Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie koncepcji kampanii promocyjno-informacyjnej w Internecie na rynkach: Rosja, Ukraina, Norwegia, USA, ZEA.

Data publikacji: 22.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-09-2018

Numer ogłoszenia

1132526

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesyłać e-mailem na adres: marzena.witkowska@pot.gov.pl lub dostarczyć na adres: Polska Organizacja Turystyczna, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8. W przypadku przesyłania oferty e-mailem, należy przesłać skan podpisanych dokumentów.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marzena.witkowska@pot.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Talmont

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 536 70 80

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie koncepcji kampanii promocyjno-informacyjnej w Internecie na rynkach: Rosja, Ukraina, Norwegia, USA, ZEA, której celem będzie promocja Polski jako miejsca świadczenia usług prozdrowotnych w następujących obszarach produktowych: usługi medyczne, usługi uzdrowiskowe, spa & wellness, zgodnie z charakterystyką potrzeb/zainteresowań na danym rynkuw ramach Branżowego Programu Promocji Usług Prozdrowotnych zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postepowania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przygotowanie koncepcji kampanii promocyjno-informacyjnej w Internecie na rynkach: Rosja, Ukraina, Norwegia, USA, ZEA, której celem będzie promocja Polski jako miejsca świadczenia usług prozdrowotnych w następujących obszarach produktowych: usługi medyczne, usługi uzdrowiskowe, spa & wellness, zgodnie z charakterystyką potrzeb/zainteresowań na danym rynkuw ramach Branżowego Programu Promocji Usług Prozdrowotnych zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postepowania.

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie koncepcji kampanii promocyjno-informacyjnej w Internecie na rynkach: Rosja, Ukraina, Norwegia, USA, ZEA, której celem będzie promocja Polski jako miejsca świadczenia usług prozdrowotnych w następujących obszarach produktowych: usługi medyczne, usługi uzdrowiskowe, spa & wellness, zgodnie z charakterystyką potrzeb/zainteresowań na danym rynkuw ramach Branżowego Programu Promocji Usług Prozdrowotnych zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postepowania.

Kod CPV

79341400-0

Nazwa kodu CPV

Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

Harmonogram realizacji zamówienia

7 dni od momentu podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie postawił szczególnych warunków w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie postawił szczególnych warunków w tym zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie postawił szczególnych warunków w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie postawił szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie postawił szczególnych warunków w tym zakresie

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie postawił szczególnych warunków w tym zakresie

Warunki zmiany umowy

Nie przewiduje się.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. Koncepcja kampanii

Zamówienia uzupełniające

nie przewiduję się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Cena brutto – waga 10% (10 pkt.)

Liczba punktów = Cena brutto oferty najniższej/Cena brutto badanej oferty x 10 pkt.

b) Kryterium koncepcja kampanii promocyjno - informacyjnej - 90 %(90 pkt.)
Punkty za kryterium „koncepcja kampanii promocyjno – informacyjnej” zostaną przyznane w następujący sposób:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie dołączonej do zapytania ofertowego koncepcji.
Punkty zostaną przyznane przez członków komisji, będących pracownikami komórki organizacyjnej, właściwej ze względu na przedmiot zamówienia, zgodnie z niżej wymienionymi. założeniami. Liczba punktów przyznana przez członków komisji dokonujących oceny w tym kryterium zostanie zsumowana, a następnie podzielona przez liczbę oceniających członków komisji.
Komisja przyzna maksymalnie 90 pkt.

Szczegółowy sposób oceny ofert został opisany w zapytaniu ofertowym do niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

brak

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Adres

Tytusa Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 536 70 74

Fax

22 536 70 55

NIP

5252150196

Tytuł projektu

Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand

Numer projektu

POIR.03.03.02-00-0001/15-04

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Medical Travel Europe Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 178B, 02-787 Warszawa - oferta z dnia 05.09.2018 r. na kwotę 60 270,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 357