przez Instytucję Zarządzającą - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W momencie zaakceptowania takiego rozwiązania przez IZ oferta będzie mogła być zaakceptowana przez Zamawiającego.

Oferty wariantowe muszą uwzględniać nowe warianty wyposażenia.

Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony, zmontowany i zainstalowany w pomieszczeniach budynku.

Dostawca zapewni gwarancję na sprzęt objęty niniejszym postępowaniem na okres minimum 5 lat od momentu oddania do użytkowania budynku.
Termin związania ofertą : 30 dni

Wspólny Słownik zamówień:

CPV – 39144000-3 Meble do łazienki
CPV – 39140000-5 Meble domowe

Kod CPV

39144000-3

Nazwa kodu CPV

Meble łazienkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia założony jest w dwóch terminach: do końca października 2018 r (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu dostawy z Zamawiającym) – wyposażenie 20 pomieszczeń, do końca stycznia 2019 roku – wyposażenie 10 pomieszczeń.

Wykonawca/dostawca zobowiązany jest do złożenia przed upływem terminu umownego stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne uzasadniające zmianę terminu umownego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

Zrealizowali przynajmniej jedno zlecenie na dostawę mebli o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł, netto w okresie ostatnich trzech lat (sposób oceny: oświadczenie, referencje).

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
dysponują odpowiednim potencjałem oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia (sposób oceny: oświadczenie).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

8. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są następujące podmioty (sposób oceny: oświadczenie):
• nie powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, a wykonawcą, polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia(sposób oceny: oświadczenie).

Dodatkowe warunki

Wymagane dostarczenie zdjęć proponowanych produktów wraz z ofertą w celach poglądowych,
wymagane zwymiarowanie pomieszczeń na miejscu w celu prawidłowego zrealizowania zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zmiany umowy mogą dotyczyć:
• wydatków na poszczególne zadania (jeśli dotyczy);
• innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i mających wpływ na osiągnięcie jego celu.
Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu stron. Zmiany umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia na realizację projektu. W celu dokonania zmiany umowy strona inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej stronie wyczerpujących informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty wraz z załącznikiem - zdjęcia w formacie pdf.
Oświadczenia Wykonawcy dotyczące: doświadczenia (oświadczenie/referencje), potencjału technicznego, braku powiązań, sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
- cena brutto wykonania zamówienia (PLN) – waga 60%
- czas reakcji – waga 40%
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie przyjętych kryteriów tj. ceny brutto, oraz czasu reakcji. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena brutto wykonania zamówienia (PLN)”:
- Cena obejmuje cenę ryczałtową brutto za zrealizowanie całego zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z zapytania ofertowego i załączników oraz podpisanej umowy;
- Oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 60 punktów;
- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 60, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty
Kryterium „czas reakcji”:
- Gdzie kryterium jest czas reakcji na zgłoszoną usterkę, przy założeniu gwarancji , przez okres 5 lat
- Czas reakcji rozumiany jest jako czas od zgłoszenia usterki do przyjazdu serwisanta na miejsce dostawy
- Oferta z najkrótszym czasem reakcji otrzymuje maksymalnie 40 punktów;
Do 12 h – 40 pkt.
12 – 13,59 h – 30 pkt.
14 – 15,59 h – 20 pkt.
16 – 17,59 h – 10 pkt.
Powyżej: 0 pkt.

Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za pomocą poczty elektronicznej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ

Adres

Szosa Bydgoska 1/n/d

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

056 6744401

Fax

056 6744402

NIP

8791764783

Tytuł projektu

Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy

Numer projektu

RPKP.06.01.02-04-0024/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Oferty przekraczały założoną ilość środków przeznaczonych na niniejsze zamówienie.
Liczba wyświetleń: 248