Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostosowanie pomieszczeń Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie do standardów funkcjonowania

Data publikacji: 14.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-08-2018

Numer ogłoszenia

1131274

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

FORMA OFERTY i SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
Wykonawca składa ofertę cenową opatrzoną pieczęcią, datą i podpisem w jednym z wymienionych wariantów:
a/ w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem lub osobiście w zabezpieczonej kopercie oznaczonej jako: „Dostosowanie pomieszczeń Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie do standardów funkcjonowania” na adres: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów
bądź
b/ w formie elektronicznej – podpisana oferta wraz z podpisanymi załącznikami – w formie skanu na adres: info@wsie.edu.pl


TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 30.08.2018 r. do godz. 12.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@wsie.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Cezary Schiff

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693616661

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odpowiednie zaadaptowanie pomieszczeń dla funkcjonowania Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie przy ul. Miłocińskiej 40 na podstawie przedmiaru robót (kosztorysu zerowego) i rzutu architektonicznego pomieszczeń do adaptacji.

Partner w Projekcie pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości” Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie na potrzeby utworzenia w/w Centrum udostępnia powierzchnię ok. 460 m2, na poddaszu budynku przy ul. Miłocińskiej 40 w Rzeszowie: sala posiedzeń, 3 pokoje do mediacji, sekretariat, pokój prezesa i pokój dyrektora CAM, korytarz, kantorek, toaleta, pokój socjalny. Aby zaadaptować te pomieszczenia przewidziano prace remontowo-budowlane (malowanie) wraz z podłączeniem klimatyzacji, w tym dostawa i montaż klimatyzacji, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonaniem robót instalacyjnych, dostawa urządzeń klimatyzacyjnych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy zaadaptowania pomieszczeń dla funkcjonowania Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie przy ul. Miłocińskiej 40 na podstawie przedmiaru robót (kosztorysu zerowego) i rzutu architektonicznego pomieszczeń do adaptacji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odpowiednie zaadaptowanie pomieszczeń dla funkcjonowania Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie przy ul. Miłocińskiej 40 na podstawie przedmiaru robót (kosztorysu zerowego) i rzutu architektonicznego pomieszczeń do adaptacji.

Partner w Projekcie pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości” Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie na potrzeby utworzenia w/w Centrum udostępnia powierzchnię ok. 460 m2, na poddaszu budynku przy ul. Miłocińskiej 40 w Rzeszowie: sala posiedzeń, 3 pokoje do mediacji, sekretariat, pokój prezesa i pokój dyrektora CAM, korytarz, kantorek, toaleta, pokój socjalny. Aby zaadaptować te pomieszczenia przewidziano prace remontowo-budowlane (malowanie) wraz z podłączeniem klimatyzacji, w tym dostawa i montaż klimatyzacji, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonaniem robót instalacyjnych, dostawa urządzeń klimatyzacyjnych.

W 6 pokojach ma zostać zainstalowana klimatyzacja ścienna typu split marki Fujitsu, inwerter model ASYG07LMCA/AOYG07LMCA o wydajności chłodniczej min. 2,7kW wydajności grzewczej min. 2,8kW lub innej marki o parametrach podobnych lub lepszych.
W SALI POSIEDZEŃ i sala nr 9 ma zostać zainstalowana klimatyzacja typu split ścienna marki Fujitsu, inwerter model ASYG12LMCA/AOY127LMCA o wydajności chłodniczej min. 3,6kW i wydajności grzewczej min. 3,7kW lub innej marki o parametrach podobnych lub lepszych.

Prace remontowo-budowlane obejmują prace malarskie wraz zakupem farb i podkładów do pomalowania powierzchni 1338 metrów kw. (ściany i sufity)
Na powierzchni 1338 m2 usługa obejmuje:
- Mycie ścian i sufitów
- Usuwanie starych powłok malarskich
- Gruntowanie
- Zabezpieczenie folią pomieszczeń i mebli przed malowaniem
- sprzątanie

Kod CPV:
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45330000-9 hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6 instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza
71000000-8 usługi architektoniczno budowlane, inżynierskie

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Podana w ofercie cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Zapytania ofertowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego określa cenę poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W cenę należy wliczyć wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
Cena jest stała i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres obowiązywania umowy, chyba że zmianie ulegnie stawka VAT.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku.

Kod CPV

45400000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Ogłoszenie 14.08.2018
Termin składania ofert: 30.08.2018 do godz. 12
Ogłoszenie wyników: 30.08.2018
Podpisanie umowy: 31.08.2018
Realizacja od dnia podpisania umowy w terminie określonym przez Wykonawcę nie później jednak jak do 20.09.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnionymi do wykonania zamówienia są podmioty, które dysponują warunkami:
posiadają niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości
i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będą w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

Potencjał techniczny

Wykonawcy powinien posiadać odpowiedni potencjał techniczny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca winien znajdować sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Potencjalni Wykonawcy nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj. podmiotów powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy

Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych niniejszym zapytaniem ofertowym
i umową, która stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Jeden oferent może złożyć 1 ofertę. W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym, niekompletnej lub nie spełniającej warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania i nie będzie dalej uwzględniana przy ocenie.

Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena brutto i termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazana
w Formularzu ofertowym.

Kryteria: najniższa cena i termin wykonania.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (L) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w przedmiocie zamówienia. Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach L = C + D
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
C – 40% - cena oferty
D - 60% - termin wykonania = liczba dni kalendarzowych (liczba dni wykonania robót)

Sposób obliczenia punktów:
Dla kryterium C:
Liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 40.
Przeliczenie wg wzoru
C (liczba punktów) = Cnajtańsze/Coferty badanej * 40

Dla kryterium D:
Liczba punktów dla kryterium D obliczona zostanie przez podzielenie liczby dni wykonania robót
z oferty o najmniejszej liczbie dni przez liczbę dni wykonania robót z oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 60.
Przeliczenie wg wzoru
D (liczba punktów) = Dmin/Dbadane * 60

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium C to 40, a kryterium D to 60.


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Potencjalni Wykonawcy nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj. podmiotów powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW GOSPODARCZYCH

Adres

Ogrodowa 8/62

00-876 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222411423

Fax

222411423

NIP

5272726328

Tytuł projektu

Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości

Numer projektu

POWR.02.17.00-00-0059/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „Security Office” SP. z o.o.35-010 Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 29, NIP 8130335364, oferta wpłynęła 30.08.2018 z ceną brutto 68977,99 pln
Liczba wyświetleń: 366