Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług trenerskich w ramach szkolenia teoretycznego, symulatorowego i praktycznego UAVO VLOS oraz BVLOS.

Data publikacji: 14.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-08-2018

Numer ogłoszenia

1131152

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) na adres: Centrum Naukowo – Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o.o. Oddział Spółki: Babica 144, 38-120 Czudec, w terminie do dnia 22 sierpnia 2018r. do godz. 9:00.

Oferty przesłane faksem, pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Kuś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

570876007

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenerskich w ramach szkolenia teoretycznego, symulatorowego i praktycznego UAVO VLOS oraz BVLOS.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wzrost kwalifikacji osób dorosłych uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego poprzez udział w certyfikowanym szkoleniu UAVO VLOS oraz BVLOS.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenerskich w ramach szkolenia teoretycznego, symulatorowego i praktycznego UAVO VLOS oraz BVLOS.

Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na 2 części:
CZĘŚĆ I. Świadczenie usług trenerskich przez 1 trenera w ramach szkolenia UAVO VLOS, w tym:
a) teoretyczne: łącznie 300 godzin
b) symulatorowe: łącznie 70 godzin
c) praktyczne: łącznie 420 godzin
CZĘŚĆ II. Świadczenie usług trenerskich przez 1 trenera w ramach szkolenia UAVO BVLOS, w tym:
a) teoretyczne: łącznie 176 godzin
b) symulatorowe: łącznie 52 godziny
c) praktyczne: łącznie 280 godzin

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2019 r. (maksymalny termin realizacji zamówienia).
Każde szkolenie dopasowane będzie do możliwości i preferencji Uczestników Projektu - w dni robocze/popołudniami/weekendy.
Szkolenia realizowane będą według Harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - 70%
Elastyczność - 30%
Oferty zostaną ocenione według systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym – Partnerem Projektu tj. Centrum Naukowo – Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o.o., ul. Rejtana 23/1.2a, 35-326 Rzeszów oraz Liderem Projektu tj. Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”, ul. Lwowska 64, 35-301 Rzeszów osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym oraz Liderem Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO INWENCJA

Adres

Lwowska 64

35-301 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

663155533

Fax

1777173248

NIP

5170213134

Tytuł projektu

AKADEMIA KWALIFIKACJI

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0023/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dynamic Safety Corporation sp. z o.o.
ul. Pastewna 27 C, 02-954 Warszawa

Wykonawca zaoferował następujące ceny:
szkolenie VLOS teoretyczne - 110,00 zł /1h
szkolenie VLOS symulatorowe - 110,00 zł /1h
szkolenie VLOS praktyczne - 120,00 zł /1h
szkolenie BVLOS teoretyczne - 110,00 zł /1h
szkolenie BVLOS naziemne - 110,00 zł /1h
szkolenie BVLOS praktyczne - 120,00 zł /1h

Oferta wpłynęła 20.08.2018 roku o godzinie 10:15
Liczba wyświetleń: 182