Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”

Data publikacji: 20.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-08-2018

Numer ogłoszenia

1131995

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 28.08.2018r. zmieniono treść zapytania ofertowego w punkcie IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Zmiany dotyczyły doprecyzowania, że Zamawiający wymaga oświadczeń w zakresie dot. art. 22 ust. 1 pkt. 2, 1b ustawy Pzp oraz dot. art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp (wcześniej omyłkowo zapisano błędnie).

W związku z powyższym uległy zmianie załączniki do zapytania:
- zał. nr 2 OŚWIADCZENIE (dot. art. 22 ust. 1 pkt. 2, 1b ustawy Pzp)
- zał. nr 3 OŚWIADCZENIE (dot. art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp)

Wydłużono także termin składania ofert do dnia 4 września 2018r. do godz. 8:30. Zmieniono także datę i godzinę publicznego otwarcia ofert na: 04.09.2018r. godz. 8:35.
Aktualne Zapytanie ofertowe oraz zał. nr 2 i 3 oznaczono datą 28.08.2018r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2018r. do godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.

Gmina Nagłowice
ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Kopertę należy oznakować napisem o treści:
Oferta na Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” z dopiskiem „nie otwierać do dnia 31.08.2018”, godz. 8:30.

Nie dopuszcza się składania ofert faxem lub e-mailem. Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko
i wyłącznie te oferty, które fizycznie do niego wpłyną w wyznaczonym terminie.

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.08.2018r. godz. 8:35.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
6.Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłane do Oferenta bez otwierania.
7. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty. 8. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Zlecenie podwykonawcom
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zadania innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Graczkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 506 366 525, e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl Przy czym e-mailowo odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną do 28.08.2018r. do godz. 12:00.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie podzielono na 42 części:
Część nr 1 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 1-4)
Część nr 2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Część nr 3 Zajęcia wyrównawcze z przyrody dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 1-4)
Część nr 4 Zajęcia wyrównawcze z przyrody dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Część nr 5 Zajęcia wyrównawcze z informatyki dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 1-4)
Część nr 6 Zajęcia wyrównawcze z informatyki dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Część nr 7 Warsztaty przedsiębiorczości – zajęcia wyrównawcze dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (1-4 grupy)
Część nr 8 Warsztaty przedsiębiorczości – zajęcia wyrównawcze dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Część nr 9 Warsztaty aktywnego uczenia się – zajęcia wyrównawcze dla SP im. M. Reja
w Nagłowicach (grupy 1-4)
Część nr 10 Warsztaty aktywnego uczenia się – zajęcia wyrównawcze dla SP im. M. Reja
w Nagłowicach (grupy 5-7)
Część nr 11 Warsztaty języka angielskiego – zajęcia wyrównawcze dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 1-4)
Część nr 12 Warsztaty języka angielskiego – zajęcia wyrównawcze dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Część nr 13 Zajęcia rozwijające z matematyki dla SP im M. Reja w Nagłowicach (grupy 1-4)
Część nr 14 Zajęcia rozwijające z matematyki dla SP im M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Część nr 15 Zajęcia rozwijające z przyrody dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 1-4)
Część nr 16 Zajęcia rozwijające z przyrody dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Część nr 17 Informatyka zajęcia rozwijające dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 1-4)
Część nr 18 Informatyka zajęcia rozwijające dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Część nr 19 Warsztaty aktywnego uczenia się – zajęcia rozwijające dla SP im. M. Reja
w Nagłowicach (grupy 1-4)
Część nr 20 Warsztaty aktywnego uczenia się – zajęcia rozwijające dla SP im. M. Reja
w Nagłowicach (3 grup)
Część nr 21 Warsztaty z języka angielskiego – zajęcia rozwijające dla SP im. M. Reja w Nagłowicach
(grupy 1-4)
Część nr 22 Warsztaty z języka angielskiego – zajęcia rozwijające dla SP im. M. Reja w Nagłowicach
(grupy 5-7)
Część nr 23 Doradztwo zawodowe dla 6 grup dla SP im. M. Reja w Nagłowicach
Część nr 24 Doradztwo zawodowe dla 6 grup dla SP im. M. Reja w Nagłowicach
Część nr 25 Pedagog/ psycholog dla 140 uczniów SP im. M. Reja w Nagłowicach (część 1 – dla 50 dzieci)
Część nr 26 Pedagog/ psycholog dla 140 uczniów SP im. M. Reja w Nagłowicach (część 2 – dla 45 dzieci)
Część nr 27 Pedagog/ psycholog dla 140 uczniów SP im. M. Reja w Nagłowicach (część 3 – dla 45 dzieci)
Część nr 28 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla SP w Warzynie Pierwszym (3 grupy)
Część nr 29 Zajęcia wyrównawcze z przyrody dla SP w Warzynie Pierwszym (3 grupy)
Część nr 30 Zajęcia wyrównawcze z informatyki dla SP w Warzynie Pierwszym (3 grupy)
Część nr 31 Warsztaty przedsiębiorczości – zajęcia wyrównawcze dla SP w Warzynie Pierwszym
(3 grupy)
Część nr 32 Warsztaty aktywnego uczenia się – zajęcia wyrównawcze dla SP w Warzynie Pierwszym
(3 grupy)
Część nr 33 Warsztaty języka angielskiego – zajęcia wyrównawcze dla SP w Warzynie Pierwszym
(3 grupy)
Część nr 34 Zajęcia rozwijające z matematyki dla SP w Warzynie Pierwszym (3 grupy)
Część nr 35 Zajęcia rozwijające z przyrody dla SP w Warzynie Pierwszym (3 grupy)
Część nr 36 Warsztaty przedsiębiorczości - zajęcia rozwijające dla SP w Warzynie Pierwszym (3 grupy)
Część nr 37 Informatyka zajęcia rozwijające dla SP w Warzynie Pierwszym (3 grupy)
Część nr 38 Warsztaty aktywnego uczenia się – zajęcia rozwijające dla SP w Warzynie Pierwszym
(3 grupy)
Część nr 39 Warsztaty z języka angielskiego – zajęcia rozwijające dla SP w Warzynie Pierwszym
(3 grupy)
Część nr 40 Doradztwo zawodowe dla 6 grup dla SP w Warzynie Pierwszym
Część nr 41 Pedagog/ psycholog dla 60 uczniów SP w Warzynie Pierwszym
Część nr 42 Zajęcia dla nauczycieli w ramach zadania 1 Szkolenie E-NAUCZYCIEL

Miejscem realizacji zamówienia są siedziby szkół:
- Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Nagłowicach, z adresem: ul. M. Reja 40, 28-362 Nagłowice dla części od 1 do 27 oraz 42.
- Szkoła Podstawowa w Warzynie Pierwszym z adresem: Warzyn Pierwszy 95, 28-362 Nagłowice dla części od 28 do 41.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Nagłowice, Warzyn Pierwszy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy/wykonawców usługi szkoleniowej dla 42 części opisane w polu: "Krótki opis przedmiotu zamówienia"

Przedmiot zamówienia

Zob. opis w polu "Krótki opis przedmiotu zamówienia"

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80.57.00.00-0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
80.58.00.00-3 - oferowanie kursów językowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji umowy dla każdej części - od momentu podpisania umowy do 30.06.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga podpisania oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru z zał. nr 2 do Zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga:
Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać wymogi opisane w niniejszym Zapytaniu przy poszczególnych częściach. Zamawiający sprawdzi je według formuły: spełnia / nie spełnia (załącznik nr 2 do Zapytania)

Potencjał techniczny

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga podpisania oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru z zał. nr 2 do Zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania danego zadania
w zamówieniu musi wykazać, że dysponuje zespołem zdolnym do realizacji zamówienia,
a w szczególności co najmniej jedną osobę posiadającą klasyfikacje wymienione pod opisem każdej części „III. Przedmiot zamówienia” niniejszego Zapytania. Wykaz osób, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i kwalifikacji, niezbędnych do wykonania zamówienia wypełniony według załącznika nr 5 I 6 do Zapytania wg formuły spełnia - nie spełnia.
Wykonawcy poszczególnych części muszą posiadać wykształcenie i kwalifikacje zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga podpisania oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru z zał. nr 2 do Zapytania.

Dodatkowe warunki

Zamawiający przewiduje 3 krotne rozliczenie godzin z Wykonawcami na podstawie liczby przeprowadzonych godzin zajęć:
- od momentu podpisania umowy do 20.12.2018r.
- od 01.01.2019r. do 21.03.2019r.
- od 22.03.2019r. do 25.06.2019r.

Wyjaśnienia dotyczące zamówienia:
- jedna godzina lekcyjna/zajęć równa jest 45 minutom,
- ilość dzieci w grupie: zostanie ustalona po przeprowadzeniu rekrutacji,
- ostateczne decyzje, co do terminu i godzin przeprowadzanych zajęć podejmuje dyrektor danej szkoły, stąd istnieje możliwość zmiany godzin zajęć ale za zgodę dyrektora danej placówki.
- każdy wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części,
- Oferent/Wykonawca składając ofertę na wiele części każdorazowo musi złożyć komplet dokumentów w osobnej kopercie dla każdej części osobno, nie ma możliwości złożenia kilku ofert (zał. 1) i podpięcia pod nie po 1 szt. pozostałych załączników i złożenia ich w 1 kopercie – taka oferta będzie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zapytania ofertowego,
- w trakcie realizacji zamówienia wykonawca dla każdej części wypełnia osobny dziennik zajęć dla uczestników, gdyż będzie miał podpisaną oddzielną umowę na każdą część;
- program pracy na dany semestr, który należy dołączyć do dziennika można wypełniać ręcznie lub wydrukować z wersji elektronicznej;
- ewaluację zajęć prowadzący/a zajęcia przygotowuje raz na zakończenie każdego semestru, wówczas nauczyciel dostarcza wraz z dziennikiem zajęć ewaluację za dany okres.

Zakłada się, że w realizacji zajęć wykorzystywane będą aktywizujące metody nauczania, motywujące dzieci do czynnego udziału w zajęciach, zwiększy się dostępność i podniesie jakość wsparcia i pomocy uczniom zdolnym jak i tym, którzy mają trudności z nauką biorących udział w zajęciach wyrównawczych.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość zmian umowy jedynie w następujących przypadkach:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.
3. W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub fragmentów zapisów użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.
4. Zmiany umowy nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
5. Zleceniodawca przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w innych niż wyżej wymienionych przypadkach:
a. jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
b. jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. Termin realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa Zleceniobiorcy do dodatkowego wynagrodzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Opisano w zapytaniu ofertowym

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty dla każdej części osobno jest:
cena – 100 %
Sposób oceny ofert.
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min.
C = ------------ x 100
C bad.

gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
C bad. – cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje dla danej części najniższą cenę wykonania przedmiotu umowy.
7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, jego oferta zostanie odrzucona.
9 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia (wzór zał. 4 do zapytania).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA NAGŁOWICE

Adres

Mikołaja Reja 9

28-362 Nagłowice

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

413814523

Fax

413814567

NIP

6562213721

Tytuł projektu

Wiedza kluczem do sukcesu

Numer projektu

RPSW.08.03.02-26-0048/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część nr 1 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 1-4)
Wybrano ofertę Pani Anny Dudek za kwotę 2460,00 zł (data wpłynięcia oferty 04.09.2018r.)

Część nr 2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Wybrano ofertę Pani Anny Dudek za kwotę 1845,00 zł (data wpłynięcia oferty 04.09.2018r.)

Część nr 3 Zajęcia wyrównawcze z przyrody dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 1-4)
Wybrano ofertę Pani Ewy Jamorskiej za kwotę 2460,00 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 4 Zajęcia wyrównawcze z przyrody dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Wybrano ofertę Pani Anny Lato za kwotę 1845,00 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 9 Warsztaty aktywnego uczenia się – zajęcia wyrównawcze dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 1-4)
Wybrano ofertę Pani Małgorzaty Bały za kwotę 2460,00 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 10 Warsztaty aktywnego uczenia się – zajęcia wyrównawcze dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Wybrano ofertę Pani Małgorzaty Bały za kwotę 1845,00 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 11 Warsztaty języka angielskiego – zajęcia wyrównawcze dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 1-4)
Wybrano ofertę Pani Agnieszki Pawłowskiej za kwotę 2460,00 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 13 Zajęcia rozwijające z matematyki dla SP im M. Reja w Nagłowicach (grupy 1-4)
Wybrano ofertę Pani Agaty Treter za kwotę 2460,00 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 14 Zajęcia rozwijające z matematyki dla SP im M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Wybrano ofertę Pani Agaty Treter za kwotę 1845,00 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 15 Zajęcia rozwijające z przyrody dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 1-4)
Wybrano ofertę Pani Ewie Jamorskiej za kwotę 2460,00 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 16 Zajęcia rozwijające z przyrody dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Wybrano ofertę Pani Anny Lato za kwotę 1845,00 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 21 Warsztaty z języka angielskiego – zajęcia rozwijające dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 1-4)
Wybrano ofertę Pani Bożenie Wojewodzie-Lis za kwotę 2460,00 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 23 Doradztwo zawodowe dla 6 grup dla SP im. M. Reja w Nagłowicach
Wybrano ofertę Pani Anny Zieliński za kwotę 5040,00 zł (data wpłynięcia oferty 04.09.2018r.)

Część nr 25 Pedagog/ psycholog dla 140 uczniów SP im. M. Reja w Nagłowicach (część 1 – dla 50 dzieci)
Wybrano ofertę Pani Krystyny Równickiej za kwotę 3850,00 zł (data wpłynięcia oferty 04.09.2018r.)

Część nr 26 Pedagog/ psycholog dla 140 uczniów SP im. M. Reja w Nagłowicach (część 2 – dla 45 dzieci)
Wybrano ofertę Pani Krystyny Równickiej za kwotę 3285,00 zł (data wpłynięcia oferty 04.09.2018r.)

Część nr 27 Pedagog/ psycholog dla 140 uczniów SP im. M. Reja w Nagłowicach (część 3 – dla 45 dzieci)
Wybrano ofertę Pani Krystyny Równickiej za kwotę 3330,00 zł (data wpłynięcia oferty 04.09.2018r.)

Część nr 28 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla SP w Warzynie Pierwszym (3 grupy)
Wybrano ofertę Pani Annie Waleron za kwotę 1889,50 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 29 Zajęcia wyrównawcze z przyrody dla SP w Warzynie Pierwszym (3 grupy)
Wybrano ofertę Pani Joanny Synowskiej za kwotę 1889,55 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 32 Warsztaty aktywnego uczenia się – zajęcia wyrównawcze dla SP w Warzynie Pierwszym (3 grupy)
Wybrano ofertę Pani Małgorzacie Walczyńskiej za kwotę 1889,55 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 33 Warsztaty języka angielskiego – zajęcia wyrównawcze dla SP w Warzynie Pierwszym (3 grupy)
Wybrano ofertę Pani Katarzynie Trelińskiej za kwotę 1889,55 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 34 Zajęcia rozwijające z matematyki dla SP w Warzynie Pierwszym (3 grupy)
Wybrano ofertę Pani Annie Waleron za kwotę 1889,50 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 35 Zajęcia rozwijające z przyrody dla SP w Warzynie Pierwszym (3 grupy)
Wybrano ofertę Pani Joanny Synowskiej za kwotę 1889,55 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 38 Warsztaty aktywnego uczenia się – zajęcia rozwijające dla SP w Warzynie Pierwszym (3 grupy)
Wybrano ofertę Pani Małgorzacie Walczyńskiej za kwotę 1889,55 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 39 Warsztaty z języka angielskiego – zajęcia rozwijające dla SP w Warzynie Pierwszym (3 grupy)
Wybrano ofertę Pani Katarzynie Trelińskiej za kwotę 1889,55 zł (data wpłynięcia oferty 03.09.2018r.)

Część nr 40 Doradztwo zawodowe dla 6 grup dla SP w Warzynie Pierwszym
Wybrano ofertę Pani Anny Zieliński za kwotę 4320,00 zł (data wpłynięcia oferty 04.09.2018r.)

Część nr 42 Zajęcia dla nauczycieli w ramach zadania 1 Szkolenie E-NAUCZYCIEL
Wybrano ofertę Pana Artura Fortunki za kwotę 14 400,00 zł (data wpłynięcia oferty 04.09.2018r.)
Liczba wyświetleń: 420