Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie ofertowe na transport osób w związku z udziałem w targach SIAL Paris 2018 (Francja)

Data publikacji: 21.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-08-2018

Numer ogłoszenia

1132189

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy:
1.1. przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Wzór formularza ofertowego,
1.2. w języku polskim lub angielskim,
1.3. podpisać przez osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami dostarczyć do dnia: 29.08.2018r (środa) do godz. 10.00 na adres ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok (do godz. 10.00) w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA”.

2. Oferty złożone po tym terminie lub bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bielach@pfrr.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystyna Biełach

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 604 079 514

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest zakup usługi transportu związanej z organizacją wystąpienia firm spożywczych (Partnerów) na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018, które odbędą się w Paryżu (Francja) w dniach 21-25.10.2018r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi transportu osób w związku z udziałem w targach SIAL Paris 2018 (Francja). Zamówienie jest realizowane w ramach realizacji projektu ,,Dobre, bo z Podlasia. Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest zakup usługi transportu związanej z organizacją wystąpienia firm spożywczych (Partnerów) na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018, które odbędą się w Paryżu (Francja) w dniach 21-25.10.2018r.

Szczegóły zamówienia:

• Rezerwacja i zakup biletów lotniczych dla 33 osób na trasie Warszawa-Paryż-Warszawa, loty bezpośrednie.
- Wylot w dniu 20.10.2018r. (sobota) – wylot samolotu z Warszawy nie wcześniej niż o godzinie 10:00
- Powrót w dniu 26.10.2018r. (piątek) – przylot samolotu do Warszawy nie później niż o godzinie 19:00

• Ceny wszystkich biletów powinny zawierać bagaż rejestrowy dla każdej z osób podróżujących wraz z opcją ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży, zmiany rezerwacji oraz przerwania podróży.
Zgodnie z wymogami projektu ,,Dobre, bo z Podlasia. Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018” koszty winny zostać zafakturowane w sposób umożliwiający przypisanie ich do 1 Lidera Projektu oraz do 10 Partnerów – po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający ustali z Wykonawcą szczegóły fakturowania kosztów.

Kod CPV

60400000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi transportu lotniczego

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy realizacji usługi zgodnie z opisem charakterystyki danej usługi, określonych w pkt. IV. Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
1.3. legitymują się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia,
2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wypełni formularz zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy

Wiedza i doświadczenie

1. Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
1.3. legitymują się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia,
2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wypełni formularz zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
1.3. legitymują się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia,
2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wypełni formularz zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
1.1. nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która uniemożliwiałaby prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
1.2. nie podlegają wykluczeniu w związku z kapitałowym lub osobowym powiązaniem z Zamawiającym;

2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wypełni formularz zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyn.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, w szczególności jeżeli złożone oferty przekraczają wartość przewidzianą w budżecie projektu na wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego, których nie udało się przewidzieć na etapie przygotowania zapytania ofertowego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego do przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający określa następujące warunki płatności za wykonaną usługę:
5.1. Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie otrzymanej faktury VAT, zgodnie z warunkami fakturowania kosztów wskazanymi w pkt. IV zapytania ofertowego.
5.2. Płatność po potwierdzeniu przez zamawiającego prawidłowego wykonania usługi lub jej części, określonej w Pkt. IV Zapytania ofertowego, w drodze protokołu odbioru.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta na wykonanie usługi, zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Wzór formularza ofertowego,
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które spełniają warunki udziału w postepowaniu, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
l.p Kryterium Waga kryterium (%) Max. liczba punktów
1 Cena (C) 100 % 100

1.1. Liczba punktów w kryterium Cena obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

LP = Cmin/Co *100 pkt (100 pkt.)

Gdzie:
LP – liczba punktów za kryterium cena
Co – wartość brutto oferty rozpatrywanej
Cmin – najniższa wartość brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

1.2. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (LP), zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Adres

Starobojarska 15

15-073 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

48857408683

Fax

48857408685

NIP

5421007427

Tytuł projektu

Dobre, bo z Podlasia. Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018.

Numer projektu

RPPD.01.04.01-20-0029/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dokonano wyboru oferty firmy Biacomex S.A.
Liczba wyświetleń: 173