Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyłonienia opiekuna stażysty/praktykanta w branży górniczo-wiertniczej podczas pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik górnictwa podziemnego realizowanego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, w ramach projektu Kształcenie dualne - dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej, konkurs nr POWR. 02.15.00-IP. 02-00-003/17 realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Data publikacji: 16.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-08-2018

Numer ogłoszenia

1131403

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
Ofertę należy złożyć:
a) osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez Wykonawcę. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
"Oferta na stanowisko opiekuna stażysty/praktykanta w CKP zawodzie Technik górnictwa podziemnego
w ramach projektu „ Kształcenie dualne – dobry start w zawodach w branży górniczo hutniczej”
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy.
lub
b) drogą elektroniczną (skan podpisanej dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: emodrzewska@ksse.com.pl, w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta opiekuna stażysty/praktykanta w CKP w zawodzie Technik górnictwa podziemnego”

Termin złożenia ofert: 25.08.2018 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Za złożenie oferty uznaje się jej dostarczenie do Zamawiającego.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

emodrzewska@ksse.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Modrzewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502 386 296, 32 251 07 26

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie dotyczy wyłonienia opiekuna stażysty/praktykanta w branży górniczo-wiertniczej podczas pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik górnictwa podziemnego realizowanego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, w ramach projektu Kształcenie dualne - dobry start
w zawodach branży górniczo-hutniczej, konkurs nr POWR. 02.15.00-IP. 02-00-003/17 realizowany
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 przez Główny Instytut Górniczy, Katowicką Specjalna Strefę Ekonomiczną i Katedrę Odlewnictwa Politechniki Śląskiej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W ramach postępowania zostanie wybrany 1 opiekun stażysty/praktykanta w CKP podczas pilotażu modelowego programu nauczania w zawodzie Technik górnictwa podziemnego. Opiekun stażysty/praktykanta zatrudniony zostanie na umowę zlecenie (średnio 30 godzin w miesiącu), która wypłacana będzie co miesiąc, po złożenie comiesięcznego sprawozdania, przez okres pilotażu modelowego programu nauczania praktycznej nauki zawodu.
Postępowanie jest ważne również jeżeli liczba zgłoszonych spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza od 1. Jeżeli w postępowaniu liczba zgłoszonych spełniających warunki udziału będzie większa od 1 zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszych wg kryteriów oceny ofert określonych w pkt. IX, przy czym maksymalna wartość stawki godzinowej, którą zamawiający może przeznaczyć na wynagrodzenie wynosi 35 zł brutto.

Przedmiot zamówienia

Opiekun stażysty/praktykanta w zawodzie Technik górnictwa podziemnego w zakresie swoich obowiązków będzie miał:
• Współdziałanie z liderem ds. pilotażu KSSE S.A. oraz szkolnym liderem pilotażu dot. szkolenia zawodowego w szkole i CKP.
• Kontrolowanie zachowania korelacji z zawodowymi przedmiotami teoretycznymi.
• Dostosowywanie wyposażenia stanowisk/treści kształcenia do wymogów stawianych przez Centrum Kształcenia Praktycznego.
• Przygotowywanie dla uczniów zadań szkoleniowo-produkcyjnych wynikających ze specyfiki Centrum Kształcenia Praktycznego.
• Organizacja konkursów specjalistycznych na wniosek szkoły.
• Ścisła współpraca z kierownikiem szkolenia praktycznego / nauczycielami / instruktorami praktycznej nauki zawodu.
• Udział w dyskusji na platformie moodle z ekspertami modelowych programów praktycznej
• Archiwizowanie uwag, spostrzeżeń i propozycji nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu dotyczących modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla technika górnictwa podziemnego.
• Comiesięczne składanie sprawozdań z realizacji wdrażania modelowego programu nauczania praktycznej nauki zawodu w klasie/grupie objętej pilotażem.
• Raport podsumowujący wdrażanie modelowego programu nauczania praktycznej nauki zawodu
w klasie/grupie objętej pilotażem.


Pilotaż przeprowadzany będzie CKP w Jaworznie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r., w klasie I 4-letniego technikum, w drugim semestrze, 1 dzień w tygodniu po 6 godzin, wariant modelu szkoła-ckp-pracodawca.

Kod CPV

80212000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:
a) świadczenia usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt. III),
b) kontaktów zdalnych z Zamawiającym m.in. w celu ustalenia harmonogramu wykonywanych zadań,
c) przekazanie Zamawiającemu praw autorskich do wszelkich wypracowanych w ramach projektu materiałów.

Harmonogram realizacji zamówienia

01.09.2018 - 30.06.2019 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- Minimum dwuletnie doświadczenie po 2012 r. na stanowisku nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej/ technikum/ szkole policealnej lub instruktora praktycznej nauki zawodu, w zawodzie/ zawodach wchodzących w skład danej branży.
- Doświadczenie w przygotowaniu dla uczniów zadań szkoleniowo - produkcyjnych wynikających ze specyfiki Centrum Kształcenia Praktycznego.
- Obsługa pakietu biurowego MS Office (Word, Excel).

Wiedza i doświadczenie

- Wykształcenie kierunkowe zgodne z zawodem, w którym przeprowadzany będzie pilotaż modelowego programu praktycznej nauki zawodu.
- Udział w szkoleniach z zakresu wykonywanego zawodu i/lub kształcenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat.
- Doświadczenie we współpracy pomiędzy szkołą zawodową, a przedstawicielami rynku pracy w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów w okresie ostatnich 6 lat.
- Wpis do ewidencji egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
- Udział w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie górniczo-wiertniczej.

Potencjał techniczny

Dostęp do komputera z łączem internetowym i pakietem biurowym MS Office.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Osoby znajdujące się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm., zwaną w dalszej części: PZP, ustawą PZP).
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie organizacji kształcenia zawodowego w branży górniczo-wiertniczej lub/i staży i praktyk zawodowych dla uczniów i dysponuje kadrą spełniającą kryteria dostępu określone w zapytaniu ofertowym lub spełnia je jeśli zamówienie będzie realizował osobiście.
W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 musi wskazać informacje potwierdzające spełnianie opisanych wymagań. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających wskazane doświadczenie. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych przez Zamawiającego.
Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
a) harmonogramu realizacji umowy, w uzasadnionych przypadkach,
b) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpływu na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom)
c) zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia
na usługę,
d) zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy kandydata na opiekuna stażysty/praktykanta w CKP
Załącznik 3 - Oświadczenie osobowo-kapitałowe
Załącznik 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena (C):
Ocena złożonych ofert wg kryterium „Cena”, dokonana zostanie według następującego wzoru:
C = (Cn / Co) x 40
gdzie:
C – przyznane punkty w ramach kryterium cena
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) za jedną godzinę szkolenia spośród ważnych ofert
Co – cena za jedną godzinę szkolenia oferty ocenianej
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2) Podmiot zgłaszający się do postępowania gwarantuje, że osoby bezpośrednio wykonujące zlecenie będą legitymować się spełnieniem poniższych warunków.
3) Kryteria merytoryczne (KM):
W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający będzie weryfikował spełnienie kryteriów merytorycznych przez każdego zgłoszonego, w oparciu o informacje zawarte w Załączniku nr 2
do zapytania ofertowego, który dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia
ww. załącznika w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia kryteriów.

Zamawiający sporządzi ranking ofert w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru C+ Kw
Maksymalna ilość punktów, którą będzie mógł uzyskać wykonawca wynosi 100 pkt.

Wykluczenia

Zamówienie publiczne nie może być udzielone:
a) osobom/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Adres

Wojewódzka 42

40-026 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

(32)2510736

Fax

(32)7609838

NIP

9541300712

Tytuł projektu

Kształcenie dualne - dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej

Numer projektu

POWR.02.15.00-00-3003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 225