Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa mikroskopu laboratoryjnego wysokiej rozdzielczości (finansowanie w formie leasingu operacyjnego)

Data publikacji: 21.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-09-2018

Numer ogłoszenia

1132034

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim, elektronicznie na adres: zamowienia@panamedica.com.pl, do dnia: 20.09.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@panamedica.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Michalik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48503034164

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Mikroskop optyczny wysokiej rozdzielczości
Kamera:
Element odbioru obrazu:
Rozdzielczość w zakresie nie mniejszym niż od 2 miliony pikseli: 1600 (poziom) x 1200 (pion);
do 18 milionów pikseli 4800 (poziom) x 3600 (pion) w trybie x3 CMOS;
Funkcja HDR na żywym obrazie oraz High HDR;
Możliwość demontażu kamery wraz z obiektywem z podstawy;
Możliwość zamontowania boroskopów lub endoskopów do kamery przez złącze C
Monitor LCD: Kolorowy wyświetlacz LCD min. 23" min. 1920 x 1080;
Konsola do jednostki sterującej: Dedykowana konsola mikroskopu z możliwością automatycznej kontroli osi XY oraz kontroli osi Z z opcją dwóch pokręteł do szybszego oraz wolnego sterowania osią Z
Źródło światła dla kamery:

Lampa LED – oświetlenie pierścieniowe, wychodzące z jednostki sterującej: min. 5700 K, min. 30 000 godzin;
Żródło światła powinno być podzielone na 4 cześci

Interfejsy sterownika:
Wyjście LAN oraz możliwość podpięcia mikroskopu z serwerem zewnętrznym.

Oprogramowanie:
Oprogramowanie powinno umożliwiać:

• automatyczne pomiary powierzchni obrazu 2D (pole, obwód, długość, szerokość), bazujące na kontraście bieli lub koloru,
• jednoczesne wyświetlanie na ekranie co najmniej 4 obrazów w celu porównania,
• wpisywanie komentarzy i znaczników;
Funkcja usuwania odbicia z pierścienia oświetleniowego;
Funkcja łączenie obrazów w osiach XY min. 20.000 x 20.000 pikseli (tzw. stitching);
Funkcja reprodukcji ustawień mikroskopu pozwalające wykonać zdjęcie kolejnej próbki przy wykorzystaniu ustawień zapamiętanych w wykonanym uprzednio zdjęciu;
Możliwość transferu danych obrazu pomiędzy mikroskopem a komputerem PC;
Oprogramowanie bez limitu instalacji na PC;

Funkcje pomiarowe oprogramowania:
Możliwość pomiaru odległości, kąta i promienia;
Możliwość automatycznego zliczania obszaru na podstawie np. różnic kontrastu, koloru;
Funkcja automatycznego wykrywania krawędzi;
Funkcja pomiaru objętości próbek;
Funkcja pomiaru chropowatości liniowej ( RA, RZ i RT) i powierzchniowej (SA, SZ ), zgodne z ISO 4287:1997 (JIS-B0601:2001), ISO 25178;
Funkcja nakładania pomiarów 2D (punkty, linie) na kolejne obrazy;
Analiza zanieczyszczeń na sączkach zgodna z ISO 16232, VDA 19;
Analiza i zliczanie ziaren na zgładach metalograficznych (udział procentowy, wielkość ziaren), zgodne z ISO 643;

Obiektyw :
1. Powiększenie w przedziale 100-1000x o odległości roboczej nie mniejsze niż 20 mm
Pole widzenia nie mniejsze niż 3 mm x 2 mm (powiększenie 100x);
Pole widzenia nie mniejsze niż 0,3 mm x 0,2 mm (powiększenie 1000x);
Obiektyw powinien posiadać oświetlenie w jasnym i ciemnym polu oraz możliwość mieszania oświetleń jasnego i ciemnego pola;
Filtry polaryzacji do oświetlenia koaksjalnego oraz pierścieniowego;
Kontrast Nomarskiego;
Filtr iluminacji bocznej (10 stopni);
Filtr dyfuzor;
Obiektyw powinien mieć możliwość pochylania co najmniej 60o na statywie;
Obiektyw powinien być wyposażony w czujnik automatycznego wykrywania powiększenia.
2. Powiększenie w przedziale 500-5000x o odległości roboczej nie mniejsze niż 4 mm w skokach stałych 500, 1000, 2000, 3000, 5000x;
Pole widzenia nie mniejsze niż 610 x 410 µm (powiększenie 500x);
Obiektyw powinien mieć możliwość pochylania co najmniej 10o na statywie;
Obiektyw powinien być wyposażony w czujnik automatycznego wykrywania powiększenia.Podstawa mikroskopu:
Kąt obrotu od 0° do 90° z blokowaniem w pozycji pionowej;
Czujnik położenia kątowego obiektywu ze wskazaniem wartości kąta (dokładność do 0,1°);
Wymiary min. 170 mm x 165 mm;
Zakres ruchu osi XY min. 20 mm w obie strony o rozdzielczość nie większej niż 1µm;
Zakres ruchu motoru Z min. 49 mm, minimalny skok nie większy niż 0,1µm;
Światło przechodzące z filtrem polaryzacji oraz dyfuzorem;
Funkcja zapamiętywania współrzędnych pozycji na statywie podczas obserwacji;
Dedykowana do urządzenia płytka kalibracyjna montowana na statywie;
Prędkość przesuwu w osi XY co najmniej 10mm/s;
Prędkość przesuwu w osi Z co najmniej 17mm/s;
Udźwig nie mniejszy niż 5kg.

Dodatkowe wymagania:
Automatyczna kalibracja systemu za pomocą dedykowanej do urządzenia płytki kalibracyjnej;
Obiektywy, statyw, adaptery, oprogramowanie, konsola muszą pochodzić od jednego producenta;

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ełcki Miejscowość: Ełk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa mikroskopu laboratoryjnego wysokiej rozdzielczości wraz z oprzyrządowaniem niezbędnego do realizacji poszczególnych zadań Projektu POIR.01.01.01-00-1262/17-00 Efektywne wprowadzanie nanocząstek ZnO do polipropylenu w celu otrzymania antybakteryjnych włókninowych wyrobów medycznych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowego laboratoryjnego mikroskopu wysokiej rozdzielczości do laboratorium Firmy, w którym prowadzone są badania w dziedzinie chemii tworzyw sztucznych i nanomateriałów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Kod CPV

38510000-3

Nazwa kodu CPV

Mikroskopy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć umowę sprzedaży Urządzenia z Finansującym na warunkach wynikających z oferty złożonej w odpowiedzi na Zapytanie, w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o dokonaniu wyboru Finansującego.
Urządzenie winno zostać dostarczone, zainstalowane (wraz z pierwszym uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu w zakresie obsługi) oraz wydane Zamawiającemu wraz z dokumentacją na podstawie pisemnego protokołu odbioru w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Urządzenia przez Wykonawcę i Finansującego, nie później jednak niż do dnia 30 października
2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia Oferenta.

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, wobec których nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub co do których nie ogłoszono upadłości/ likwidacji– weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia oferenta.

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
1. nie zalegają w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu odbywać się na podstawie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,
2. nie zalegają w opłacaniu podatków wobec Urzędu Skarbowego- weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach,
3. posiadają aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – weryfikacja warunki udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie przedstawionego przez oferenta dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku.
Dokumenty o których mowa w pkt. 1- 2 wymagane będą przy podpisywaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia, na etapie składania ofert wystarczające będzie podpisane przez Oferenta oświadczenie.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Formularz oferty (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
3. Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEIDG, zobowiązani są również dołączyć dokument
wskazujący na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i wagi procentowe:
- termin realizacji ( 20%)
- cena ( 60%)
- warunki gwarancji/serwisu (20%)

2. Sposób przyznawania punktacji będzie polegał na:
- W zakresie kryterium „termin realizacji” najwyżej punktowana będzie oferta z najkrótszym terminem realizacji przedmiotu zamówienia (w dniach). Punktacja zostanie przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:
Wt = [ Tmin/Tr ] x 100 x N %,
gdzie: Wt–liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „termin realizacji”,
Tmin- najkrótszy zaproponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia ( w dniach),
Tr – rozpatrywany termin realizacji (w dniach),
N- waga dla kryterium „termin realizacji”

- W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną netto. Punktacja zostanie przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:
Wc = [ Cmin/Cr ] x 100 x X %,
gdzie: Wc–liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „Cena”,
Cmin – cena najtańszej oferty,
Cr – cena oferty rozpatrywanej,
X- waga dla kryterium „Cena”

- W zakresie kryterium „warunki gwarancji/serwisu” najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym okresem gwarancji/serwisu (w miesiącach. Punktacja zostanie przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:
Wg = [ Gr/Gmax ] x 100 x X %,
gdzie: Wg–liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „warunki gwarancji/serwisu”,
Gmax – najdłuższy okres gwarancji,
Gr- okres gwarancji oferty badanej,
X- waga dla kryterium „warunki gwarancji/serwisu”


Łączna ocena oferty:
Woferty= Wt + Wc + Wg

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku gdy oferent pominie jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie mu przyznanych 0 pkt.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia oferenta (Załącznik numer 1).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PANAMEDICA MACIEJ MICHALIK

Adres

Józefa Ignacego Kraszewskiego 18/7

15-025 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

503034164

NIP

7752463396

Tytuł projektu

Efektywne wprowadzanie nanocząstek ZnO do polipropylenu w celu otrzymania antybakteryjnych włókninowych wyrobów medycznych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1262/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KEYENCE INTERNATIONAL BELGIUM NV/SA
Bedrijvenlaan 5
2800 Mechelen
BELGIA

Data płynięcia oferty 13.09.2018 r.

Wartość netto 229 490,14 PLN.
Liczba wyświetleń: 396