Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa oprogramowania - zakup, wdrożenie i integracja systemu informatycznego.

Data publikacji: 20.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-08-2018

Numer ogłoszenia

1132100

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej* na adres:
Papukurier Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 18A
60-283 Poznań
do dnia 28.08.2018 do godziny 10.00 (decyduje data i godzina dostarczenia)
Oferty złożone w innej formie i/lub po wskazanym terminie zostaną odrzucone.
*Oferty mogą zostać dostarczone osobiście (w zamkniętej kopercie) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej.

Oferty mogą być składane z wykorzystaniem wzoru określonego w zał. nr 1 do niniejszego zapytania lub na wzorze własnym firmy składającej ofertę, jednakże oferta musi zawierać co najmniej:
- datę wystawienia oferty
- nazwę wystawcy oferty z podaniem jego adresu
- opis przedmiotu zamówienia
- termin wykonania zamówienia (nie później niż do dnia 10.12.2018r.)
- termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty złożenia oferty)
- łączną cenę w kwotach netto określoną w PLN
- okres gwarancji w miesiącach
- czas reakcji serwisowej wyrażony w godzinach
- dane osoby do kontaktu z firmy składającej ofertę obejmujące (imię i nazwisko, telefon oraz adres email)
- podpis oferenta
- oświadczenie Oferenta mówiące, że
* nie jest powiązany kapitałowo i/lub osobowo z firmą składającą zapytanie,
* ma status przedsiębiorcy,
* posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
* posiada wiedzę i doświadczenie,
* dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
* posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.

Złożenie oferty niespełniającej ww. warunków skutkować będzie jej odrzuceniem.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i/lub wariantowych.
Złożenie oferty częściowej lub wariantowej skutkować będzie jej odrzuceniem.

Minimalny termin ważności oferty - wymagane minimum 30 dni od daty złożenia oferty.
Złożenie oferty z krótszym okresem ważności skutkować będzie jej odrzuceniem.

Termin wykonania zamówienia - nie później niż do dnia 10.12.2018r.
Złożenie oferty z dłuższym okresem wykonania całego zamówienia skutkować będzie jej odrzuceniem.

Oferty będą oceniane według kryteriów opisanych w punkcie Kryteria wyboru i sposób oceny ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

emil@papukurier.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emil Konrad

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506 034 625

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu w ramach działania 1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 „Wsparcie MŚP” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i wdrożenie systemu do kompleksowej obsługi procesów związanych z zamówieniami i dostawami z restauracji.

Założenia projektu przewidują, że system będzie udostępniony w chmurze w modelu SaaS (Software as a Service). System zostanie zbudowany z wykorzystaniem otwartych standardów z możliwością dwukierunkowego przekazywania danych poprzez API pomiędzy przedmiotowym systemem a istniejącym systemem logistycznym Papukurier.

Przedmiotowy system IT powinien być skonstruowany jako zintegrowany zbiór mikroserwisów (usług) komunikujących się ze sobą za pomocą REST API Podstawą systemu powinna być najnowsza wersja bazy PostgreSQL. Aplikacja będzie wdrożona na serwerach w chmurze Amazon Web Services. Zamawiający oczekuje, że oprogramowanie zostanie przygotowane przy użyciu najnowszych technologii python, framework Django. Interfejsy użytkownika jeśli chodzi o warstwę serwerową będą oprogramowane właśnie w oparciu o framework open source Django. Jeśli chodzi o interfejs klienta restauracji, będą to interfejsy typu fat-client, zrealizowane w oparciu o jeden z frameworków Javascript do budowy single-page-application, np. AngularJS.

Logowanie na serwer odbywać się za pomocą pary kluczy publiczny-prywatny - kryptografia asymetryczna. Połączenia z serwerem będą zaszyfrowane: protokoły SSH i HTTPS. Wszelkie dane wprowadzane przez użytkowników do systemu będą odpowiednio oczyszczone, tak by uniknąć ataków typu SQL Injection lub Cross Site Scripting (XSS). Serwer będzie również zabezpieczony przed atakiem typu Cross Site Request Forgery (CSRF) poprzez umieszczanie ukrytych tokenów w formularzach udostępnianych przez serwer.

Zakres prac wraz z opisem wymaganych modułów systemu (oprogramowania) i ich funkcjonalności:

1. Projekt UX oraz projekt graficzny.
Aplikacja będzie posiadała responsywny design (RWD), co będzie skutkować poprawnym wyświetlaniem się aplikacji na urządzaniach mobilnych.

2. Projekt architektury systemu.

3. Konta użytkowników SaaS – przygotowanie struktury użytkowników i nadanie odpowiednich uprawnień:
a) Konto superadministratora z możliwością zarządzania całym SaaS
b) Konto administratora restauracji do zarządzania ustawieniami restauracji
c) Konto kelnera do bieżącej obsługi zamówień

4. Moduł sklepu internetowego:
d) interfejs klienta restauracji zamawiającego posiłek
e) prezentacja oferty restauracji (kategorie, produkty wraz z niezbędnymi parametrami)
f) konta użytkowników sklepu wraz z możliwością zarządzania danymi użytkowników
g) proces checkoutu wraz z implementacją płatności online

5. Panel restauracji (interfejs kelnera/restauracji) z funkcjonalnościami e-commerce do zarządzania zamówieniami, użytkownikami, kategoriami i produktami oraz zawartością sklepu internetowego.

6. Moduł do estymacji czasu dostawy w oparciu o dane wejściowe z panelu restauracji (obłożenie kuchni) oraz systemu logistycznego.
System będzie posiadał zaawansowany mechanizm szacowania czasu dostawy. Na podstawie bieżącej lokalizacji kuriera, czasu przygotowania dań - przy wykorzystaniu algorytmów data mining, sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego szacować będzie czas realizacji dostawy dań wybranych przez Klienta jeszcze przed złożeniem zamówienia. Szacowanie czasu odbywać się będzie w oparciu o:
a) dane wyjściowe o pozycji kuriera z systemu logistycznego,
b) stałą składową w postaci predefiniowaniowanych czasów realizacji zamówień składających się na ofertę sklepu internetowego
c) zmienną składową w postaci informacji zwrotnej z sytuacji operacyjnej w restauracji
d) dane adresowe dostawy
Zaimplementowane będą rozwiązania obliczające czas realizacji posiłków z oferty sklepu internetowego restauracji w różnych konfiguracjach oraz różnych ilościach.

7. Moduł definiowania obszarów dowozu dla danego sklepu. Właściciel restauracji będzie miał możliwość narysowania na mapie dowolnych wielokątów zamkniętych wraz z podaniem

8. Integracja z panelem w restauracji i z systemem logistycznym Papukurier.
Rodzaj integracji pomiędzy opisywanym systemem oraz systemem logistycznym to integracja po API zbudowanym w architekturze Representational State Transfer (REST).

9. Analityka Big Data i Machine Learning.
Zaimplementowane zostaną algorytmy Machine Learning oparte o tzw. Deep Neural Networks (głębokie sieci neuronowe), dzięki którym będzie możliwe uczenie się systemu i doskonalenie przyszłych oszacowań. Dodatkowo, rezultaty przeprowadzanych oszacowań będą zapisywane i analizowane z uwzględnieniem faktycznego czasu realizacji dostawy. Będzie to możliwe, gdyż kurierzy “podlegający” pod system logistyczny posiadają aplikację na urządzenie mobilne, w której oznaczają, kiedy faktycznie dana dostawa się zakończyła. Mając takie informacje, algorytm sztucznej inteligencji będzie analizował prognozy czasowe vs. czas faktycznej realizacji zamówienia i z każdym zrealizowanym zamówieniem będzie uczył się jeszcze dokładniej oszacowywać czas realizacji przyszłych zleceń.

10. Moduł rozliczenia za korzystanie z oprogramowania.
Zaimplementowany zostanie moduł rozliczeń za SaaS - fakturowanie, wykrywanie wpłynięcia płatności i faktu opłacenia faktur, automatyczne blokowanie dostępu do usług w przypadku zaległości oraz odpowiednia informacja dla użytkownika poprzez e- mail jak również i w interfejsie użytkownika.

11. Automatyzacja wdrożenia – przygotowanie mechanizmu pozwalającego na automatyczne stworzenie sklepu internetowego restauracji po wprowadzeniu parametrów niezbędnych do systemu.

12. Testy jakościowe i obciążeniowe.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa oprogramowania w projekcie realizowanym w ramach działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej I. "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka".

Tytuł projektu realizowanego przez Papkukurier Sp. z o.o.: „Rozwój i udoskonalenie współpracy z odbiorcami poprzez zakup i wdrożenie zaawansowanego systemu informatycznego”, nr umowy RPPK.01.04.01-18-0393/17-00.

Przedmiot zamówienia

Zakres prac wraz z opisem wymaganych modułów systemu (oprogramowania) i ich funkcjonalności:
1. Projekt UX oraz projekt graficzny.
Aplikacja będzie posiadała responsywny design (RWD), co będzie skutkować poprawnym wyświetlaniem się aplikacji na urządzaniach mobilnych.
2. Projekt architektury systemu.
3. Konta użytkowników SaaS - przygotowanie struktury użytkowników i nadanie odpowiednich uprawnień:
a) Konto superadministratora z możliwością zarządzania całym SaaS
b) Konto administratora restauracji do zarządzania ustawieniami restauracji
c) Konto kelnera do bieżącej obsługi zamówień
4. Moduł sklepu internetowego:
d) interfejs klienta restauracji zamawiającego posiłek
e) prezentacja oferty restauracji (kategorie, produkty wraz z niezbędnymi parametrami)
f) konta użytkowników sklepu wraz z możliwością zarządzania danymi użytkowników
g) proces checkoutu wraz z implementacją płatności online
5. Panel restauracji (interfejs kelnera/restauracji) z funkcjonalnościami e-commerce do zarządzania zamówieniami, użytkownikami, kategoriami i produktami oraz zawartością sklepu internetowego.
6. Moduł do estymacji czasu dostawy w oparciu o dane wejściowe z panelu restauracji (obłożenie kuchni) oraz systemu logistycznego.
System będzie posiadał zaawansowany mechanizm szacowania czasu dostawy. Na podstawie bieżącej lokalizacji kuriera, czasu przygotowania dań - przy wykorzystaniu algorytmów data mining, sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego szacować będzie czas realizacji dostawy dań wybranych przez Klienta jeszcze przed złożeniem zamówienia. Szacowanie czasu odbywać się będzie w oparciu o:
a) dane wyjściowe o pozycji kuriera z systemu logistycznego,
b) stałą składową w postaci predefiniowaniowanych czasów realizacji zamówień składających się na ofertę sklepu internetowego
c) zmienną składową w postaci informacji zwrotnej z sytuacji operacyjnej w restauracji
d) dane adresowe dostawy
7. Moduł definiowania obszarów dowozu dla danego sklepu. Właściciel restauracji będzie miał możliwość narysowania na mapie dowolnych wielokątów zamkniętych wraz z podaniem
8. Integracja z panelem w restauracji i z systemem logistycznym Papukurier.
Rodzaj integracji pomiędzy opisywanym systemem oraz systemem logistycznym to integracja po API zbudowanym w architekturze Representational State Transfer (REST).
9. Analityka Big Data i Machine Learning.
Zaimplementowane zostaną algorytmy Machine Learning oparte o tzw. Deep Neural Networks (głębokie sieci neuronowe), dzięki którym będzie możliwe uczenie się systemu i doskonalenie przyszłych oszacowań. Dodatkowo, rezultaty przeprowadzanych oszacowań będą zapisywane i analizowane z uwzględnieniem faktycznego czasu realizacji dostawy. Będzie to możliwe, gdyż kurierzy “podlegający” pod system logistyczny posiadają aplikację na urządzenie mobilne, w której oznaczają, kiedy faktycznie dana dostawa się zakończyła. Mając takie informacje, algorytm sztucznej inteligencji będzie analizował prognozy czasowe vs. czas faktycznej realizacji zamówienia i z każdym zrealizowanym zamówieniem będzie uczył się jeszcze dokładniej oszacowywać czas realizacji przyszłych zleceń.
10. Moduł rozliczenia za korzystanie z oprogramowania.
Zaimplementowany zostanie moduł rozliczeń za SaaS - fakturowanie, wykrywanie wpłynięcia płatności i faktu opłacenia faktur, automatyczne blokowanie dostępu do usług w przypadku zaległości oraz odpowiednia informacja dla użytkownika poprzez e-mail jak również i w interfejsie użytkownika.
11. Automatyzacja wdrożenia – przygotowanie mechanizmu pozwalającego na automatyczne stworzenie sklepu internetowego restauracji po wprowadzeniu parametrów niezbędnych do systemu.
12. Testy jakościowe i obciążeniowe.

Więcej informacji o przedmiocie zamówienia znajduje się w sekcji Skrócony przedmiot zamówienia.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia - nie później niż do dnia 10.12.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
- nie są powiązani kapitałowo i/lub osobowo z Papukurier Sp. z o.o.
- mają status przedsiębiorcy
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadają wiedzę i doświadczenie,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową;

UWAGA: Niespełnienie powyższych wymagań przez Oferenta powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania. Ocena spełnienia warunków dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w ofercie.

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do zawartej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Sprzedającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W szczególności zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia opóźnień z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zewnętrznego w stosunku do Wykonawcy podmiotu, których wcześniej nie dało się przewidzieć i które powinny być szczegółowo udokumentowane.
W przypadku niedotrzymania terminu wynikającego ze złożonej oferty i umowy, naliczane będą stosowne kary umowne.
Minimalny wymiar i zakres kar umownych:
- w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego w umowie
- w wysokości 50 % wartości wynagrodzenia umownego netto, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane są oświadczenia oferenta, że:
- nie jesteśmy/ jesteśmy* powiązani kapitałowo i/lub osobowo z firmą składającą zapytanie,
- nie mam/ mam* status przedsiębiorcy,
- nie posiadamy/posiadamy* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- nie posiadamy/posiadamy* wiedzę i doświadczenie,
- nie posiadamy/posiadamy* odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- nie posiadamy/posiadamy* odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.
(*niepotrzebne skreślić lub usunąć).

Treść oświadczenia jest elementem wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego opublikowanego wraz z z ogłoszeniem. Zapytanie ofertowe wraz załącznikiem nr 1 stanowi plik do pobrania. W przypadku złożenia oferty z wykorzystaniem własnego lub modyfikowanego wzoru oferty konieczne jest uwzględnienie wszystkich elementów oferty wymienionych w punkcie "Miejsce i sposób składania ofert" załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

KRYTERIUM NR 1 - ŁĄCZNA CENA NETTO W PLN, WAGA PUNKTOWA: 60 PKT
KRYTERIUM NR 2 - OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH, WAGA PUNKTOWA: 20 pkt
KRYTERIUM NR 3 - CZAS REAKCJI SERWISOWEJ W GODZINACH, WAGA PUNKTOWA: 20 pkt

Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania we wszystkich kryteriach wynosi 100 pkt.

Kryterium „Łączna cena netto w PLN” będzie oceniane na podstawie ceny netto w PLN dla całości zamówienia zawartej w ofercie, a ilość punktów obliczana będzie według wzoru:

Liczba punktów = (najniższa cena netto w PLN przedstawiona w ofertach / cena netto w PLN oferty badanej) x 60 [waga punktowa]

Kryterium „okres gwarancji w miesiącach” będzie oceniane na podstawie wskazanego w ofercie okresu gwarancji (w miesiącach). Oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji, spełniająca warunki zapytania, uzyska maksymalnie 20 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty przeliczone proporcjonalnie według wzoru:

Liczba punktów = (okres gwarancji danej oferty w m-cac) / najdłuższy okres gwarancji w m-cach przedstawiony w ofertach) x 20 [waga punktowa]

Kryterium „czas reakcji serwisowej w godzinach” będzie oceniane na podstawie wskazanego czasu reakcji na zgłoszenie wymagające obsługi serwisowej. Oferta zawierająca najkrótszy czas reakcji serwisowej, spełniająca warunki zapytania, uzyska maksymalnie 20 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty przeliczone proporcjonalnie według wzoru:

Liczba punktów = (najkrótszy czas reakcji serwisowej w h przedstawiony w ofertach / czas reakcji serwisowej w godzinach w ofercie badanej) x 20 [waga punktowa]

Obliczenie ostatecznej punktacji:
Suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach stanowić będzie ostateczną punktację przyznaną na etapie oceny poszczególnych ofert. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała najwięcej punktów w trakcie oceny, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Informacja o wynikach postępowania, zostanie opublikowana za pośrednictwem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wykluczenia

Zabrania się składania ofert przez firmy powiązane kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Złożenie przez takie podmioty oferty skutkować będzie jej odrzuceniem.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PAPUKURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Józefa Sowińskiego 18A

60-283 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

506199047

Fax

616220755

NIP

7792433088

Tytuł projektu

Rozwój i udoskonalenie współpracy z odbiorcami poprzez zakup i wdrożenie zaawansowanego systemu informatycznego

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0393/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

B-MIND Sp. z o. o.
ul. Strzelecka 34/9
61-846 Poznań
NIP: 7831709041
REGON: 302637347
KRS: 0000496020
Data wpływu: 24.08.2018
Cena oferty: 480 tys. zł netto
Liczba wyświetleń: 721