Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa polegająca na pełnieniu funkcji "Eksperta branżowego opisu informacji o zawodach"

Data publikacji: 20.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-08-2018

Numer ogłoszenia

1132067

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert, pytania i odpowiedzi
1. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie do 28.08.2018 roku
w formie:
-elektronicznej na adres mailowy: kancelaria@ciop.pl
W tytule należy wpisać: „Oferta na eksperta branżowego – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki
i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF).
lub
- osobiście na adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
pok. 335
W zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta na eksperta branżowego– Infodoradca – nazwa, kod
i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dodatkowych informacji udziela dr Łukasz Baka, tel. 22 623 32 84 lub e-mail: lubak@ciop.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kancelaria@ciop.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr Łukasz Baka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 22 623 32 84

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Eksperta branżowego opisu informacji o zawodach” (zwanego dalej „Ekspert”) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego dla Projektu pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Ekspertów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z Ekspertem branżowym opisu informacji o zawodach.
Celem głównym projektu jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy.

Projekt „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Oferentów prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

W ramach realizacji zamówienia Ekspert branżowy opisu informacji o zawodzie będzie zobowiązany do:
1. opracowania opisu informacji dla wybranego zawodu, zgodnie z przyjętymi w projekcie wzorami dokumentów, w tym:
- zapoznania się z „Podręcznikiem. Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego,
- współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym, na wszystkich etapach realizacji projektu Informacji o zawodzie,
- identyfikacji, zgromadzenia, analizy i selekcji materiałów źródłowych dotyczących wybranego zawodu oraz opracowania Wstępnego projektu Informacji o Zawodzie,
- przeprowadzenia badań ankietowych z udziałem przedstawicieli zawodu w 3 przedsiębiorstwach (na dwóch pracownikach - w każdym) oraz sporządzenie raportu z tych badań i wprowadzenia zmian we Wstępnym projekcie informacji o zawodzie pod wpływem informacji zwrotnych uzyskanych w badaniach,
- odniesienia się do uwag/wprowadzania uwag przygotowanych przez: eksperta metodologicznego grupy zawodów, 2 recenzentów, Panel Ewaluacyjny oraz Zespół walidacji i jakości, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
- opracowania końcowej wersji projektu Informacji o Zawodzie, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
- przesyłania do Zamawiającego wypracowanych części dzieła
- informowania o postępach prac, występujących problemach, wątpliwościach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji dzieła, także na wniosek Zamawiającego,
2. uczestnictwa w warsztatach metodologicznych dla zespołów eksperckich opracowujących opisy informacji o zawodach (w tym gotowość do max. 2 spotkań osobistych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia),
3. udziału w spotkaniach roboczych zespołu ekspertów opracowujących opis informacji dla wybranego zawodu z listy zawodów opisanych w Załączniku nr 1
4. stosowania formularzy, formatek przekazywanych przez Zamawiającego,
5. stałego kontaktu telefonicznego oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego,
6. współpracy z pozostałymi członkami zespołu eksperckiego (w trybie stacjonarnym i na odległość), w tym z ekspertem metodologicznym grup zawodów pełniącym rolę lidera zespołu na wszystkich etapach przygotowywania opisu informacji o zawodzie,
7. w ramach realizacji zamówienia Oferent zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach umowy („utwory”), na następujących polach eksploatacji,
- wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
- wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono - bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
- wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;
- rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie,
w taki sposób aby dostęp do utworu przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
- wydawanie całości lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;
- wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy;
- nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
- opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, przemontowaniu utworu.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Identyfikacja, zgromadzenie, analiza i selekcja materiałów źródłowych dotyczących wybranego zawodu oraz opracowanie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym) wstępnego projektu informacji o zawodzie i dostarczenie go w formie pliku MS Word do Zamawiającego, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i przekazanymi przez niego dokumentami. Termin realizacji: do 10 dni roboczych od daty warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Zamawiającego;

b) Weryfikacja (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym), wstępnego projektu informacji o zawodzie, zgodnie z Notatką nr 1 z walidacji wewnętrznej przekazaną drogą elektroniczną przez Zespół ds. walidacji i jakości Zamawiającego. Zweryfikowany wstępny projekt informacji o zawodzie ma stanowić załącznik do ankiety badawczej przekazanej przez Zamawiającego. Termin realizacji: do 3 dni roboczych od daty przekazania Notatki Nr 1 przez Zamawiającego;

c) Przeprowadzenie badań ankietowych z udziałem 6 przedstawicieli zawodu (we współpracy z drugim ekspertem branżowym) i opracowanie raportu z badań według formularza przekazanego przez Zamawiającego. Termin realizacji: do 10 dni roboczych od daty zakończeniu działania w pkt. b);
d) Opracowanie 1-szej wersji projektu informacji o zawodzie uwzględniającej wyniki badań ankietowych i przekazanie jej w formie pliku MS Word do Zamawiającego. Termin realizacji: do 5 dni roboczych od daty zakończeniu działania w pkt. c);
e) Opracowanie 2-giej wersji projektu informacji o zawodzie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym), zgodnie z dwiema recenzjami przekazanymi przez Zamawiającego drogą elektroniczną, udział w opracowaniu „Odpowiedzi Zespołu Eksperckiego na uwagi recenzentów projektu Informacji o Zawodzie” oraz przekazanie tych dokumentów w wersji elektronicznej do Zamawiającego. Termin realizacji: do 5 dni roboczych od przekazania 2 recenzji;
f) Opracowanie 3-ciej wersji projektu informacji o zawodzie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym), zgodnie z Notatką z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego oraz przekazanie wersji elektronicznej - pliku MS Word do Zamawiającego. Termin realizacji: do 5 dni roboczych od przekazania Notatki z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego;
g) Opracowanie 4-tej wersji projektu informacji o zawodzie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym), zgodnie z Notatką nr 2 z walidacji wewnętrznej przekazaną drogą elektroniczną przez Zespół ds. walidacji i jakości Zamawiającego, a następnie przekazanie jej w formie pliku MS Word do Zamawiającego. Termin realizacji: do 3 dni roboczych od przekazania Notatki Nr 2 przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który jest osobą fizyczną spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:
- posiada wykształcenie wyższe, średnie lub zasadnicze zawodowe,
- posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w zawodzie lub zawodzie pokrewnym, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie,
- i/lub posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie.

Zamawiający ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym, z zachowaniem prawa, o którym mowa w pkt. 3 poniżej.

Zawód pokrewny, zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby niniejszego projektu, to zawód z tej samej grupy elementarnej (kod czterocyfrowy w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, w której występuje dany zawód) lub zawody z innych grup elementarnych, jeśli jest to zasadne. Klasyfikację Zawodów i Specjalności można znaleźć pod adresem http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html.

Dodatkowe warunki

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone będą osoby, powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W toku badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania do Oferenta o złożenie wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty oraz przedstawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli złożone przez Oferenta razem z ofertą budzą wątpliwości. Oferent zobowiązany jest udzielić wyjaśnień lub złożyć dodatkowe dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Brak udzielenia wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty danego Oferenta.
3. Warunki określone w pkt. 1 powyżej powinny być spełnione przez Oferenta osobiście, przy zachowaniu ograniczenia, o którym mowa w pkt. IV.7 powyżej.
4. Dwóch ekspertów branżowych opisujących ten sam zawód, nie może być zatrudnionych w tej samej instytucji.

Warunki płatności przez Zamawiającego za realizację zamówienia:
Wynagrodzenie za realizację zamówienia płatne będzie po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego. Płatność zostanie dokonana przelewem na podstawie rachunku wystawionego przez Oferenta w terminie do 15-go dnia danego miesiąca, pod warunkiem dostarczenia ww. rachunku do Działu Finansowo - Księgowego Zamawiającego do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty. Rachunek złożony po tym terminie będzie uwzględniony do wypłaty w następnym okresie rozliczeniowym.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Zapytania:
Załącznik nr 1. Lista zawodów
Załącznik nr 2. Formularz ofertowy
Załącznik nr 3. Wzór umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta może zostać oceniona maksymalnie na 100 pkt.
2. Zamawiający w ramach kryterium aspekt społeczny będzie przyznawał punkty z tytułu spełniania aspektu społecznego przez osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia. Kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Oferenta zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2). Zamawiający przyzna 5 pkt. za spełnianie kryterium aspektu społecznego, gdy osoba wyznaczona do realizacji danej części Zamówienia jest osobą niepełnosprawną, bezrobotną, bez zatrudnienia poniżej 30. roku życia lub bez zatrudnienia po ukończeniu 50. roku życia.
3. Kryteria oceny oferty:
1. C – cena brutto - 30 pkt.
C = Cmin/Cof x 30

C = liczba punktów do uzyskania
w kryterium cena
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty
2. DP – doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie lub w pracy w zawodzie pokrewnym - 40 pkt.
Doświadczenie w zawodzie opisywanym:
a) doświadczenie od co najmniej 2 do 3 lat – 15 pkt.
b) doświadczenie od powyżej 3 do 5 lat – 25 pkt.
c) doświadczenie powyżej 5 lat – 40 pkt.
Doświadczenie w zawodzie pokrewnym:
a) doświadczenie od co najmniej 2 do 3 lat – 7 pkt.
b) doświadczenie od powyżej 3 do 5 lat – 12 pkt.
c) doświadczenie powyżej 5 lat – 20 pkt.
Uwaga:
Jeśli Oferent posiada jednocześnie doświadczenie w pracy:
• w zawodzie i
• w zawodzie pokrewnym
dla którego przygotowywana jest informacja punkty są przyznawane do max wysokości 40 pkt.
3. DN – doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie - 10 pkt.
Doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne:
a) doświadczenie od co najmniej 2 do 3 lat – 3 pkt.
b) doświadczenie od powyżej 3 do 5 lat –
7 pkt.
c) doświadczenie powyżej 5 lat – 10 pkt.
4. W – wykształcenie kierunkowe, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie - 5 pkt.
Oferent posiada wykształcenie:
a) wyższe kierunkowe – 5 pkt.;
b) średnie – 3 pkt.,
c) zawodowe – 1 pkt.;
5. UP - udział w realizacji zamówień /projektów związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanych z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy) 10 pkt.
Oferent brał udział* w przynajmniej w 1 zamówieniu/projekcie związanym z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową – 10 pkt.;

*Za udział Zamawiający uznaje doświadczenie w:
• tworzeniu standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych lub innych form opisu informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki/profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy, podstawy programowe kształcenia w zawodach, programy kształcenia i szkolenia zawodowego, polska rama kwalifikacji, sektorowe ramy kwalifikacji i inne) i/lub
• świadczeniu usług i/lub opracowywaniu materiałów zawodoznawczych dla doradztwa i poradnictwa zawodowego.
6. S – aspekt społeczny -5 pkt.
Oferent jest osobą:
- niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)
- bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 poz. 1065 z późn. zm.)
- do 30. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia
- po ukończeniu 50. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia
5 pkt.

1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.
2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach pojedynczej oferty to 100 pkt.
3. Zamawiający wybierze dwie najkorzystniejsze oferty dla danego zawodu, które uzyskają największą liczbę punktów według zasady:
R = C+DP+DN+W+UP+S gdzie:
R = sumaryczna liczba punktów badanej oferty
C = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena brutto
DP = doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie lub w pracy w zawodzie pokrewnym
DN = doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie
W = wykształcenie kierunkowe związane z zawodem, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie
UP = udział w realizacji zamówień/projektów związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanych z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy)
S = liczba punktów uzyskanych w kryterium aspekt społeczny.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem/Oferentami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejsze/ą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
5. Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni dwie oferty w ramach jednego zawodu, które otrzymały największą liczbę punktową.
6. W przypadku uzyskania przez trzy lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 2 oferty z najniższą ceną.
7. W sytuacji, gdy trzy lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, przy jednoczesnej tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający wybierze dwie oferty ocenione według Kryterium nr 2 określonego w tabeli powyżej, podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Oferentami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. VI. 5 (tzn. do opisu tej samej informacji o zawodzie w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako Eksperci, które są zatrudnione w tej samej instytucji) Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzyma wyższą liczbę punktów, o ile była najwyższa lub drugą spośród wszystkich złożonych ofert, a drugą i kolejne odrzuci.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Adres

Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226233698

Fax

226233693

NIP

5250008270

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Postępowanie zostało częściowo rozstrzygnięte, nie wyłoniono wszystkich wykonawców prac objętych postępowaniem. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono 67 z 80 Recenzentów, pozostali eksperci zostaną wybrani poza „Zasadą konkurencyjności”. Wybrano następujące oferty:
1. 325505 Instruktor higieny - Jerzy Marcinkowski, Poznań
2. 325507 Strażnik ochrony przyrody/środowiska - Magdalena Kozik, Rzeszów
3. 332301 Agent do spraw zakupów - Maria Bisaga, Bytom
4. 332301 Agent do spraw zakupów - Andrzej Zawistowski, Piaseczno
5. 332302 Zaopatrzeniowiec - Maria Bisaga, Bytom
6. 332302 Zaopatrzeniowiec - Anna Hasiuk, Bojano
7. 333205 Organizator widowni - Anna Węgrzynowicz, Warszawa
8. 333205 Organizator widowni - Justyna Wrońska, Warszawa
9. 333901 Menedżer artystyczny - Monika Kamieńska, Łódź
10. 333901 Menedżer artystyczny - Anna Wierzchowska-Woźniak, Dobczyce
11. 334307 Stenograf-protokolant - Ewa Dybek, Chotomów
12. 334307 Stenograf-protokolant - Halina Fuchsel, Warszawa
13. 341102 Sekretarka notarialna - Barbara Bogacka-Galon, Wieliczka
14. 341103 Sekretarz sądowy - Halina Fuchsel, Warszawa
15. 341103 Sekretarz sądowy - Barbara Bogacka-Galon, Wieliczka
16. 342304 Instruktor odnowy biologicznej - Iwona Szczerbic-Sobaszek, Kraków
17. 342304 Instruktor odnowy biologicznej - Beata Maliszewska, Kraków
18. 342311 Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego - Katarzyna Drążek-Pasternak, Częstochowa
19. 342311 Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego - Krzysztof Bieniek, Warszawa
20. 343304 Doradca do spraw zasobów bibliotecznych - Robert Górski, Legionowo
21. 343304 Doradca do spraw zasobów bibliotecznych - Maciej Szablewski, Warszawa
22. 352102 Asystent operatora obrazu - Bartosz Piotrowski, Warszawa
23. 352102 Asystent operatora obrazu - Adam Bajerski, Warszawa
24. 352109 Montażysta dźwięku - Krzysztof Maszota, Kobyłka
25. 352109 Montażysta dźwięku - Karol Szonowski, Piła
26. 352111 Operator dźwięku - Krzysztof Maszota, Kobyłka
27. 352111 Operator dźwięku - Karol Szonowski, Piła
28. 352112 Operator kamery - Adam Bajerski, Warszawa
29. 352112 Operator kamery - Bartosz Piotrowski, Warszawa
30. 352116 Realizator dźwięku - Krzysztof Maszota, Kobyłka
31. 352116 Realizator dźwięku - Karol Szonowski, Piła
32. 352117 Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) - Adam Bajerski, Warszawa
33. 352117 Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) - Robert Fleischer, Olsztyn
34. 421102 Asystent usług telekomunikacyjnych - Grażyna Mrozińska-Hotloś, Lublin
35. 421102 Asystent usług telekomunikacyjnych - Dariusz Wilk, Leżajsk
36. 516403 Opiekun zwierząt domowych - Joanna Jaczyńska, Kraków
37. 516403 Opiekun zwierząt domowych - Monika Drymajło, Przemyśl
38. 516404 Trener koni wyścigowych - Małgorzata Łojek, Warszawa
39. 516404 Trener koni wyścigowych - Krzysztof Ziemiański, Warszawa
40. 516904 Osobisty doradca do spraw zakupów (personal shopper) - Adam Chowański, Warszawa
41. 522201 Kierownik sali sprzedaży - Małgorzata Wysocka, Żnin
42. 522201 Kierownik sali sprzedaży - Krzysztof Hasiuk, Bojano
43. 522203 Kierownik kas - Adam Deja, Kraków
44. 522203 Kierownik kas - Małgorzata Wysocka, Żnin
45. 531102 Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych - Katarzyna Majewska-Mrówczyńska, Radom
46. 531103 Opiekunka dzieci w drodze do szkoły - Katarzyna Majewska-Mrówczyńska, Radom
47. 531103 Opiekunka dzieci w drodze do szkoły - Narcyza Baczewska, Bobrowniki
48. 531107 Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym - Narcyza Baczewska, Bobrowniki
49. 531107 Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym - Anna Owsicka, Wiechowice
50. 531108 Dzienny opiekun małego dziecka - Narcyza Baczewska, Bobrowniki
51. 531108 Dzienny opiekun małego dziecka - Robert Fleischer, Olsztyn
52. 532905 Zabiegowy balneologiczny - Iwona Szczerbic-Sobaszek, Kraków
53. 532905 Zabiegowy balneologiczny - Beata Maliszewska, Kraków
54. 611301 Chirurg pielęgniarz drzew - Beata Pachnowska, Wrocław
55. 611301 Chirurg pielęgniarz drzew - Kamil Witkoś-Gnach, Olszyna
56. 611311 Producent i zbieracz ziół - Rafał Kozik, Karniów
57. 611311 Producent i zbieracz ziół - Aleksandra Bielecka, Luborzyca
58. 611312 Pielęgniarz trawników / murawy (greenkeeper) - Rafał Kozik, Karniów
59. 611312 Pielęgniarz trawników / murawy (greenkeeper) - Roman Kępiński, Grodków
60. 723401 Monter-mechanik rowerów / wózków - Katarzyna Przybysz-Michałowska, Popowo-Letnisko
61. 723401 Monter-mechanik rowerów / wózków - Paweł Szustkiewicz, Raciąż
62. 731208 Korektor (naprawiacz) instrumentów muzycznych - Witold Łukomski, Warszawa
63. 731208 Korektor (naprawiacz) instrumentów muzycznych - Paweł Szustkiewicz, Raciąż
64. 814101 Aparatowy produkcji wyrobów maczanych - Józef Haponiuk, Gdańsk
65. 814101 Aparatowy produkcji wyrobów maczanych - Dariusz Bieliński, Zgierz
66. 818102 Operator maszyn do formowania szkła płaskiego - Joanna Górzyńska, Działdowo
67. 818102 Operator maszyn do formowania szkła płaskiego - Krzysztof Zieliński, Otrębusy
Liczba wyświetleń: 1166