Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup elementu zestawu służącego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybko zmiennych, występujących w układach elektromechanicznych – kompleksowego systemu do lokalizacji wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej

Data publikacji: 21.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-08-2018

Numer ogłoszenia

1132346

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona: elektronicznie na adres: joanna.jakubek@pl.abb.com do dnia 29.08.2018, do godz. 24.00.
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.
Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania będą na bieżąco publikowane w Bazie Konkurencyjności.
Oferta musi być wazna min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

joanna.jakubek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Jakubek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238434

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowy system do lokalizacji wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej - urządzenie umożliwiające precyzyjną lokalizację miejsca występowania wyładowań niezupełnych poprzez analizę opóźnienia czasowego sygnałów, uzyskanych za pomocą czujników akustycznych, w odniesieniu do trójwymiarowego modelu geometrycznego badanego obiektu.

Specyfikacja techniczna:
1. Szerokość pasma pomiarowego (min.):
• 20 - 350 kHz
2. Zakres wzmocnienia sygnału pomiarowego (min.):
• 0 … 30 dB
3. Czujniki pomiarowe:
• Min. 4 czujniki
• Zapewniona izolacja galwaniczna pomiędzy czujnikami znajdującymi się w strefie pomiarowej HV a stacją PC obsługiwaną przez użytkownika
• Uchwyty umożliwiające montaż do metalowych obiektów bez dodatkowych materiałów
4. Dedykowane oprogramowanie:
• System pomiarowy, akwizycji sygnałów
• System analizy danych i wizualizacji wyników
• Możliwość tworzenia trójwymiarowego modelu geometrycznego badanego obiektu
5. Napięcie zasilające układu:
• Zasilanie bateryjne
• 230V/50Hz
6. Inne:
• Instrukcje dla systemu i jego oprogramowania
• Inne niezbędne elementy tworzące system, m.in. okablowanie
• System modułowy - możliwość rozbudowy o kolejne elementy, w tym kolejne czujniki pomiarowe min. do 12 szt.
• System przenośny, wyposażony w walizkę transportową

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa (z montażem oraz szkoleniem) - elementu zestawu służącego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybko zmiennych, występujących w układach elektromechanicznych – kompleksowego systemu do lokalizacji wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w "Skróconym Opisie Przedmiotu Zamówienia" oraz znajduje się w dokumencie "Zapytanie Ofertowe" dołączonym do ogłoszenia.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 4 tygodni od daty otrzymania zamówienia.
Oferta musi być wazna min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji Ogólnych Warunków Zakupu dołączonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferty zostaną wybrane na podstawie kryterium najniższej ceny.

Na potrzeby oceny ofert, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie średnim NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

OMICRON electronics GmbH, 27.08.2018, 33.467,00 EUR
Liczba wyświetleń: 313