Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa nowego wózka widłowego spalinowego na potrzeby projektu: „Nauczanie Rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu”

Data publikacji: 22.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-08-2018

Numer ogłoszenia

1132265

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Proszę o przesyłanie ofert wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 30.08.2018r. na adres e-mail: ebutajlo@gmail.com. W sprawach formalnych należy kontaktować się z Elżbietą Butajło – pod numerem telefonu tel. + 48 692 479 619 lub adresem mailowym: ebutajlo@gmail.com. Wszelkie pytania prosimy również kierować pod powyższy adres e-mail. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.
Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ebutajlo@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Butajło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

692479619

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa 1 szt. nowego wózka widłowego spalinowego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: sierpecki Miejscowość: Studzieniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 tys. euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.
Grupa docelowa projektu: młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.
Celem zamówienia jest zakup i dostawa nowego wózka widłowego spalinowego na potrzeby projektu: „Nauczanie Rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu”, z przeznaczeniem do realizacji kursu obsługi wózków widłowych oraz doposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego wózka widłowego spalinowego parametrach:
-rodzaj paliwa ON (diesel),
-udźwig nominalny – minimum 2500 kg,
-wysokość podnoszenia – minimum 3000 mm
-hydrauliczny przesuw boczny wideł lewo-prawo
-długość wideł min. 1200 mm
Kryteria pozostałe:
-rok produkcji: 2018
- serwis do 100 km od klienta
- obsługa gwarancyjna (przeglądy co 6 miesięcy) w cenie wózka przez cały okres gwarancji
- skrzynia biegów automatyczna
- regulowany fotel operatora
- silnik o mocy od 35 kW do 40 kW

Kod CPV

42415110-2

Nazwa kodu CPV

Wózki widłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy dostawy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie, wykonał:
- co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości min. 50 tys. zł brutto każde wraz podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca realizacji - Załącznik nr 5. Wykaz wykonanych dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (m.in. ksero faktury/faktur + protokół zdawczo-odbiorczy, itp.).

Potencjał techniczny

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał techniczny do jego realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał osobowy do jego realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a. gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
b. gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
c. gdy dostępność do zamawianego towaru w trakcie realizacji dostaw będzie niemożliwa w związku z jego wycofaniem, zmianą nazwy. W powyższej sytuacji na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę oferowanego towaru (typu - nazwy) z zastrzeżeniem, iż cena nowego towaru nie przekroczy ceny jednostkowej danej pozycji i parametry jakościowe nowego towaru będą nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające równoważność. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy o 10 dni roboczych licząc od dnia złożenia żądania w formie e-maila, faksu.
d. gdy nastąpią istotne zmiany w realizowanym wniosku o dofinansowanie projektu,
d. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z regulaminem konkursu - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji wykonania umowy.
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a ich zakres jest zgodny z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”.
Warunki przyszłej umowy opisuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
2. Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
3. Podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
4. Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik
5. Wykaz zrealizowanych dostaw stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:
a) Cena – Ceny ofert netto (waga 70 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem.
                       
Gdzie:
C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty netto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
CN – oznacza łączną cenę netto najtańszej z ofert.
Co – oznacza łączną cenę netto ocenianej oferty.
70 - waga procentowa ocenianego kryterium (70% = 70 pkt.)
b) Gwarancja  (waga 30 %) będzie obliczana wg poniższych zasad
Oferta, która zaproponuje gwarancję poniżej 36 miesięcy otrzyma 0 punktów
Oferta, która zaproponuje gwarancję od 36 miesięcy do 48 miesięcy otrzyma 15 punktów
Oferta, która zaproponuje gwarancję powyżej 48 miesięcy otrzyma 30 punktów .
2. Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łączną (cena+gwarancja) najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się:
a) Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,
b) Oferentów powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223519312

Fax

223519310

NIP

5220001895

Tytuł projektu

Nauczanie rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

Numer projektu

RPMA.10.03.01-14-9200/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc informuje o anulowaniu postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. Zakup i dostawa nowego wózka widłowego spalinowego na potrzeby projektu: „Nauczanie Rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu”.
Podstawa unieważnienia : Zapytanie ofertowe SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE , III.1. Inne istotne postanowienia :...Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania postępowania ofertowego bez podawania przyczyn.
Liczba wyświetleń: 202