Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa ekstrudera laboratoryjnego wraz z oprzyrządowaniem do wykonywania przedmieszek (finansowanie w formie leasingu operacyjnego)

Data publikacji: 19.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-09-2018

Numer ogłoszenia

1131874

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim, elektronicznie na adres: zamowienia@panamedica.com.pl, do dnia: 19.09.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@panamedica.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Michalik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48503034164

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wytłaczarka dwuślimakowa-ekstruder:
- napęd moc min. 5,5 kW z zabezpieczeniem przeciążeniowym, przeciwzwarciowym i przeciwporażeniowym
- maksymalny moment obrotowy min. 80 Nm (min.po 40 Nm na ślimak)
- średnica ślimaków min. 20mm
- długość ślimaka 40D
- budowa ślimaków – segmentowa
- kierunek obrotów ślimaków – współbieżny lub przeciwbieżny
- zakres prędkości 0,5-600 obr/min
- maksymalna temperatura pracy 400oC
- maksymalne ciśnienie 350 bar
- ośmiostrefowy regulator temperatury
- minimum 4 strefy grzewcze
- wydajność min. 15kg/h
- min. Cztery punkty zasilające z możliwością zamknięcia lub wykorzystania jako punkty zasilające, pomiarowe lub odgazowania.
- dodatkowe min. 2 boczne otwory zasilające
Oprzyrządowanie:
- obudowa ekstrudera dzielona umożliwiająca szybki dostęp do części mających kontakt z materiałem, szybkie czyszczenie i analizę procesu wytłaczania
- sekcja odgazowania wbudowana max. Podciśnienie -min 0,8 bar, wydajność min. 400 l/min
- urządzenie wykonane z materiałów o wysokiej odporności na ścieranie
- urządzenie wyposażone w dysze wymienne: jednootworowa max. 4 mm, czterootworowa max. 4mm,
- podajnik wolumetryczny pozwalający na zasilanie ekstrudera granulatem, dodatkowo proszkiem, szybkość podawania min. 0,5 – 5kg/h oraz min.5-20 kg/h
- jednostka dozowania płynu o wydajności min. 0,8-32 l/h
- jednostka odbioru, peletyzowania
- wanna zestalająca z wodą o długości min. 1000 mm szerokości min. 120 mm w obiegu zamkniętym z chłodnicą z osuszaczem powietrza
Oprogramowanie:
- do urządzenia dostarczone jest oprogramowanie niezbędne do sterowania urządzeniem oraz zbierania danych.
Dodatkowe wymagania
- wraz z urządzeniem dostarczany jest kompresor o parametrach zapewniających prawidłowe działanie ekstrudera.
- do punktu odgazowania dostarczane jest ramię odciągowe wraz z wentylatorem zapewniające właściwe parametry środowiskowe pracy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ełcki Miejscowość: Ełk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa urzadzenia (ekstruder) wraz z oprzyrządowaniem niezbędnego do realizacji poszczególnych zadań Projektu POIR.01.01.01-00-1262/17-00 Efektywne wprowadzanie nanocząstek ZnO do polipropylenu w celu otrzymania antybakteryjnych włókninowych wyrobów medycznych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i instalacja fabrycznie nowego laboratoryjnego ekstrudera dwuślimakowego wraz z oprzyrządowaniem do laboratorium Firmy, w którym prowadzone są badania w dziedzinie chemii tworzyw sztucznych i nanomateriałów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć umowę sprzedaży Urządzenia z Finansującym na warunkach wynikających z oferty złożonej w odpowiedzi na Zapytanie, w terminie 60 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o dokonaniu wyboru Finansującego.
Urządzenie winno zostać dostarczone, zainstalowane (wraz z pierwszym uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu w zakresie obsługi) oraz wydane Zamawiającemu wraz z dokumentacją na podstawie pisemnego protokołu odbioru w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Urządzenia przez Wykonawcę i Finansującego, nie później jednak niż do dnia 12 grudnia
2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia Oferenta.

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, wobec których nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub co do których nie ogłoszono upadłości/ likwidacji– weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia oferenta.

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
1. nie zalegają w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu odbywać się na podstawie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,
2. nie zalegają w opłacaniu podatków wobec Urzędu Skarbowego- weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach,
3. posiadają aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – weryfikacja warunki udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie przedstawionego przez oferenta dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku.
Dokumenty o których mowa w pkt. 1- 2 wymagane będą przy podpisywaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia, na etapie składania ofert wystarczające będzie podpisane przez Oferenta oświadczenie.

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Formularz oferty (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
3. Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEIDG, zobowiązani są również dołączyć dokument
wskazujący na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i wagi procentowe:
- termin realizacji ( 30%)
- cena ( 40%)
- warunki gwarancji/serwisu (10%)
- parametry techniczne (20%)

2. Sposób przyznawania punktacji będzie polegał na:
- W zakresie kryterium „termin realizacji” najwyżej punktowana będzie oferta z najkrótszym terminem realizacji przedmiotu zamówienia (w tygodniach). Punktacja zostanie przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:
Wt = [ Tmin/Tr ] x 100 x N %,
gdzie: Wt–liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „termin realizacji”,
Tmin- najkrótszy zaproponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia ( w tygodniach),
Tr – rozpatrywany termin realizacji (w tygodniach),
N- waga dla kryterium „termin realizacji”

- W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną netto. Punktacja zostanie przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:
Wc = [ Cmin/Cr ] x 100 x X %,
gdzie: Wc–liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „Cena”,
Cmin – cena najtańszej oferty,
Cr – cena oferty rozpatrywanej,
X- waga dla kryterium „Cena”

- W zakresie kryterium „warunki gwarancji/serwisu” najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym okresem gwarancji/serwisu (w miesiącach. Punktacja zostanie przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:
Wg = [ Gr/Gmax ] x 100 x X %,
gdzie: Wg–liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „warunki gwarancji/serwisu”,
Gmax – najdłuższy okres gwarancji,
Gr- okres gwarancji oferty badanej,
X- waga dla kryterium „warunki gwarancji/serwisu”

- W zakresie kryterium „parametry techniczne” najwyżej punktowana będzie oferta posiadająca najwięcej punktów wynikających z cząstkowych parametrów technicznych. Punktacja zostanie przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:
Wj = [ (J1+J2+J3+J4)/Jmax ] x 100 x X %,
gdzie: Wj–liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „parametry techniczne”,
Jmax – maksymalna ilość punktów do zdobycia wynikająca z kryteriów cząstkowych 40pkt.,
J1 - średnica ślimaka: 20mm - 0 pkt / 24mm - 10 pkt.
J2 - obroty ślimaków: przeciwbieżne - 0 pkt / współbieżne i przeciwbieżne - 10 pkt.
J3 - kąpiel zestalająca termostatowana: nie - 0 pkt. / tak - 10 pkt.
J4 - osuszacz powietrzny ciśnieniowy filamentu: nie - 0 pkt./ tak - 10 pkt.
X- waga dla kryterium „parametry techniczne”

Łączna ocena oferty:
Woferty= Wt + Wc + Wg + Wj

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku gdy oferent pominie jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie mu przyznanych 0 pkt.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia oferenta (Załącznik numer 1).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PANAMEDICA MACIEJ MICHALIK

Adres

Józefa Ignacego Kraszewskiego 18/7

15-025 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

503034164

NIP

7752463396

Tytuł projektu

Efektywne wprowadzanie nanocząstek ZnO do polipropylenu w celu otrzymania antybakteryjnych włókninowych wyrobów medycznych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1262/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DANLAB Danuta Katryńska
ul. Handlowa 6A
15-399 Białystok

Data wpłynięcia oferty 18.09.2018 r.

Wartość netto 1 195 600,00 PLN
Liczba wyświetleń: 266