Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 08/2018/CP na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w komputery stacjonarne klasy PC, laptopy multimedialne, oprogramowanie biurowe i programy graficzne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr H. Sucharskiego w Bolesławcu.

Data publikacji: 17.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-08-2018

Numer ogłoszenia

1131689

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana 21.08.2018 r.

zamian 1:
1. LAPTOP MULTIMEDIALNY – sztuk 18
Specyfikacja (wymagania minimalne) str. 3

było: "Karta graficzna - Karta graficzna z wbudowana własna pamięcią min. 2 Mb, ze wsparciem dla OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, Microsoft DirectX 12, Intel WiDi; uzyskująca w teście wydajności: PassMarkPerformanceTest wynik min. 1287 punktów w G3D Mark (wynik dostępny na stronie www: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzień nie wcześniejszy niż 01.03.2018);
Dopuszcza się granicę odstępstwa od wynik wydajności na poziomie max. - 1% "

jest: "Karta graficzna z wbudowana własna pamięcią min. 2 GB, ze wsparciem dla OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, Microsoft DirectX 12; uzyskująca w teście wydajności: PassMarkPerformanceTest wynik min. 1287 punktów w G3D Mark (wynik dostępny na stronie www: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzień nie wcześniejszy niż 01.03.2018);
Dopuszcza się granicę odstępstwa od wynik wydajności na poziomie max. - 1% "

- wykreślono zapis "Intel WiDi"
- poprawiono pomyłkę pisarską 2 Mb na 2 GB

zmian 2:

1. LAPTOP MULTIMEDIALNY – sztuk 18
Specyfikacja (wymagania minimalne) str. 4

było: "Bateria: Litowo-jonowa min. 4 komorowa min.41 Wh 2800 mAh"
jest ""Bateria: Litowo-jonowa min.41 Wh 2800 mAh"

-wykreślono: "min. 4 komorowa"


Zmiany zostały dokonane z względu na :
-niezamierzone omyłkę pisarską oraz
- ze względu na niezamierzone i niecelowa ewentualność zawężania jednego z parametrów do pewnej grupy podzespołów laptopa.

Zamawiający informuję, że ewentualne zawężanie jednego z parametrów nie stanowiło działania celowego i wyniknęło z "niefortunnego" skrótowego opisu jednego z parametrów.

Zmiany nie mają wpływają na dostępność oferty oraz nie wymagają przedłużenia terminu składania ofert i wpłacenia wadium.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 27.08.2018 r.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
Miejsce składania ofert:
a.osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
lub
b.pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Europejska
Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. (adres: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław) do
godz. 14:00
lub
c.pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego d.witkowski@egsd.pl do godz. 23:59
Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.witkowski@egsd.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Damian Witkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

071 72 42 298; 794 587 136

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Fundacji Dar Edukacji i Powiatu Bolesławieckiego) pn. "Czas profesjonalistów" (numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0003/17)
wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu w:
- laptopy multimedialne,
- komputery stacjonarne klasy PC,
- oprogramowanie biurowe,
- programy graficzne.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ców doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
Numery CPV:
30213000-5 Komputery osobiste
30213100-6 Komputery przenośne
30213300-8 Komputer biurkowy
30200000-1 Urządzenia komputerowe
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: bolesławiecki Miejscowość: Bolesławiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/ów, którzy dostarczą doposażenie szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu w:
- laptopy multimedialne,
- komputery stacjonarne klasy PC,
- oprogramowanie biurowe,
- programy graficzne.

Numery CPV:
30213000-5 Komputery osobiste
30213100-6 Komputery przenośne
30213300-8 Komputer biurkowy
30200000-1 Urządzenia komputerowe
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Przedmiot zamówienia

1.Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni zawodowych w:
- laptopy multimedialne,
- komputery stacjonarne klasy PC,
- oprogramowanie biurowe,
- programy graficzne,
które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 1 i/lub Zadania 2 i/lub Zadania 3
2.Każdy oferowany przez Wykonawcę towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.
3.Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4.Towary muszą być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone towary będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja (tam, gdzie nie wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do towarów.
5.Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
6.Każdy oferowany przez Wykonawcę towar będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w celu nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej. Jakość i parametry oferowanych towarów muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki zawodu.
7.Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, instalacją, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Towary będę dostarczone do lokalizacji w Bolesławcu - placówka szkolna.
8.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towarów na towar wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
9.Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
10.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia doposażenia zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A i/lub 2B i/lub 2C Zapytania Ofertowego 11.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 ).

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż 21.09.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu: Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zadania 1 i/ lub 2 i/lub 3 standardzie minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

-

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(załącznik nr 3).

Dodatkowe warunki

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu realizacji – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności losowych
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego
określonego w umowie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
2.W zakresie:

Zadania 1
a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 A do Zapytania Ofertowego;
dla laptopa multimedialnego:
b. Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu warunków gwarancyjnych, o którym mowa w zapytaniu ofertowym;
c. Dokument poświadczający, że:
- status Dostawcy o statusie Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
lub
- dokument potwierdzający współpracę z Partnerem, który posiada status Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego.
d. Oświadczenie o realizowaniu serwisu urządzeń zgodnie z wymogami gwarancji producenta.
e. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta sprzętu - Certyfikat ISO9001:2000 (norma zarządzania jakością);
f. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta sprzętu - Certyfikat ISO14001 (norma zarządzania środowiskowego.);
g. Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera;
h. Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna urządzenia/produktu

dla komputera stacjonarnego klasy PC:
b. dotyczy testu wydajności obliczeniowej procesora: Wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę.
c. dotyczy testu wydajności obliczeniowej karty graficznej: Wydruk ze strony https://www.videocardbenchmark.net ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę.
d. dotyczy sprawności zasilania: Oświadczenie producenta komputera lub własne lub dokument potwierdzający sprawność zasilacza na poziomie min. 85% przy obciążeniu 50%;
e. Oświadczenie producenta komputera o poziomie głośności nieprzekraczającej 24 dB z pozycji operatora w trybie jałowym;
f. Dokument potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera PC z systemem operacyjnym– Certyfikat Microsoft (oświadczenie producenta komputera);
g. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych;
h. Dokument potwierdzający spełnienie wymogów Dyrektywy WEEE 2002/96/EC wystawionej przez niezależną jednostkę badawczą (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie programu. Epeat na poziomie Gold.)
i. Opis uzyskania informacji na temat dostępu do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń,
j. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta sprzętu - Certyfikat ISO9001:2000 (norma zarządzania jakością);
k. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta sprzętu - Certyfikat ISO14001 (norma zarządzania środowiskowego.);
l. Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera;
m. Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu warunków gwarancyjnych, o którym mowa w zapytaniu ofertowym;
n. Dokument poświadczający, że:
- status Dostawcy o statusie Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
lub
- dokument potwierdzający współpracę z Partnerem, który posiada status Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego.
o. Oświadczenie o realizowaniu serwisu urządzeń zgodnie z wymogami gwarancji producenta.
p. Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna urządzenia/produktu

Zadania 2
a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2B do Zapytania Ofertowego;
b. Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna oprogramowania.

Zadania 3
a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2C do Zapytania Ofertowego;
b. Karta katalogowa lub Specyfikacja techniczna lub Wydruk ze strony producenta z pełnymi danymi technicznymi oprogramowania

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

W ramach zadania nr 1
Nr/Nazwa kryterium/Waga
1/Cena/80%
2.Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą
a. równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych/20%
b. 11 – 13 dni kalendarzowych/10%
c. równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych/0%

W ramach zadania nr 2
Nr/Nazwa kryterium/Waga
1/Cena/80%
2.Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą
a. równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych/20%
b. 11 – 13 dni kalendarzowych/10%
c. równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych/0%

W ramach zadania nr 3
Nr/Nazwa kryterium/Waga
1/Cena/80%
2.Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą
a. równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych/20%
b. 11 – 13 dni kalendarzowych/10%
c. równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych/0%

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)
W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym,
a niezgodność ma charakter istotny
b. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego
c. przedstawi nieprawdziwe informacje
d. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e. złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi) W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO - DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

37-700 Kuńkowce

podkarpackie , przemyski

Numer telefonu

61 642 98 63

NIP

7792424008

Tytuł projektu

Czas profesjonalistów

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dla zadania nr 1: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – komputery i laptop

Oferent nr 3
- Nazwa oferenta: „Innovation in Technology” Sp. z.o.o. | ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin | NIP: 6711811428 | REGON:
321219595 | KRS: 0000419837
- Data złożenia oferty: 2018.08.27 (e-mailowo, godz. 17.42)
- Wartość PLN brutto: 142 662,78

Dla zadania nr 2: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – oprogramowanie biurowe

Oferent nr 2
- Nazwa oferenta: „Innovation in Technology” Sp. z.o.o. | ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin | NIP: 6711811428 | REGON:
321219595 | KRS: 0000419837
- Data złożenia oferty: 2018.08.27 (e-mailowo, godz. 17.42)
- Wartość PLN brutto: 13 862,10
Liczba wyświetleń: 335