Strona główna
Logo unii europejskiej

Nr sprawy: DBA.53.01.02.2018 Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji warsztatowej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”, która odbędzie się w dniu 19.09.2018 roku w mieście Łodzi

Data publikacji: 17.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-08-2018

Numer ogłoszenia

1131719

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
91-302 Łódź,
ul. Snycerska 8,
piętro I, pok. nr 17 Sekretariat
lub przesłać e-mailem na adres: obserwatorium@rcpslodz.pl
do dnia 27 sierpnia 2018 roku (włącznie).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

obserwatorium@rcpslodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Przybylski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. (42) 203-48-43

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia zgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego:
Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji warsztatowej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”, która odbędzie się w dniu 19.09.2018 roku w mieście Łodzi.
Zamówienie jest podzielone na trzy niezależne części:

CZĘŚĆ I
Przygotowanie i wygłoszenie wykładu wprowadzającego – „Osoba (nie)samodzielna w teorii i praktyce działań pomocowych”.
Do zakresu obowiązków Wykonawcy należało będzie świadczenie usługi, która obejmuje:
a) przygotowanie treści wykładu wprowadzającego oraz konspektu lub prezentacji multimedialnej na potrzeby jednodniowej konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim” i przedłożenie Zamawiającemu konspektu lub prezentacji;
b) wygłoszenie podczas konferencji w dniu 19.09.2018 r. wykładu pn. „Osoba (nie)samodzielna w teorii i praktyce działań pomocowych”, trwającego 30 minut, zgodnie z przygotowanym konspektem lub prezentacją multimedialną wskazanym/ą w pkt 2a.)

Termin i miejsce realizacji:
• wrzesień 2018 r.; część zamówienia dotycząca wygłoszenia wykładu: 19 września 2018 r. w godzinach 10:15 – 10:45,
• Park Naukowo-Technologiczny „Bionanopark”, ul. Dubois 114/116, Łódź.

CZĘŚĆ II
Przygotowanie do udziału oraz udział w sesji warsztatowej „Sposoby podtrzymania samodzielności osób z ograniczeniami funkcjonalnymi” na podstawie badania pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”.
Do zakresu obowiązków Wykonawcy należało będzie świadczenie usługi, która obejmuje:
a) przygotowanie się merytoryczne do poprowadzenia sesji warsztatowej z udziałem uczestników konferencji w odwołaniu do posiadanej wiedzy eksperckiej i doświadczenia zawodowego/praktycznego mając na uwadze zakres tematyczny sesji warsztatowej;
b) czynny udział podczas konferencji w roli eksperta w sesji warsztatowej, trwającej 120 minut, poprzez poprowadzenie warsztatu z udziałem uczestników konferencji odpowiednio do zakresu merytorycznego sesji warsztatowej;

Termin i miejsce realizacji:
• wrzesień 2018 r.; część zamówienia dotycząca udziału w sesji warsztatowej: 19 września 2018 r. w godzinach 13:00 – 15:00,
• Park Naukowo-Technologiczny „Bionanopark”, ul. Dubois 114/116, Łódź.

CZĘŚĆ III
Przygotowanie do udziału oraz udział w sesji warsztatowej „Ocena (nie)samodzielności w kontekście wywiadu środowiskowego – jak stosować skale oceny samodzielności do oceny sytuacji zdrowotnej?” na podstawie badania pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”.
Do zakresu obowiązków Wykonawcy należało będzie świadczenie usługi, która obejmuje:
a) przygotowanie się merytoryczne do poprowadzenia sesji warsztatowej z udziałem uczestników konferencji w odwołaniu do posiadanej wiedzy eksperckiej i doświadczenia zawodowego/praktycznego mając na uwadze zakres tematyczny sesji warsztatowej;
b) czynny udział podczas konferencji w roli eksperta w sesji warsztatowej, trwającej 120 minut, poprzez poprowadzenie warsztatu z udziałem uczestników konferencji odpowiednio do zakresu merytorycznego sesji warsztatowej;

Termin i miejsce realizacji:
• wrzesień 2018 r.; część zamówienia dotycząca udziału w sesji warsztatowej: 19 września 2018 r. w godzinach 13:00 – 15:00,
• Park Naukowo-Technologiczny „Bionanopark”, ul. Dubois 114/116, Łódź.

Usługa w każdej części: od I do III powinna zostać zrealizowana zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji warsztatowej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”, która odbędzie się w dniu 19.09.2018 roku w mieście Łodzi.

Przedmiot zamówienia

Część I zamówienia
Przygotowanie i wygłoszenie wykładu wprowadzającego – „Osoba (nie)samodzielna w teorii i praktyce działań pomocowych”.
W ramach części I wykonawca zobowiązany będzie do:
a) Przygotowania treści wykładu oraz konspektu lub prezentacji multimedialnej na potrzeby jednodniowej konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim” i przedłożenia Zamawiającemu konspektu lub prezentacji.

b) Wygłoszenia podczas konferencji w dniu 19.09.2018 r. wykładu pn. „Osoba (nie)samodzielna w teorii i praktyce działań pomocowych”, trwającego 30 minut, zgodnie z przygotowanym konspektem lub prezentacją multimedialną wskazanym/ą w pkt 2a).

Część II zamówienia
Przygotowanie do udziału oraz udział w sesji warsztatowej „Sposoby podtrzymania samodzielności osób z ograniczeniami funkcjonalnymi” na podstawie badania pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”.
W ramach części II wykonawca zobowiązany będzie do:
a) Przygotowania się merytorycznego do poprowadzenia sesji warsztatowej z udziałem uczestników konferencji w odwołaniu do posiadanej wiedzy eksperckiej i doświadczenia zawodowego/praktycznego mając na uwadze zakres tematyczny właściwej dla danej części zamówienia sesji warsztatowej;

b) Czynnego udziału podczas konferencji w roli eksperta w sesji warsztatowej, trwającej 120 minut, poprzez poprowadzenie warsztatu z udziałem uczestników konferencji odpowiednio do zakresu merytorycznego właściwej dla danej części zamówienia sesji warsztatowej.

Część III
Przygotowanie do udziału oraz udział w sesji warsztatowej „Ocena (nie)samodzielności w kontekście wywiadu środowiskowego – jak stosować skale oceny samodzielności do oceny sytuacji zdrowotnej?” na podstawie badania pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”.
W ramach części III wykonawca zobowiązany będzie do:
a) Przygotowania się merytorycznego do poprowadzenia sesji warsztatowej z udziałem uczestników konferencji w odwołaniu do posiadanej wiedzy eksperckiej i doświadczenia zawodowego/praktycznego mając na uwadze zakres tematyczny właściwej dla danej części zamówienia sesji warsztatowej;

b) Czynnego udziału podczas konferencji w roli eksperta w sesji warsztatowej, trwającej 120 minut, poprzez poprowadzenie warsztatu z udziałem uczestników konferencji odpowiednio do zakresu merytorycznego właściwej dla danej części zamówienia sesji warsztatowej.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

CZĘŚĆ I
Przygotowanie i wygłoszenie wykładu wprowadzającego – „Osoba (nie)samodzielna w teorii i praktyce działań pomocowych”.
Termin realizacji: wrzesień 2018 r.; część zamówienia dotycząca wygłoszenia wykładu: 19 września 2018 r. w godzinach 10:15 – 10:45.

CZĘŚĆ II
Przygotowanie do udziału oraz udział w sesji warsztatowej „Sposoby podtrzymania samodzielności osób z ograniczeniami funkcjonalnymi” na podstawie badania pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”.
Termin realizacji: wrzesień 2018 r.; część zamówienia dotycząca udziału w sesji warsztatowej: 19 września 2018 r. w godzinach 13:00 – 15:00.

CZĘŚĆ III
Przygotowanie do udziału oraz udział w sesji warsztatowej „Ocena (nie)samodzielności w kontekście wywiadu środowiskowego – jak stosować skale oceny samodzielności do oceny sytuacji zdrowotnej?” na podstawie badania pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”.
Termin realizacji: wrzesień 2018 r.; część zamówienia dotycząca udziału w sesji warsztatowej: 19 września 2018 r. w godzinach 13:00 – 15:00.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. dysponują osobą spełniającą poniższe warunki:
CZĘŚĆ I
1. Znajomość raportów pn.: „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”, „Instytucje świadczące opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych na terenie województwa łódzkiego”;
2. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych i/lub humanistycznych ;
3. Wiedza ekspercka z zakresu problematyki osób niesamodzielnych

CZĘŚĆ II
1. Znajomość raportu pn.: „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”;
2. Wykształcenie wyższe;
3. Wiedza praktyczna i doświadczenie zawodowe w zakresie sposobów, działań, narzędzi i metod utrzymywania samodzielności.

CZĘŚĆ III
1. Znajomość raportu pn.: „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”;
2. Wykształcenie wyższe;
3. Wiedza praktyczna i doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania skal ocen (nie)samodzielności oraz wiedza dotycząca prowadzenia wywiadu środowiskowego.

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże co następuje:

CZĘŚĆ I
Osoba, która będzie realizowała zamówienie wykaże , że:
1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych i/lub humanistycznych ;
2. jest autorem lub współautorem co najmniej trzech publikacji naukowych dotyczących tematyki osób niesamodzielnych i/lub pracy socjalnej, które były publikowane nie wcześniej niż 01 stycznia 2013 roku.

CZĘŚĆ II
Osoba, która będzie realizowała Zamówienie wykaże, że:
1. posiada co najmniej wykształcenie wyższe;
2. uczestniczyła w co najmniej trzech projektach/działaniach dotyczących sposobów/ działań/ narzędzi/ metod utrzymywania samodzielności, które rozpoczęły się nie wcześniej niż 01 stycznia 2013 roku

CZĘŚĆ III
Osoba, która będzie realizowała Zamówienie wykaże, że:
1. posiada co najmniej wykształcenie wyższe;
2. uczestniczyła w co najmniej jednym projekcie dotyczącym stosowania skal ocen (niesamodzielności), które rozpoczęły się nie wcześniej niż 01 stycznia 2013 roku.
3. jest autorem lub współautorem co najmniej dwóch publikacji naukowych/ branżowych dotyczących prowadzenia wywiadu środowiskowego lub pracy socjalnej, które były publikowane nie wcześniej niż 01 stycznia 2013 roku.

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa powyżej dla każdej części zamówienia na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego dla danej części zamówienia oraz wykazu stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego dla danej części zamówienia.
Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części (od I do III), przy czym w każdej części od II do III wskaże inną osobę.
Jedna osoba nie może realizować więcej niż jednej części zamówienia od II do III.
Osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji I części zamówienia może realizować jedną z części zamówienia od II do III.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Dla części I
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: „cena oferty brutto”, „liczba publikacji naukowych”. Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:

Lp. Kryterium Znaczenie kryterium w %
1. Cena oferty brutto (COB) 60
2. Liczba publikacji naukowych (LPN) 40

Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert dla każdej części zamówienia obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = COB + LPN
Gdzie:
LP = Liczba punktów przyznanych ofercie
COB = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena oferty brutto”
LPN = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Liczba publikacji naukowych”

Dla części II
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: „cena oferty brutto”, „liczba projektów”, „Doświadczenie w prowadzeniu zajęć/warsztatów”. Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:

Lp. Kryterium Znaczenie kryterium w %
1. Cena oferty brutto (COB) 40
2. Liczba projektów (LPROJ) 30
3. Doświadczenie w prowadzeniu praktycznych zajęć dydaktycznych/warsztatów (PZ) 30

Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert dla każdej części zamówienia obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

LP = COB + LPROJ + PZ
Gdzie:
LP = Liczba punktów przyznanych ofercie
COB = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena oferty brutto”
LPROJ = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Liczba projektów”
PZ = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu praktycznych zajęć dydaktycznych/warsztatów”

Dla części III
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: „cena oferty brutto”, „liczba projektów”, „Doświadczenie w prowadzeniu zajęć/warsztatów”. Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:

Lp. Kryterium Znaczenie kryterium w %
1. Cena oferty brutto (COB) 40
2. Liczba projektów (LPROJ) 30
3. Doświadczenie w prowadzeniu praktycznych zajęć dydaktycznych/warsztatów (PZ) 30

Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert dla każdej części zamówienia obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

LP = COB + LPROJ + PZ
Gdzie:
LP = Liczba punktów przyznanych ofercie
COB = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena oferty brutto”
LPROJ = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Liczba projektów”
PZ = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu praktycznych zajęć dydaktycznych/warsztatów”

Dla części I-III :
Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena oferty brutto”- Zamawiający dokonując oceny w tym kryterium będzie brał pod uwagę informacje podane przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego - Formularz ofertowy

Liczba punktów przyznana w ramach kryterium "Doświadczenie w prowadzeniu praktycznych zajęć dydaktycznych/warsztatów" - Zamawiający dokonując oceny w tym kryterium będzie brał pod uwagę informacje podane przez Wykonawcę w Załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Liczba projektów” i "Liczba publikacji naukowych" - Zamawiający dokonując oceny w tym kryterium będzie brał pod uwagę informacje podane przez Wykonawcę w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, iż 1% = 1 punkt. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Szczegółowy opis kryteriów oceny i sposobu przyznawania punktacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym - pkt. 11

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Działanie XII.2 - System realizacji

Numer projektu

RPLD.12.02.00-10-0006/15-04

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I zamówienia
dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, 92-221 Łódź, ul. Mazowiecka 39; kwota 1960,00 zł brutto; data: 27.08.2018 r.

Część II zamówienia
1. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, 92-221 Łódź, ul. Mazowiecka 39; kwota: 1770,00 zł brutto; data: 27.08.2018 r.

Część III zamówienia
1. Dr Małgorzata Potoczna, ul. Nurta Kaszyńskiego 15/16, 93-222 Łódź; kwota: 1000,00 zł brutto; data: 27.08.2018 r. godz. 18:07.
Liczba wyświetleń: 292