Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup środka trwałego do stworzenia stanowiska do opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych – wtryskarka - PLCRC/2830701/06/2465/2018

Data publikacji: 14.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-08-2018

Numer ogłoszenia

1131253

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-08-20
Pytanie nr 1: Czy napęd dodatkowej pompy dla realizacji ruchów równoległych dla rdzeni i wyrzutnika hydraulicznego ma być za pomocą serwomotorów?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający wymaga serwomotorycznego napędu dodatkowej pompy.
Pytanie nr 2: Prosimy o informację od osób uprawnionych (projektant, rzeczoznawca) o możliwości przeprowadzenia transportu wtryskarki korytarzem uwzględniając nośność stropu.
Odpowiedź nr 2: Korytarz zostanie wzmocniony na czas transportu urządzenia.
Pytanie nr 3: Ponieważ nie ma możliwości wjazdu normalnym tirem trzeba przeładować wtryskarkę na mniejszy samochód. Prosimy zatem o informację czy samochód do przeładunku zapewnia Zamawiający czy ma to w swoich kosztach uwzględnić Sprzedawca.
Odpowiedź nr 3: Przeładowanie byłoby kosztem Sprzedającego.
Pytanie nr 4: Prosimy o potwierdzenie, że Spółdzielnia Mieszkaniowa, której teren znajduje się naprzeciwko bramy wjazdowej, wyrazi zgodę na wjazd przy rozładunku.
Odpowiedź nr 4: Politechnika Krakowska wystąpi o stosowną zgodę do Spółdzielni Mieszkaniowej. Wtryskarka musi zostać przeładowana na samochód z HDS-em tak aby umożliwić rozładunek bez blokowania drogi dojazdowej.
Pytanie nr 5: Wymiary otworów oraz dróg transportowych muszą być dostosowane do wymiarów maszyny (po stronie Zamawiającego). W szczególności należy uwzględnić wysokość maszyny oraz rolek transportowych 120mm.
Odpowiedź nr 5: Wymiary otworów oraz dróg transportowych zostały podane w załączonej specyfikacji. Wymiary wtryskarki powinny umożliwiać jej transport i posadowienie w wyznaczonym miejscu. Jeżeli wymagane są jakiekolwiek zmiany na drodze transportowej wymaga to wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 23.08.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

A. Wtryskarka:
 Siła zwarcia formy: min. 2000 kN
 Długość transportowa wtryskarki: max. 5670 mm
 Szerokość transportowa wtryskarki: max. 2100 mm
 Prześwit między kolumnami (h x v): min. 560 x 560 mm; lub konstrukcja bezkolumnowa pozwalająca na zamontowanie formy o gabarycie min. 560 x 560 mm
 Minimalna wysokość formy: max. 350 mm
 Centralny wyrzutnik z napędem hydraulicznym
 Serwomotoryczny napęd pompy hydraulicznej wtryskarki
 Dodatkowa pompa o zmiennym wydatku w układzie hydraulicznym maszyny dla realizacji ruchów równoległych dla rdzeni i wyrzutnika hydraulicznego
 Dwie jednostki wtryskowe z możliwością szybkiej wymiany (<60 minut bez uwzględnienia czasu potrzebnego na zagrzanie/wychłodzenia elementów wtryskarki)
 Automatyczna identyfikacja aktualnie zainstalowanej jednostki wtryskowej przez oprogramowanie sterujące wtryskarki
 Jednostki wtryskowe wzmocnione tj. przystosowane do przetwarzania polimerów termoplastycznych takich jak polyphenylene sulfide (PPS) o stopniu wypełnienia przekraczającym 50%
 Maksymalna regulowana temperatura dla obu jednostek wtryskowych: min. 450 stC
 Jednostka wtryskowa 1:
o Maksymalna objętość wtrysku: min. 390 ccm (bez ekstruzji)
o Wydajność wtrysku: min. 270ccm/s
o Ciśnienie wtrysku: min. 1800 bar
 Jednostka wtryskowa 2:
o Maksymalna objętość wtrysku: max. 260 ccm
o Wydajność wtrysku: min. 90 ccm/s
o Ciśnienie wtrysku: min. 2400 bar
 Możliwość realizacji długich czasów docisku do 300 sekund
 Regulacja prędkości wtrysku, ciśnienia docisku, ciśnienia spiętrzania i początku ciśnienia docisku zależnie od ciśnienia hydraulicznego
 Wtrysk z doprasowaniem z zachowaniem deklarowanej maksymalnej prędkości wtrysku
 Wtrysk w uchyloną formę z doprasowaniem z zachowaniem deklarowanej maksymalnej prędkości wtrysku
 Wtrysk z ekstruzją
 Sterowanie grzanymi kanałami formy – min. 2 strefy
 Zawór pneumatyczny na ruchomej i stałej płycie mocowania formy do realizacji funkcji wydmuchiwania – podłączenie za pomocą szybkozłącza (łącznie 2 sztuki). Sterowanie zintegrowane ze sterownikiem wtryskarki nastawialne z głównego panelu sterującego wtryskarki z logowaniem nastaw i parametrów.
 Złącze do kontroli temperatury formy zamontowane na stałej i ruchomej płycie mocowania formy (łącznie 2 sztuki). Wyświetlanie i logowanie parametrów przez sterownik wtryskarki.
 Złącze do dozownika barwnika
 Złącze dla dodatkowej strefy regulacji temperatury grzałki dyszy
 Interfejs dla systemu grzania indukcyjnego RocTool
 Interfejs dla zewnętrznego agregatu wtryskowego (wtrysk drugiego komponentu) - elektryczne złącze standardowe wg Euromap 67
 Programowalne wyjścia i wejścia w szafie sterowniczej – min. 3 sztuki
 Sterowanie dla rdzenia hydraulicznego formy wtryskowej zabudowane na ruchomej płycie mocowania formy – 1 sztuka
 Jednostka przygotowania sprężonego powietrza
 Rotametr z termometrami – min. 6-krotny
 Lej zasypowy maszyny z blachy stalowej
 Niwelatory do posadowienia maszyny
Oprogramowanie i system kontroli
 Wymagany język polski (podstawowy) i język angielski (dodatkowy)
 Obsługa urządzenia przy pomocy panelu LCD i przycisków
 Zapis wszystkich parametrów cyklu z możliwością kreślenia wykresów np. ciśnienia wtrysku względem położenia ślimaka itd., logowanie zmian parametrów sterujących. Pamięć wewnętrzna maszyny zdolna do przechowywania parametrów minimum 10000 cykli.
 Możliwość zapisu parametrów cyklu do plików w formacie .xls lub .txt lub .csv
 Możliwość eksportu plików zawierających parametry cyklu za pośrednictwem sieci LAN lub portu USB
 Zestawienie krzywych wartości zadanych i rzeczywistych na panelu sterującym wtryskarki, dla co najmniej: prędkość wtrysku, ciśnienie wtrysku, docisk, ciśnienie spiętrzania i liczba obrotów ślimaka
Gwarancja – minimum 24 m-ce od momentu uruchomienia.
B. Warunki dostawy
 Koszt dostawy (w tym konieczne ubezpieczenia, cło)
 Dostawa wraz z olejem hydraulicznym wymaganym do uruchomienia
 Wniesienie oraz instalacje urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
 Koszt szkolenia dla 3 pracowników
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu opcji dodatkowych:
 Dysza zamykana ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym do jednostki wtryskowej 1
 Dysza zamykana ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym do jednostki wtryskowej 2
 Złącze elektryczne standardowe na stałej płycie mocowania formy do sterowania układem 8 zamykanych dysz wtryskowych – wtrysk kaskadowy. Możliwość sterowania zaworami dysz w czasie wtrysku i docisku.
Sterowanie zintegrowane ze sterownikiem wtryskarki nastawialne z głównego panelu sterującego wtryskarki z logowaniem nastaw i parametrów
 Interfejs dla wtrysku z asystą gazu/wody

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa urzadzenia (wtryksarka) niezbędnego do budowy stanowiska do opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych.

Przedmiot zamówienia

Zakup środka trwałego do stworzenia stanowiska do opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych – wtryskarka.

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do końca 2018r. Zamawiający dopuszcza przesunięcie tego terminu nie później niż do końca marca 2019r.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta/y niespełniająca/e wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostanie/ną odrzucona/e.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najwyższej wartości współczynnika P.
Wartość współczynnika P zależy od parametrów A, B i C wg wzoru:
P = A*B + C,
gdzie A oblicza się według wzoru:
A=0,97*najniższa cena ze wszystkich ofertcena analizowanej oferty,
B - przyjmuje wartość 0,9 dla maksymalnej objętość wtrysku dla jednostki wtryskowej 2 większej lub równej 260 ccm a 1,0 dla maksymalnej objętość wtrysku dla jednostki wtryskowej 2 mniejszej lub równej 110 ccm, przy czym dla wartości pośrednich między 110 a 260 ccm wartość wskaźnika zmienia się liniowo.
C - przyjmuje wartość 0,03 w przypadku gdy okres gwarancji wyniesie min 36 miesięcy od momentu uruchomienia urządzenia. W pozostałych przypadkach C przyjmuje wartość 0.
Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. DOPAK Sp. z o.o. data wpłynięcia: 28.08.2018, cena: 135 kEUR
Liczba wyświetleń: 398