Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu zabudowy stoiska wystawowego i wykonanie zabudowy stoiska wystawienniczego w związku z udziałem w targach SIAL Paris 2018 (Francja).

Data publikacji: 21.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-08-2018

Numer ogłoszenia

1132179

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy:
1.1. przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Wzór formularza ofertowego,
1.2. złożyć w języku polskim lub angielskim,
1.3. podpisać przez osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy,
wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami dostarczyć do dnia: 29.08.2018r (środa) do godz. 10.00 na adres ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA”
2. Oferty złożone po tym terminie lub bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bielach@pfrr.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystyna Biełach

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 604 079 514

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest zakup usługi wykonania projektu zabudowy stoiska wystawowego i wykonania zabudowy stoiska wystawienniczego związanego z organizacją wystąpienia 10 firm spożywczych (Partnerów) na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018, które odbędą się w Paryżu (Francja) w dniach 21-25.10.2018r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi wykonania projektu zabudowy stoiska wystawowego i wykonania zabudowy stoiska wystawienniczego w związku z udziałem w targach SIAL Paris 2018 (Francja). Zamówienie w ramach realizacji projektu ,,Dobre, bo z Podlasia. Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usługi wykonania projektu zabudowy stoiska wystawowego i wykonania zabudowy stoiska wystawienniczego związanego z organizacją wystąpienia 10 firm spożywczych (Partnerów) na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018.
1. Realizacja usługi zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
a) ETAP I – wykonanie projektu zabudowy stoiska wystawowego. Projekt powinien zostać wykonany w oparciu o poniższą specyfikację oraz zawierać następujące elementy zabudowy:
• wykładzinę,
• ściany zaprojektowane zgodnie z wizją stoiska,
• lady informacyjne,
• donice z zielenią,
• oprawę graficzną,
• elektrykę: oświetlenie, instalację elektryczną oraz rozdzielnię,
• wyposażenie stoiska: stoliki okrągłe, krzesła, sofy, fotele, ławy, hokery, stojaki na ulotki, itp.
• zaplecze z niezbędnym sprzętem potrzebnym do przechowania, serwowania oraz konserwacji prezentowanych produktów spożywczych,
• stoisko wystawiennicze przeznaczone będzie dla 10 Partnerów, tj. 10 firm z branży spożywczej, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych Partnerów oraz promocji województwa podlaskiego założonej w projekcie (stosowanie zestawu logotypów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z flagą Polski – zestaw wymaganych logotypów zgodnie z logotypami umieszczonymi w stopce zapytania ofertowego).
• projekt powinien zawierać opcję zaaranżowania wyodrębnionego oddzielną ścianką bądź w inny sposób odgrodzonego stanowiska dla firm w celu prowadzenia rozmów B2B. Miejsce to powinno mieć możliwość ustawienia 3 stolików oraz 12 krzeseł/foteli (po 4 krzesła/fotele na 1 stolik) umożliwiające swobodne przeprowadzenie rozmów,
• projekt powinien zawierać opcję ustawienia na jednej ze ścian stoiska ścianki reklamowej zawierającej loga 10 firm (Partnerów) z branży spożywczej biorących udział w targach, logo projektu oraz logo Lidera (Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego),
• stoisko wystawiennicze wewnątrz hali posiada powierzchnię 97,5 m2 i jest otwarte z 3 stron (tzw. półwyspowe) – długość 13m, szerokość 7,5m (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania - Plan rozmieszczenia stoiska),
• stoisko powinno zostać zaprojektowane zgodnie z wytycznymi organizatora targów SIAL Paris, załączonych w Załączniku nr 4 do zapytania - reglement-architecture_en,
• stoisko wystawiennicze przeznaczone będzie dla lokalizacji w sektorze – „Grocery products and multi-products” (stoisko numer 5BJ 224).
Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami wyboru zamieszczonymi w pkt. VII zapytania, Wykonawca zostanie zobowiązany do przedstawienia w przeciągu 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, 3 różnych koncepcji (propozycji) projektów zabudowy. Koncepcje powinny zawierać wizualizacje 3D. Zamawiający dokona wyboru 1 najbardziej korzystnego projektu do realizacji w Etapie II. Projekty te powinny zostać sporządzone w taki sposób, aby koszt wykonania wybranego do realizacji projektu pokrywał się z kosztem netto Etapu II wskazanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do zapytania nr 1/08/2018.
b) ETAP II – wykonanie zabudowy stoiska wystawienniczego na targi zgodnie z wybranym i zatwierdzonym projektem z Etapu I, oraz:
• transport oraz montaż i demontaż zabudowy uwzględniający koszty logistyczne związane z przewozem stoiska. Prace montażowe można rozpocząć od dnia 16.10.2018r. Montaż zabudowy oraz przekazanie gotowego stoiska powinno nastąpić maksymalnie do dnia 20.10.2018r. (sobota) do godziny 17.00. Demontaż zabudowy powinien być wykonany maksymalnie do dnia 28.10.2018r.
• transport materiałów targowych 10 Partnerów (firm) do wystawienia na targi, w tym dostarczenie wszystkich palet z produktami na wyznaczone stoisko do dnia 20.10.2018r. (sobota) do godziny 17.00.
 transport obejmujący 10 palet (1 paleta o wadze max 350 kg przypadająca na 1 firmę),
 transport powinien być dostosowany do przewozu produktów spożywczych (słodycze, dania gotowe, produkty sypkie, itp.), bez produktów mrożonych.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy realizacji usług zgodnie z opisem charakterystyki danej usługi, określonych w pkt. IV Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
1.3. legitymują się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. wykonali co najmniej 3 realizacje usług w zakresie projektowania stoisk wystawowych i wykonania zabudowy stoisk wystawowych o powierzchni min. 50 m2 na imprezie prezentacyjnej.

Wiedza i doświadczenie

1. Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy:

1.3. legitymują się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. wykonali co najmniej 3 realizacje usług w zakresie projektowania stoisk wystawowych i wykonania zabudowy stoisk wystawowych o powierzchni min. 50 m2 na imprezie prezentacyjnej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
1.3. legitymują się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. wykonali co najmniej 3 realizacje usług w zakresie projektowania stoisk wystawowych i wykonania zabudowy stoisk wystawowych o powierzchni min. 50 m2 na imprezie prezentacyjnej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
1.1. nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która uniemożliwiałaby prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
1.2. nie podlegają wykluczeniu w związku z kapitałowym lub osobowym powiązaniem z Zamawiającym;

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyn.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, w szczególności jeżeli złożone oferty przekraczają wartość przewidzianą w budżecie projektu na wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego, których nie udało się przewidzieć na etapie przygotowania zapytania ofertowego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego do przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający określa następujące warunki płatności za wykonaną usługę:
5.1. Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie otrzymanej faktury VAT, zgodnie z warunkami fakturowania kosztów wskazanymi w pkt. IV zapytania ofertowego.
5.2. Płatność po potwierdzeniu przez zamawiającego prawidłowego wykonania usługi lub jej części, określonej w Pkt. IV Zapytania ofertowego, w drodze protokołu odbioru.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta na wykonanie usługi, zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Wzór formularza ofertowego,
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy
3. Wykaz zrealizowanych usług w zakresie projektowania stoisk i wykonania zabudowy stoisk o których mowa w pkt. VI.1.3 wraz z referencjami.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które spełniają warunki udziału w postepowaniu, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
l.p Kryterium Waga kryterium (%) Max. liczba punktów
1 Cena (C) 100 % 100


1.1. Liczba punktów w kryterium Cena obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

LP = Cmin/Co *100 pkt (100 pkt.)

Gdzie:
LP - liczba punktów za kryterium cena
Co – wartość brutto oferty rozpatrywanej
Cmin – najniższa wartość brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

1.2. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (LP), zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Adres

Starobojarska 15

15-073 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

48857408683

Fax

48857408685

NIP

5421007427

Tytuł projektu

Dobre, bo z Podlasia. Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018.

Numer projektu

RPPD.01.04.01-20-0029/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dokonano wyboru oferty firmy PERFEKT Anna Rudzka.
Liczba wyświetleń: 228